13.2.2015
ID: 2789upozornenie pre užívateľov

Licencovanie subjektov poskytujúcich spotrebiteľské úvery

V praxi slovenského trhu poskytovania spotrebiteľských úverov zohrávajú v súčasnosti veľkú rolu popri bankách iní poskytovatelia spotrebiteľských úverov, označovaní ako nebankové spoločnosti.

 Schönherr
 
Na rozdiel od bánk, nebankové spoločnosti doposiaľ nepotrebovali na výkon činnosti licenciu od Národnej banky Slovenska ("NBS") alebo od iného štátneho orgánu a len čiastočne podliehali jej dohľadu. Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ("Zákon"), ktorý predstavuje právny základ pre ich činnosť poskytovania spotrebiteľských úverov, ukladal nebankovým spoločnostiam len povinnosť registrovať sa v tzv. registri veriteľov vedenom NBS. Táto registrácia v porovnaní s povoľovacími procesmi iných subjektov finančného trhu (ako napríklad spomínané banky či poisťovne) predstavovala podstatne jednoduchšiu povinnosť bez potreby splnenia náročných kritérií.

Prijatá novela

Dňa 3.2.2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona ("Novela"), ktorá prináša viaceré podstatné zmeny do regulácie poskytovania spotrebiteľských úverov. Novela aktuálne čaká na podpis prezidenta, následne bude väčšina jej ustanovení účinná od 1. apríla 2015. Prezident môže teoreticky vrátiť Novelu Národnej rade na opätovné prerokovanie.

Povinné licencovanie

Novela zavádza právnu úpravu, podľa ktorej spotrebiteľské úvery bude môcť poskytovať iba subjekt, ktorý získal od NBS licenciu (povolenie) na takúto činnosť. Ak osoba v zmluve o spotrebiteľskom úvere označená ako veriteľ poskytne spotrebiteľský úver bez toho, aby mala na takúto činnosť povolenie, zmluva bude neplatná.

Podmienka získania povolenia nebude platiť pre banku, zahraničnú banku alebo pobočkou zahraničnej banky, keďže tieto subjekty poskytujú úvery na základe bankového povolenia. Súčasne sa na ne nebudú vzťahovať určité Zákonom vymedzené ustanovenia.

Na získanie povolenia bude musieť žiadateľ splniť viaceré podmienky. Napríklad, žiadateľom bude môcť byť len akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má splatený peňažný vklad do základného imania najmenej vo výške 500 000 eur a ktorá má zriadenú dozornú radu. Okrem toho žiadateľ bude musieť splniť viaceré požiadavky na svoje personálne obsadenie, mať vytvorené špecifické vnútorné odbory (ako útvar vnútornej kontroly) a mať vytvorený systém na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Veriteľ bude musieť mať sídlo alebo svoju organizačnú zložku na území Slovenskej republiky.

Zjednodušené podmienky bude musieť spĺňať veriteľ, ktorý poskytuje úvery v obmedzenom rozsahu. Navyše, toto povolenie (na rozdiel od povolenia na neobmedzené poskytovanie úverov) bude môcť získať aj fyzická osoba. Zjednodušený režim sa bude vzťahovať na veriteľa, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery, ak celkový objem ním poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur za 12 mesiacov.

Register spotrebiteľských úverov

Ďalšou dôležitou zmenou zavedenou Novelou má byť využívanie registra spotrebiteľských úverov a zavedenie povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov skontrolovať údaje o spotrebiteľovi v takomto registri za účelom posúdenia jeho schopnosti splácať úver. Podobné registre existujú v Slovenskej republike v súčasnosti tri. Napriek tomu Novela zavádza povinnosť, aby veritelia alebo ich záujmové združenie zriadili aspoň jeden takýto register - veritelia ale nebudú môcť register priamo prevádzkovať.

Ďalšie podstatné zmeny v Novele

Okrem vyššie uvedených dvoch najdôležitejších zmien, medzi ďalšie zmeny, ktoré budú Novelou zavedené, patria nasledovné:

  • na rozdiel od doterajšej úpravy, kontrolu nad poskytovaním spotrebiteľských úverov už nebude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia ale NBS;
  • NBS bude mať v kompetencii aj ukladanie sankcií subjektom poskytujúcim spotrebiteľské úvery (napr. pokuty až do 140 000 eur, prípadne odobranie povolenia);
  • novela zavádza v súvislosti s licencovaním subjektov poskytujúcich spotrebiteľské úvery pre držiteľov tohto povolenia aj inštitút predchádzajúce súhlasu NBS s niektorými zmenami v spoločnosti podobne, ako je to v súčasnosti u iných subjektov finančného trhu (súhlas bude potrebný napríklad na voľbu alebo vymenovanie členov štatutárneho orgánu alebo na nadobudnutie kvalifikovanej účasti (podielu) v spoločnosti veriteľa);
  • povinnosť výslovne uviesť v zmluve, že ide o spotrebiteľský úver.

Dopad na existujúcich poskytovateľov

Spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľskej úpravy podľa v súčasnosti platnej úpravy (teda, okrem iného, bez povolenia) budú môcť poskytovať takéto úvery do 31.08.2015. Podmienkou však je, aby najneskôr do 31.05.2015 podali žiadosť na NBS o vydanie povolenia, inak sa dôjde k zrušeniu ich zápisu v registri veriteľov (a tým aj k strate oprávnenia poskytovať spotrebiteľské úvery) dňa 31.08.2015.

Cieľ Novely

Povinné licencovanie subjektov poskytujúcich spotrebiteľské úvery a splnenie podmienok pre získanie takejto licencovania bude mať podľa štátnych predstaviteľov a aj podľa organizácie združujúcej takéto subjekty podstatný dopad na trh. Očakáva sa, že dôjde k zníženiu počtu nebankových spoločností z terajších cca. 200 na najviac 50. Takisto by malo dôjsť k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov a k väčšej transparentnosti na tomto trhu.


Soňa Hekelová

Soňa Hekelová,
partner


Michal Lučivjanský

Michal Lučivjanský,
koncipient


Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

Prievozská 4/A (Apollo II)
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 57 10 07 01
Fax: +421 2 57 10 07 02
e-mail: office.slovakia@schoenherr.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk