20.11.2013
ID: 1112upozornenie pre užívateľov

Návrh Komisie o nárokoch vo veciach s nízkou hodnotou sporu pomôže spotrebiteľom aj malým a stredným podnikom

Európska komisia navrhla posilniť postavenie spotrebiteľov a podnikov v cezhraničných sporoch s nízkou hodnotou. Navrhnutá kľúčová zmena by znamenala zvýšenie hornej hranice na predkladanie nárokov v rámci uvedeného konania z dnešných 2 000 EUR na 10 000 EUR. Najväčší prospech z tejto zmeny budú mať malé podniky, keďže v súčasnosti nepresahuje hranicu 2 000 EUR len 20 % obchodných nárokov.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré bolo prijaté v roku 2007 a uplatňuje sa od roku 2009, je užitočným nástrojom, ktorý sa osvedčil. Náklady na cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vďaka nemu znížili až o 40 % a dĺžka takéhoto konania sa skrátila z pôvodných 2 rokov a 5 mesiacov na priemerné trvanie 5 mesiacov. Stále však existuje priestor na zlepšenie. V správe Komisie o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorá bola dnes uverejnená, sa uvádza, že kvôli hornej hranici na predloženie nároku vo výške 2 000 EUR zostáva príliš veľa sporov s nízkou hodnotou sporu z konania vylúčených, a to najmä sporov týkajúcich sa malých a stredných podnikov. Veľký počet sporov je takisto z konania vylúčených v dôsledku úzkej definície „cezhraničného“ sporu, čo znamená, že napríklad na automobilovú nehodu v pohraničnej oblasti iného členského štátu alebo na zmluvu o prenájme prázdninovej nehnuteľnosti sa v súčasnosti toto konanie nevzťahuje.

Komisia zavádza cielený súbor praktických zmien, pokiaľ ide o spôsob fungovania konania. Návrh Komisie na revíziu nariadenia o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu prináša najmä:

  • Zvýšenie hranice na predkladanie nárokov „ vo veciach s nízkou hodnotou“ z 2 000 EUR na 10 000 EUR. To prinesie úžitok najmä malým a stredným podnikom, keďže bude možné toto konanie uplatniť v prípade 50 % obchodných nárokov (oproti dnešným 20 %). Prospech zo zvýšenej hranice budú mať aj spotrebitelia, keďže asi jedna pätina ich nárokov presahuje hodnotu 2 000 EUR.
  • Rozšírenie definície „cezhraničného“ sporu s cieľom pomôcť väčšiemu počtu spotrebiteľov a podnikov pri riešení ich cezhraničných sporov.
  • Zavedenie hornej hranice súdnych poplatkov: V rámci súčasného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu byť súdne poplatky neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch môžu dokonca prevyšovať hodnotu samotného nároku. Dnešným návrhom sa zabezpečí, aby súdne poplatky nepresahovali 10 % hodnoty nároku, pričom minimálny poplatok nesmie byť vyšší ako 35 EUR. V návrhu sa bude tiež vyžadovať, aby súdne poplatky bolo možné hradiť online prostredníctvom kreditnej karty.
  • Zníženie administratívnej záťaže a cestovných nákladov: Tieto nové pravidlá umožnia navrhovateľom, aby začali konanie online: e-mail sa stane právne platným komunikačným prostriedkom medzi zúčastnenými stranami a telekonferencia alebo videokonferencia sa stane prirodzeným nástrojom v ústnom pojednávaní vždy, keď to bude potrebné.

Prostredníctvom návrhu Komisia zjednodušuje účinný prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov a pre podniky, aby mohli s dôverou lepšie využívať jednotný trh. Návrh ako taký je naplnením jedného z 12 konkrétnych opatrení uvedených začiatkom tohto roka v druhej správe o občianstve EÚ zameranej na pomoc občanom lepšie využívať ich práva, pokiaľ ide napríklad o cezhraničné nakupovanie. Na potrebu konať sa upozorňovalo aj v Európskom programe pre spotrebiteľov (IP/12/491).

Zlepšené Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je odpoveďou na skutočné problémy občanov: napríklad v nedávnom prieskume Eurobarometer jedna tretina respondentov uviedla, že by bola viac naklonená myšlienke predložiť nárok, ak by sa príslušné konania mohli uskutočniť výlučne písomnou formou, bez nutnosti fyzicky sa dostaviť na súd. Takéto zlepšené konanie je tiež odpoveďou na problémy podnikov: v rámci verejnej konzultácie a v prieskume Eurobarometer 45 % podnikov uviedlo, že sa neobracajú na súd, pretože náklady na súdne konania by neboli úmerné výške nároku. A napokon tento návrh reaguje aj na výzvy Európskeho parlamentu na podniknutie krokov v záujme lepšieho využívania konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu zo strany spotrebiteľov a podnikov.

Cieľom Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (nariadenie (ES) č. 861/2007) je zlepšiť prístup k spravodlivosti zjednodušením cezhraničného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach, ako aj prostredníctvom znižovania nákladov. Konanie bolo vytvorené predovšetkým na to, aby pomohlo spotrebiteľom pri presadzovaní ich práv a zabezpečilo im prístup k spravodlivosti v cezhraničných prípadoch. Tento mechanizmus sa začal prvýkrát uplatňovať 1. januára 2009.

V rámci súčasného konania sú „veci s nízkou hodnotou sporu“ prípady, ktoré sa týkajú súm nepresahujúcich 2000 EUR bez úrokov, výdavkov a úhrad (v čase doručenia tlačiva návrhu na uplatnenie nároku príslušnému súdu). Rozsudok sa vynáša v krajine pobytu spotrebiteľa, alebo v krajine obvinenej spoločnosti, ak sa tak spotrebiteľ rozhodne. Procesné práva oboch strán sú zaručené, a rozsudok sa po jeho vynesení stáva priamo vykonateľný v krajine strany, ktorá spor prehrá, ako aj v akomkoľvek inom štáte EÚ. Konanie sa uskutočňuje zväčša písomne prostredníctvom vopred stanovených tlačív. Zastupovanie advokátom sa nevyžaduje.

Verejná konzultácia o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu prebiehala od marca do júna tohto roka (IP/13/240).

Príklad, ktorý dokumentuje, akým spôsobom toto konanie funguje:

Príklad týkajúci sa spotrebiteľa: Istý rakúsky spotrebiteľ si objednal lyžiarsku výstroj z nemeckej webovej stránky. Vopred zaplatil 1 800 EUR prostredníctvom bankového prevodu. Obchodník mu výstroj nikdy nedodal a ani nevrátil nákupnú cenu. Spotrebiteľ preto inicioval konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu. Príslušný rakúsky súd v Linzi vydal rozsudok v prospech spotrebiteľa, ktorý vymáhali nemecké orgány v Charlottenburgu. Spotrebiteľ následne dostal náhradu nákupnej ceny.

Príklad z oblasti malých a stredných podnikov: Maloobchodný predajca kozmetických výrobkov v Portugalsku renovoval svoj obchod a objednal si dlaždice od španielskeho výrobcu v hodnote 8 000 EUR. Po ich dodaní tento maloobchodník zaplatil faktúru, ale keď začali s renováciou, všimol si, že približne polovica dodaných dlaždíc je ohnutá, a teda nepoužiteľná.

Portugalský maloobchodník požiadal o výmenu dlaždíc, čo však španielska spoločnosť odmietla, a tiež odmietala vrátiť finančné prostriedky. Portugalský maloobchodník podal návrh na konanie s nízkou hodnotou sporu, pričom k žiadosti adresovanej miestnemu súdu (pretože miesto plnenia zmluvy bolo v Portugalsku) pripojil predmetnú faktúru a žiadal náhradu vo výške 3 000 EUR. Súd doručil žiadosť španielskej spoločnosti, ktorá nárok odmietla a tvrdila, že kvalita dlaždíc bola dobrá. Súd požiadal o stanovisko odborníka, ktorý potvrdil zlú kvalitu dlaždíc.

Súd rozhodol, že uvedený dôkaz je primeraný a dostatočný a prikázal španielskej spoločnosti zaplatiť náhradu vo výške 3 000 EUR a náhradu nákladov.


Zdroj: Európska komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk