13.8.2014
ID: 2380upozornenie pre užívateľov

Nesúhlas Protimonopolného úradu SR s návrhmi Notárskej komory SR

Podľa Protimonopolného úradu návrh, aby sa pri zakladaní jednoosobových s.r.o., pri zmene zakladateľskej listiny a najdôležitejších rozhodnutiach jediného spoločníka zaviedla povinnosť robiť tieto úkony len vo forme notárskej zápisnice, je v rozpore s požiadavkou na riadne fungovanie konkurenčného prostredia.

 
 AK Kollar
 
Notárska komora Slovenskej republiky v rámci novelizácie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov navrhovala, aby sa pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, pri zmene zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným a pri najdôležitejších rozhodnutiach jediného spoločníka zaviedla zákonná povinnosť robiť takéto úkony len výhradne vo forme notárskej zápisnice.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je toho názoru, že takáto právna úprava by bola v rozpore s požiadavkou na riadne fungovanie konkurenčného prostredia najmä z nasledovných dôvodov:

  • nová právna úprava by zasahovala do trhu a zavádzala by povinnosť odobrať konkrétnu služby výhradne od notára;
  • nová právna úprava by zvýhodňovala notárov pred inými poskytovateľmi právnych služieb;
  • nová právna úprava by zvyšovala administratívne náklady spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom;
  • nová právna úprava by zaviedla nerovnaké podmienky fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a s viacerými spoločníkmi.

Notárska komora Slovenskej republiky navrhovala vyššie uvedenú zmenu v Obchodnom zákonníku z dôvodu zabránenia podvodom na základe sfalšovania podpisu jediného spoločníka. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom Notárskej komory Slovenskej republiky a požaduje, aby tento návrh nebol akceptovaný.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk