14.1.2021
ID: 4987upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre obchod s Veľkou Britániou

Začínajú platiť nové pravidlá pre preclievanie tovaru z a do Veľkej Británie. Dôvodom je skončenie prechodného obdobia po Brexit-e, počas ktorého platila vo Veľkej Británii legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Nové pravidlá sa riadia „pobrexitovou“ dohodou, ktorú sa podarilo uzavrieť medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Finančná správa je na novú situáciu pripravená a svojim klientom pomôže.

Od 1.1.2021, sa Spojené kráľovstvo pre nás definitívne stáva treťou krajinou. Tovary dovezené z Veľkej Británie je tak potrebné od tohto dátumu precliť ako v prípade tovarov z tretích krajín. Podnikatelia aj občania musia podať colné vyhlásenie. Hoci sa vo väčšine prípadov bude na základe „pobrexitovej“ dohody uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo, v niektorých prípadoch sa vymeraniu colných poplatkov nevyhnete.

Všetok tovar z a do Veľkej Británie od zajtra podlieha colnému dohľadu a colným kontrolám na hraniciach alebo na letiskách. Na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia potrebujete kvalifikovaný elektronický podpis, nainštalované podpisové komponenty v počítači zo slovensko.sk, aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb a registráciu v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Firmy tiež potrebujú tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov.

Aj napriek „pobrexitovej“ dohode platia pravidlá ako v prípade iných tretích krajín. Pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Veľká Británia sa Európskou úniou dohodla na nulových resp. znížených clách a kvótach pre dovážaný tovar, prihliadať sa však pri colnom konaní bude na pravidlá pôvodu stanovené „pobrexitovou“ dohodou.

Upozorňujeme tiež na colné poplatky. Tie sa totiž netýkajú iba cla, ktoré môže byť nulové alebo znížené na základe „pobrexitovej“ dohody, ale súčasťou je aj DPH a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý je predmetom tejto dane. Dohoda neupravuje vnútorné dane členských štátov, a preto, ak sa nebude vymeriavať clo, tak DPH prípadne spotrebná daň sa vyberať bude.

Finančná správa aj v tejto oblasti podáva pomocnú ruku. Uvedomujeme si, že nie každý je v preclievaní „doma“. Ak potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na naše call centrum. V colnej oblasti funguje call centrum non-stop >>> TU. Podrobné informácie nájdete aj na špecializovanej podstránke Brexit na portáli finančnej správy >>> TU.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk