1.8.2023
ID: 5811upozornenie pre užívateľov

Kedy môže súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti ex offo? Ako prebieha konanie o zrušení spoločnosti?

Obchodná spoločnosť môže ukončiť svoje pôsobenie dobrovoľne na základe rozhodnutia o zrušení, ktoré uskutočňujú jej spoločníci alebo prostredníctvom orgánu, ktorý kreujú, napríklad valného zhromaždenia. Opakom je nútené (nedobrovoľné) zrušenie spoločnosti, ku ktorému dochádza „ex offo“ – z úradnej moci. Všeobecné dôvody, pre ktoré je súd oprávnený zrušiť obchodnú spoločnosť sú taxatívne upravené v ustanoveniach § 68b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Osobitné dôvody zrušenia spoločnosti rozhodnutím registrového súdu sú upravené v rámci jednotlivých dielov Obchodného zákonníka, a to v súlade s právnou formou obchodných spoločností. Všeobecné dôvody zrušenia spoločnosti sú aplikovateľné na všetky právne formy obchodných spoločností.

Ide o prípady, kedy: (i) zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti, (ii) orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo Obchodným zákonníkom viac ako tri mesiace, (iii) spoločnosť nespĺňa podmienku právneho vzťahu k sídlu stanovenú Obchodným zákonníkom (v zmysle § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka), (iv) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka, (v) je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín (podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka) viac ako šesť mesiacov, alebo (vi) tak ustanoví Obchodný zákonník alebo osobitný zákon. Ustanovenie § 68b ods. 2 Obchodného zákonníka zakladá vyvrátiteľnú zákonnú domnienku, v zmysle ktorej dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín. Preukázanie opaku znáša spoločnosť, ktorej sa dôvod zrušenia týka. Vzhľadom na množstvo dôvodov, pre ktoré môže dôjsť k zrušeniu spoločnosti ex offo sa v tomto článku venujeme len niektorým vybraným dôvodom.

Spoločnosť nespĺňa podmienku právneho vzťahu k sídlu

V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka musí spoločnosť počas celej doby svojej existencie preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri vlastnícke alebo užívacie právo. Uvedené je možné preukázať písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (resp. podielových spoluvlastníkov), výpisom z listu vlastníctva z príslušného katastra nehnuteľností, prípadne nájomnou zmluvou, zmluvou o podnájme, zmluvou o kúpe prenajatej veci alebo inou zmluvou, z ktorej vyplýva právo spoločnosti nehnuteľnosť (alebo jej časť) užívať. Nie je vylúčené preukázanie užívacieho titulu aj právnou skutočnosťou, ktorým je rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Ak užívacie alebo vlastnícke právo zanikne, zanikne aj právny vzťah spoločnosti k nehnuteľnosti, v ktorej má spoločnosť svoje sídlo zapísané v obchodnom registri, čoho následkom je nesplnenie podmienky uvedenej v ustanoveniach § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka, a teda vznik dôvodu na zrušenie spoločnosti ex offo. K zániku užívacieho práva môže v praxi dôjsť najmä ukončením nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme alebo inej zmluvy, ale aj v prípade, ak súhlas vlastníka nehnuteľnosti bol odvolaný alebo ak uplynul čas, na ktorý bol tento súhlas daný. Pri tomto dôvode zrušenia spoločnosti ide o odstrániteľný dôvod, avšak ak spoločnosť v lehote poskytnutej súdom nezmení svoje sídlo, môže byť súdom vydané rozhodnutie o jej zrušení a následne rozhodnutie o výmaze spoločnosti z obchodného registra.

Spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond

Povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond sa týka tzv. kapitálových spoločností, t. j. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie. V zmysle ustanovení § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka ide o obligatórny fond zriaďovaný zo zákona. Obchodný zákonník v rámci svojich ustanovení ukladá jednotlivým formám obchodných spoločností rozdielne povinnosti vzťahujúce sa k dátumu vytvorenia rezervného fondu a jeho výške.  Aj v tomto prípade pôjde o odstrániteľný dôvod, k odstráneniu ktorého ak dôjde, konanie o zrušení spoločnosti bude ukončené.

Zrušenie spoločnosti ak tak ustanoví Obchodný zákonník alebo osobitný predpis

Ustanovenie § 68b ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka vo všeobecnosti splnomocňuje Obchodný zákonník a iné právne predpisy, aby stanovili ďalšie dôvody zrušenia obchodných spoločností. Možno konštatovať, že ide o blanketnú normu. V zmysle názoru odbornej literatúry, takéto postavenie osobitných predpisov možno priznať nariadeniam Rady Európskej únie o nadnárodných právnych formách (Nariadenie o EZHZ, Nariadenie o ES, Nariadenie o SCE), ktoré boli do slovenského právneho poriadku implementované aj osobitnými právnymi predpismi. Ide najmä o zákon o bankách, zákon o poisťovníctve, zákon o zdravotných poisťovniach a iné. Spoločným znakom je najmä to, že do pôsobnosti týchto zákonov patria obchodné spoločnosti so špecifickým predmetom podnikania (zdravotné poisťovne, banky, poisťovne). Nemožno však opomenúť ani zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, v zmysle ktorého k zrušeniu obchodnej spoločnosti ex lege môže dôjsť aj v dôsledku právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol spoločnosti uložený trest zrušenia právnickej osoby.

Konanie o zrušení spoločnosti

Ak nastane jeden z dôvodov uvedených vyššie, súd postupuje v zmysle ustanovení § 309a a nasledujúcich zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok). Civilný mimosporový poriadok dáva možnosť spoločnosti predísť jej zrušeniu, a to v prípadoch, ak je dôvod na zrušenie spoločnosti odstrániteľný. V takom prípade súd vyzve spoločnosť na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti, pričom uvedie aj spôsob osvedčenia odstránenia dôvodu spolu s 90 dňovou lehotou na odstránenie tohto dôvodu, ktorá plynie odo dňa doručenia výzvy spoločnosti. Táto lehota môže byť súdom na žiadosť spoločnosti predĺžená o ďalších 90 dní, a to aj opakovane. Ak spoločnosť v konaní o zrušení spoločnosti v stanovenej lehote osvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o jej zrušení alebo ak dôvod na zrušenie spoločnosti nie je, súd upovedomí spoločnosť o ukončení konania o zrušení spoločnosti.

Ak však nastane situácia, že dôvod na zrušenie spoločnosti je neodstrániteľný, súd v oznámení o začatí konania o zrušení spoločnosti zároveň vyzve spoločnosť na vyjadrenie sa k dôvodu na zrušenie spoločnosti. Súd po márnom uplynutí lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie, rozhodne o zrušení spoločnosti a toto rozhodnutie doručí spoločnosti. Proti rozhodnutiu o zrušení spoločnosti je prípustný riadny opravný prostriedok, odvolanie, ktorý môže spoločnosť podať v zmysle ustanovení Civilného mimosporového poriadku. Je však potrebné pripomenúť, že v odvolaní nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia o zrušení spoločnosti.

Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku. Ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa, že je v úpadku. V praxi je potrebné, aby v uvedenej lehote bol v obchodnom registri zapísaný prvý likvidátor spoločnosti. V zmysle ustanovení Civilného mimosporového poriadku súd rozhoduje aj o výmaze spoločnosti z obchodného registra, pričom proti rozhodnutiu o výmaze spoločnosti nie je prípustné odvolanie. Spoločnosť zaniká, teda stráca spôsobilosť na práva a povinnosti, výmazom z obchodného registra.

Záver

V súvislosti so zrušením spoločnosti ex offo možno dať do pozornosti zásadu z čias rímskeho práva - “vigilantibus iura scripta sunt”, podľa ktorej práva patria len bdelým, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, inak ich podcenením alebo zanedbaním môžu tieto svoje práva stratiť. Možno povedať, že uvedená zásada je obsiahnutá aj v ustanoveniach Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniach týkajúcich sa zrušenia spoločnosti rozhodnutím súdu.

Len prednedávnom bolo množstvo obchodných spoločností z dôvodu pasivity alebo nevšímavosti vymazaných z obchodného registra, a to následkom aplikácie prechodných ustanovení Obchodného zákonníka (§ 768s), v zmysle ktorých boli jednotlivé právnické osoby vymazané z obchodného registra z tam uvedených dôvodov. Je však na uvážení zákonodarcu, či je takýto spôsob tzv. očisty obchodného registra primeraný, a to vo vzťahu k následkom, ktoré prechodné ustanovenia Obchodného zákonníka mnohým podnikateľom spôsobili. Cieľom bol výmaz obchodných spoločností, ktoré sú neaktívne alebo nemajú splnené niektoré zákonné podmienky. Bol však tento cieľ naozaj účelne splnený? Zákonodarca svoj postoj vyjadril prostredníctvom prijatia ustanovení § 768t Obchodného zákonníka, ktorými bola vymazaným spoločnostiam prinavrátená možnosť, za splnenia zákonom stanovených podmienok, obnoviť svoj zápis v obchodnom registri.

Aj v zmysle definície “podnikania” upravenej Obchodným zákonníkom, ktoré sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť možno podnikateľov touto cestou upozorniť na to, že porušenie jednotlivých ustanovení právnych predpisov môže spôsobiť nezvratné právne dôsledky, ktoré môžu spočívať aj v skončení existencie obchodnej spoločnosti, čo môže mať značný vplyv na jednotlivcov, ktorí participujú v obchodnej spoločnosti.


Mgr. Kristína Šramková,
advokátsky koncipient

 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk