19.8.2016
ID: 3439upozornenie pre užívateľov

Nové povinnosti pri vysielaní zamestnancov podľa zákona č. 351/2015 Z. z.

Dňa 18. júna 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. z 11. novembra 2015 o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom prijatia tohto zákona bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

 
 Legate s.r.o
 
Zákonom č. 351/2015 Z. z. sa tiež doplnili a zmenili Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a zákon o inšpekcii práce.

Výsledkom pre zamestnávateľov je ale ďalšia nadmerná administratívna záťaž, ako aj riziká sankcií za nedodržanie nových pravidiel.

Výkon prác pri poskytovaní služieb

Nové podmienky sa aplikujú v prípade „vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb“, ktoré definuje Zákonník práce ako „cezhraničné“:

 • a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,
 • b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo
 • c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Vysielanie zamestnancov má teda širší záber a okrem dočasného pridelenia pod nové pravidlá spadá aj krátkodobé vysielanie zamestnancov do iného členského štátu na zahraničné služobné cesty, pokiaľ vysielaní zamestnanci v mene vysielajúceho zamestnávateľa poskytujú príjemcovi služby. V prípade zahraničnej pracovnej cesty sa nejedná o cezhraničné poskytovanie služieb, ak zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho zamestnávateľa, a nie v prospech tretej osoby, napr. sa zúčastňuje rokovania, školenia a pod.

Povinnosti slovenského vysielajúceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov mimo územia SR

V prípade, ak slovenský vysielajúci zamestnávateľ vysiela zamestnanca do iného členského štátu, musí si zistiť a splniť podmienky v prijímajúcom štáte. Zákonník práce ale ukladá domácemu zamestnávateľovi povinnosť uzatvoriť so zamestnancom vysielaným na výkon prác pri poskytovaní služieb písomnú dohodu, ktorá musí obsahovať aspoň deň začatia a skončenia vyslania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania, a mzdové podmienky počas vyslania. V prípade dočasného pridelenia obsahuje musí tieto podmienky obsahovať dohoda o dočasnom pridelení.

Domáci zamestnávateľ je okrem toho povinní pred vyslaním informovať vysielaného zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ktoré sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky je povinný oznámiť vysielanému zamestnancovi písomne.

Povinnosti pri prijímaní vysielaných zamestnancov na územie SR

V prípade domáceho zamestnávateľa prijímajúceho vyslaného zamestnanca z iného členského štátu alebo hosťujúceho zamestnávateľa pôsobiaceho v inom členskom štáte vysielajúceho zamestnanca na územie Slovenskej republiky, sú títo povinní plniť podmienky zákona č. 351/2015.

Hosťujúci zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na územie Slovenskej republiky na výkon prác pri poskytovaní služieb je v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. povinný oznámiť Národnému inšpektorátu práce nasledovné údaje:

 • svoje obchodné meno a sídlo,
 • svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
 • počet vyslaných zamestnancov,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
 • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
 • meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky (kontaktná osoba).

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný túto povinnosť splniť:

 • elektronicky prostredníctvom elektronického registračného portálu na webovom sídle Národného inšpektorátu práce, alebo
 • listom prostredníctvom formuláru alebo e-mailom.

Hosťujúci zamestnávateľ je tiež povinný:

 • uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,
 • viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa § 99 Zákonníka práce a
 • uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Uvedené dokumenty je hosťujúci zamestnávateľ povinný predložiť, resp. doručiť, inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti a to aj po skončení vyslania, vrátane ich prekladu do slovenského jazyka.

Domáci zamestnávateľ prijímajúci vysielaného zamestnanca je povinný na žiadosť inšpektorátu práce poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania ako aj ďalšie súvisiace informácie.

Nelegálna práca:

Zákon č. 351/2015 novelizoval aj zákon o nelegálnom zamestnávaní. Od 18. júna 2016 poruší zákaz nelegálneho zamestnávania nielen zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca bez toho, aby včas splnil všetky registračné povinnosti podľa osobitných zákonov, ale aj podnikateľ, ktorý prijíma služby prostredníctvom nelegálne zamestnávaného zamestnanca od svojho dodávateľa.

Za účelom kontroly či poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania je prijímateľ služby oprávnený požadovať od poskytovateľa služby doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu alebo poskytuje službu a poskytovateľ služby je povinný mu doklady a údaje poskytnúť.

Podnikateľ, ktorý prijal služby od nelegálne zamestnaného zamestnanca svojho dodávateľa (poskytovateľa služby) zodpovedá za porušenie predpisov a v prípade, ak išlo o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby, alebo o cezhraničnú dodávku práce, kontrolný orgán mu uloží pokutu od 2 000 EUR do 200 000 EUR. Ak ide o dve a viac nelegálne zamestnaných fyzických osôb súčasne, pokuta je najmenej 5 000 EUR.


JUDr. Michal Mistrík,
Senior legal counsel


Legate s.r.o

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 59 30 70 64
Tel.: +421 905 729 940
e-mail: info@legate.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk