17.4.2015
ID: 2859upozornenie pre užívateľov

Na podanie daňového priznania už len niekoľko dní

V pondelok 20. apríla 2015 uplynie pre daňové subjekty zaregistrované do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podávanie daňových priznaní za 1. štvrťrok 2015. Povinnosť podať DP a zaplatiť daň je zákonom stanovená do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Formuláre DP sú prístupné všetkým zaregistrovaným osobám v aplikácii MOSS, ktorá je dostupná na www.financnasprava.sk. Tlačivo DP si subjekty buď vyplnia, alebo si natiahnu elektronickú verziu XSD schémy. Okrem manuálneho vyplnenia formulára je možné využiť službu tzv. uploadu súboru z účtovného systému.

Daňové priznanie je zdaniteľná osoba povinná podať vždy, aj keď za dané obdobie neposkytla žiadne služby. V tom prípade má povinnosť podať nulové DP. Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop je dostupná na portáli finančnej správy. Konkrétne otázky pri vypĺňaní a odpovede na ne sú  zverejnené v časti FAQ. [.pdf; 101 kB; nové okno]

Podanému DP bude vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného DP. To pozostáva z kódu krajiny, IČ DPH, zdaňovacieho obdobia a verzie podania. Príklad vygenerovaného a prideleného referenčného čísla: SK/SKXXXXXXXXXX/Q1.2015 verzia: 2015-04-20T14:58:03,0046490.

Platba dane musí odkazovať na konkrétne podané DP. Z uvedeného dôvodu musí daňový subjekt platbu dane označiť vygenerovaným a prideleným jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania vo formáte, v ktorom bolo  oznámené pri podaní daňového priznania, napr. SK/SKXXXXXXXXXX/Q1.2015 verzia: 2015-04-20T14:58:03,0046490. Jedinečné referenčné číslo a verzia daňového priznania sa pri úhrade uvedú do informácie pre príjemcu. 

Pozor, pri platení dane sa v tomto prípade za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane. Z uvedeného dôvodu je pri úhrade potrebné zohľadniť dobu trvania medzibankového prevodu.

Osobitná úprava MOSS je určená pre poskytovateľov elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania.

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk