25.10.2023
ID: 5874upozornenie pre užívateľov

Návrh na začatie prejudiciálneho konania zaslaný Súdnemu dvoru nebráni vnútroštátnemu súdu, aby čiastočne pokračoval v konaní vo veci samej

Vnútroštátny súd je oprávnený vykonávať procesné úkony, ktoré považuje za nevyhnutné, ako napríklad zhromažďovanie dôkazov, a ktoré mu nebránia v tom, aby neskôr vyhovel odpovedi Súdneho dvora

Bulharská prokuratúra obžalovala dvoch policajných vyšetrovateľov pre korupciu. Jeden z nich namietal právnu kvalifikáciu trestného činu korupcie, navrhnutú prokuratúrou. Bulharský vnútroštátny súd, na ktorom boli podané obžaloby, mal pochybnosti o tom, či má právomoc zmieniť kvalifikáciu predmetného skutku bez toho, aby predtým o tom informoval stíhanú osobu. V tejto súvislosti podal na Súdny dvor (prvý) návrh na začatie prejudiciálneho konania. Tento návrh je predmetom iného sporu, pričom treba dodať, že tento iný spor je v súčasnosti vedený pred Súdnym dvorom.1

Bulharský vnútroštátny súd sa následne opýtal, či musí prerušiť konanie v celom rozsahu až do získania odpovede Súdneho dvora alebo či môže pokračovať v skúmaní danej veci a najmä v zhromažďovaní dôkazov, pričom je pochopiteľné, že neprijme žiadne meritórne rozhodnutie pred získaním uvedenej odpovede. Vnútroštátny súd teda zaslal Súdnemu dvoru druhý návrh na začatie prejudiciálneho konania s cieľom objasniť túto druhú otázku.

Svojím rozsudkom vydaným v dnešný deň Súdny dvor odpovedal, že právo Únie nebráni tomu, aby vnútroštátny súd, ktorý podal na Súdny dvor návrh na začatie prejudiciálneho konania, prerušil konanie vo veci samej iba vo vzťahu k aspektom tohto konania, na ktoré môže mať vplyv odpoveď Súdneho dvora na tento návrh.

Zachovanie užitočného účinku konania o prejudiciálnej otázke totiž nie je prakticky znemožnené alebo nadmerne sťažené v dôsledku vnútroštátneho pravidla, ktoré umožňuje, aby sa v čase medzi okamihom podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru a okamihom poskytnutia odpovede Súdnym dvorom pokračovalo v konaní vo veci samej a aby sa tak vykonali určité procesné úkony. Ide o procesné úkony, ktoré vnútroštátny súd považuje za nevyhnutné a ktoré sa týkajú aspektov nesúvisiacich s položenými prejudiciálnymi otázkami, teda procesné úkony, ktoré nemôžu zabrániť vnútroštátnemu súdu, aby v spore vo veci samej tejto odpovedi vyhovel.

Vzhľadom na to, že návrh na začatie prejudiciálneho konania môže byť zaslaný Súdnemu dvoru aj v skorom štádiu konania, musí byť vnútroštátnemu súdu dovolené, aby počas čakania na túto odpoveď pokračoval v tomto konaní vo vzťahu k takýmto procesným úkonom.


[1] Vec v konaní C-175/22 BK (Zmena kvalifikácie skutku). Tento spor sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 2012, s. 1) a základného práva na prístup k nezávislému súdu zakotvenému v Charte základných práv Európskej únie.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 80/23
V Luxemburgu 17. mája 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-176/22 | BK a ŽP (Čiastočné prerušenie konania vo veci samej)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk