13.8.2013
ID: 624upozornenie pre užívateľov

Majetok tretích osôb zabezpečujúcich záväzky dlžníka (úpadcu) v konkurze

Pri našom poradenstve ohľadne zabezpečenia financovania projektov ako aj pri činnosti správcu konkurznej podstaty sa často stretávame s prípadmi, kedy splácanie úveru a ostatné záväzky voči veriteľovi sú zabezpečené majetkom tretej osoby, t.j. osoby inej od dlžníka.

 
 bnt 10 let
 
Najčastejšie v prípadoch ak dlžník a záložca poskytujúci zabezpečenie sú prepojené osoby v rámci určitej skupiny. Ak neskôr príde ku konkurzu dlžníka, je v zmysle § 67 ods. 1 písmeno c) zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii („zákon o konkurze“) predmetom konkurzu aj majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok dlžníka. Do súpisu majetku teda môže byť zapísaný aj majetok tretej osoby, ktorý môže byť následne speňažený a použitý na uspokojenie dotknutých veriteľov v konkurze. Zákon však vo vzťahu k majetku tretích osôb a najmä pre zaradenie takéhoto majetku do súpisu upravuje špeciálny postup.

Z pohľadu veriteľov je potrebné, aby si pri prihlásení pohľadávky voči dlžníkovi, prihlásili aj zabezpečovacie právo voči majetku tretej osoby, inak v zmysle §28 ods.4 zákona o konkurze toto zabezpečovacie právo zanikne. V takom prípade by majetok tretej osoby nepodliehal konkurzu a veriteľ by bol uspokojený len zo všeobecnej podstaty.

Správca je povinný pred zápisom majetku tretej osoby zabezpečujúci záväzky dlžníka do súpisu túto osobu vyzvať a umožniť jej predísť zápisu majetku do súpisu. Zákon totiž preferuje finančné vyrovnanie záväzku dlžníka pred zahrnutím majetku tretej osoby do podstaty a jeho následné speňaženie. Za podmienky, že tretia osoba do 30 dní od doručenia výzvy zaplatí k rukám správcu sumu rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutými zabezpečenými veriteľmi alebo prihlásenú sumu zabezpečenej pohľadávky, do ktorej je zabezpečená, ak je nižšia ako hodnota tohto majetku, zabezpečovacie právo na majetku tretej osoby zanikne. Môže teda nastať situácia, že hodnota majetku nebude postačovať na zaplatenie celej pohľadávky dotknutého veriteľa. V takom prípade zaplatí tretia osoba pohľadávku len čiastočne, avšak zabezpečovacie právo na jeho majetku aj tak zanikne. Ak tretia osoba nezaplatí, alebo na výzvu správcu nereaguje, správca zapíše majetok tretej osoby do súpisu. Ak by došlo zo strany tretej osoby k zaplateniu pohľadávky veriteľa po uplynutí 30 dňovej lehoty od doručenia výzvy a len vo výške hodnoty majetku, pričom hodnota pohľadávky je vyššia, zabezpečovacie právo rovnako nezaniká. 

Uvedený postup nebráni, aby pohľadávka veriteľa bola uspokojená inak, napr. dobrovoľne treťou osobou.

Posledná novela zákona o konkurze výslovne stanovila, že na zánik zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby je nutné, aby finančné vyrovnanie bolo poskytnuté priamo správcovi. Rovnako došlo k pozitívnej zmene vo vzťahu k tretej osobe, ktorej majetok nepostačuje na splatenie celej pohľadávky veriteľa zabezpečeného týmto majetkom. Podľa starej úpravy zabezpečovacie právo zaniklo len ak bola táto pohľadávka úplne splatená. Po novom postačí, ak je pohľadávka splatená v časti dosahujúcej hodnotu majetku tretej osoby. Uvedené sa javí minimálne z pohľadu tretej osoby spravodlivé.

Podľa § 50 ods. 4 zákona o konkurze zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok, a to tak konkurzných ako aj iných veriteľov zabezpečených pohľadávok, nemožno počas konkurzu vykonať inak ako podľa zákona o konkurze. Inými veriteľmi zabezpečených pohľadávok sa myslia veritelia pohľadávok voči iným osobám ako voči úpadcovi. Pôjde o situácie, keď majetok tretej osoby zabezpečoval okrem záväzkov úpadcu aj záväzky jeho samotného, prípadne záväzky iných tretích osôb. Pokiaľ tretia osoba nevyužije možnosť finančného vyrovnania a zániku zabezpečovacieho práva na svojom majetku a tento bude správcom zapísaný do súpisu, nastávajú voči tomuto majetku aj účinky podľa § 76 ods. 1 zákona o konkurze. Majetok v súpise je oprávnený speňažiť len správca a iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. Tretia osoba môže teda majetok naďalej užívať, prípadne aj krátkodobo prenajať, ak sa pritom nezníži jeho hodnota alebo neohrozí jeho likvidita.

Veritelia ako aj tretie osoby zabezpečujúce záväzky dlžníka by mali sledovať finančnú situáciu dlžníka a v prípade konkurzu byť obozretný pri využívaní svojich zákonných práv a povinností.


Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.,
Advokát, partner


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1


Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk