24.2.2016
ID: 3219upozornenie pre užívateľov

Niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11.11.2015

Z dôvodu prijatia nového zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 11.11.2015 (ďalej aj len ako “zákon“) (účinnosť od 18.6.2016) si dovoľujeme poukázať na najvýraznejšie body zákona nevyhnutné pre podnikateľov, ktorí vysielajú, resp. prijímajú zamestnancov do/zo zahraničia v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 
 CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
 
Zákon preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EU z 15. mája 2015 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EU) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (ďalej aj len ako “smernica“). Cieľom smernice a súčasne tým aj zákona je zaručiť dodržiavanie primeranej úrovne ochrany práv zamestnancov vyslaných na účely cezhraničného poskytovania služieb, najmä presadzovanie pracovných podmienok, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte, v ktorom sa má poskytnúť služba.

Zákon aj smernica sa vzťahujú na vyslania zamestnancov uskutočnené v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom príslušné ustanovenia tak zákona ako aj smernice platia na zamestnávateľa, ktorý zamestnanca vysiela a tiež na zamestnávateľa, ktorý zamestnanca prijíma. Z uvedeného vyplýva, že účelom zákona je (i) prehĺbenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov (poskytovanie informácií, kontrolná činnosť atď.) a (ii)  ustanovenie povinností tak pre hosťujúceho ako aj pre domáceho zamestnávateľa.

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Hosťujúcim zamestnávateľom sa na účely tohto zákona rozumie zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte, ktorý vysiela zamestnancov na územie Slovenskej republiky. Hosťujúci zamestnávateľ ma voči inšpektorátu práce oznamovaciu povinnosť (zákon presne vymedzuje rozsah oznamovaných informácií) v súvislosti s vyslaním. Súčasne má hosťujúci zamestnávateľ pri vyslaní povinnosť uchovávať zákonom určené dokumenty (napr. pracovnú zmluvu, evidenciu pracovného času, doklady o mzde atď.) a viesť určené evidencie a na žiadosť inšpektorátu práce tieto dokumenty, preložené do slovenského jazyka, poskytnúť. Hosťujúci zamestnávateľ je okrem iného povinný ustanoviť osobu pre doručovanie písomností a rozhodnutí, tzv. kontaktnú osobu, ktorá sa počas vyslania nachádza na území Slovenskej republiky, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi inšpektorátom práce a zamestnávateľom.

Povinnosti domáceho zamestnávateľa

Domáci zamestnávateľ je zamestnávateľ usadený na území Slovenskej republiky, ktorý vysiela zamestnanca na územie iného členského štátu. Domáci zamestnávateľ má všeobecnú informačnú povinnosť, ktorú musí splniť voči národnému inšpektorátu práce, aby tento mohol následne uvedené informácie poskytnúť iným príslušným orgánom členského štátu (napr. orgánom štátu, kde je zamestnanec vyslaný).

Mzda

V prípade, ak si hosťujúci zamestnávateľ nesplnil svoju povinnosť na vyplatenie mzdy vyslanému zamestnancovi, dochádza k prenosu povinnosti uhradiť túto mzdu na dodávateľa služby. Ide o obdobný mechanizmus ako je upravený v § 58 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý upravuje povinnosť užívateľského zamestnávateľa zaplatiť splatnú mzdu dočasne pridelenému zamestnancovi namiesto zamestnávateľa, ktorý dočasne zamestnanca pridelil.

Pracovné podmienky

Taktiež si dovoľujeme dať do pozornosti, že pracovné podmienky a podmienky zamestnávania  domáceho zamestnanca vyslaného na územie iného členského štátu sa spravujú právom tohto štátu. Domáci zamestnávateľ pred vyslaním informuje domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, pričom informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky oznámi písomne.

Inšpektorát práce

Zákon upravuje oprávnenia inšpektorátu práce v súvislosti so zisťovaním skutočností súvisiacich s vyslaním. Súčasne je v zákone upravená cezhraničná spolupráca inšpektorátu práce a príslušných orgánov členských štátov. V prípade porušenia zákonom upravených povinností, je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu, pričom zákon v tomto smere upravuje spôsob doručenia rozhodnutia o uložení pokuty ako aj spôsob vymáhania pokuty uloženej nielen hosťujúcemu, ale aj domácemu zamestnávateľovi.


JUDr. Vladimír Grác

JUDr. Vladimír Grác,
partner


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6 - 8
811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5564 3365
Fax: +421 2 5564 3361
e-mail: office@clscp.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk