16.12.2022
ID: 5617upozornenie pre užívateľov

Na reforme trestného práva pracuje viac ako 70 odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcií

Na reforme slovenského trestného práva v súčasnosti intenzívne pracujú desiatky odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcii. Na pôde Ministerstva spravodlivosti SR se stretlo na koordinačnom on-line podujatí viac ako 70 zástupcov súdov, orgánov činných v trestnom konaní a tiež predstaviteľov verejnej i mimovládnej sféry. Ich úlohou je podrobne vyhodnotiť pripomienky k aktuálnym návrhom noviel Trestného zákona a Trestného poriadku a priniesť ďalšie potrebné podnety na modernizáciu slovenskej trestnej politiky.

Úlohou expertných skupín je dosiahnutie čo najširšieho odborného konsenzu na hlavných bodoch modernizácie trestného práva. Chceme hľadať spravodlivé a vyvážené riešenia, ktoré bude možné ďalej posunúť v legislatívnom procese,“ povedal minister spravodlivosti V. Karas.

Dôvodom pre vznik expertnej skupiny pre Trestné kódexy a jej viacerých podskupín je príprava rozsiahlej novely Trestných kódexov, pri ktorej je diskusia ohľadom legislatívnych riešení a zavádzania do praxe medzi odborníkmi esenciálne dôležitá. V rámci Expertnej skupiny vznikajú aj podskupiny k jednotlivým právnym inštitútom a témam, ktoré budú prerokovávané v rámci skupiny približne desiatich odborníkov. Vznikajúce skupiny expertov sa budú venovať oblastiam restoratívnej justície, drogovým trestným činom, zosúlaďovaniu trestných sadzieb, extrémizmu, peňažným trestom, subvenčným podvodom a i. súvisiacimi s pôsobnosťou EPPO (Európska prokuratúra), legalizácii výnosov z trestnej činnosti a prepadnutiu majetku, alkoholu za volantom, trestnej zodpovednosti právnických osôb a v neposlednom rade aj environmentálnej trestnej činnosti.

Činnosť pracovných skupín koordinuje na základe poverenia ministra štátny tajomník Peter Sepeši.

Na ministerstve spravodlivosti popri štandardnom vyhodnocovaní pripomienok uplatnených v rámci MPK zavádzame systém participácie expertov na príprave a poúdení vecných riešení, detailov a súvislostí navrhovaných úprav. Do činnosti expertných skupín sa zapojili okrem expertov zastupujúcich štátne orgány, aj experti akademickej sféry, tretieho sektora, či podnikateľskej sféry. Tento nový systém by sme chceli štandardizovať aj pre ďalšie legislatívne projekty ministerstva spravodlivosti vo forme interného predpisu ministerstva. Chceme byť vecný, venovať sa dôležitým detailom a súvislostiam, no zároveň aj efektívni, preto pracujeme najmodernejšími metódami práce s využitím potenciálu IT technológií, ako je spoločná práca v expertných skupinách na zdieľaných dokumentoch, budovanie online knižnice podkladov, online stretnutia so záznamom pre tých, čo sa nemohli zúčastniť a pod. Najdôležitejším základom spolupráce je vzájomná dôvera v dobrú vôľu expertov, že budú hľadať riešenia prinášajúce spravodlivosť a  primeranosť – vyváženosť dotknutých hodnôt, vzťahov, práv a záujmov záujmových skupín, občanov a organizácií. Všetkým inštitúciam a osobitne expertom, ktorí sa do pilotného projektu novely Trestného zákona zapojili patrí poďakovanie a veľký rešpekt,“ dodáva štátny tajomník Peter Sepeši.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk