15.8.2013
ID: 638upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre platobné služby v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov

S cieľom prispôsobiť platobný trh EÚ príležitostiam, ktoré ponúka jednotný trh, a podporiť rast hospodárstva Únie Európska komisia prijala balík, ktorý obsahuje novú smernicu o platobných službách („SPS2“) a návrh nariadenia o výmenných poplatkoch uplatňovaných na platobné transakcie realizované kartami.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Súčasný platobný trh v EÚ trápi fragmentácia a vysoké náklady, ktoré predstavujú viac než 1 % HDP EÚ alebo 130 miliárd EUR ročne. Hospodárstvo Únie si takéto náklady nemôže dovoliť. Náš návrh prispeje k zlacneniu a zvýšeniu bezpečnosti internetových platieb pre maloobchodníkov aj spotrebiteľov, čo povedie k podpore digitálneho jednotného trhu. Navrhované zmeny výmenných poplatkov odstránia dôležitú prekážku medzi vnútroštátnymi platobnými trhmi a ukončia éru neodôvodnene vysokých poplatkov.“

Podpredseda Joaquín Almunia dodal: „Výmenné poplatky, ktoré platia maloobchodníci, v konečnom dôsledku musia zaplatiť spotrebitelia. Spotrebitelia si to nielenže všeobecne neuvedomujú, systémy odmeňovania ich navyše motivujú k tomu, aby používali karty, ktoré ich bankám prinášajú najvyššie výnosy. Nariadenie, ktorého cieľom je stanoviť cenové stropy výmenných poplatkov, dopĺňa presadzovanie protimonopolných pravidiel a zabráni celoplošnému stanovovaniu týchto poplatkov v nadmernej výške. Poskytovatelia platobných služieb budú mať rovnaké podmienky, na trh budú môcť vstúpiť noví hráči s ponukou inovatívnych služieb, maloobchodníci dosiahnu vďaka nižším bankovým poplatkom významné úspory a pre spotrebiteľov to bude znamenať nižšie maloobchodné ceny.“

Revidovaná smernica o platobných službách prináša viaceré nové dôležité prvky a zlepšenia platobného trhu EÚ:

  • Uľahčuje používanie nízkonákladových internetových platobných služieb a zvyšuje ich bezpečnosť tým, že do rozsahu svojej pôsobnosti začlenila tzv. platobné iniciačné služby. Ide o služby prebiehajúce medzi obchodníkom a bankou nakupujúceho, ktoré umožňujú lacné a efektívne elektronické platby bez použitia kreditnej karty. Na týchto poskytovateľov služieb sa budú vzťahovať rovnaké vysoké normy regulácie a dohľadu ako na všetky ostatné platobné inštitúcie. Banky a všetci ostatní poskytovatelia platobných služieb zároveň budú musieť zvýšiť bezpečnosť online transakcií tak, že pri platbách zavedú lepšie overovanie totožnosti zákazníka.
  • Spotrebitelia budú lepšie chránení pred podvodmi, možným zneužitím a platobnými incidentmi (napr. v prípade sporných a nesprávne vykonaných platobných transakcií). V prípade neautorizovaných platieb kartou budú spotrebitelia vystavení len veľmi obmedzeným stratám – maximálne 50 EUR (namiesto súčasných 150 EUR).
  • Návrh posilňuje práva spotrebiteľov, pokiaľ ide o prevody a poukazovanie peňazí mimo Európy alebo platby v menách iných, než je euro.
  • Podporí vstup nových hráčov na trh a rozvoj inovatívnych mobilných a internetových platieb v Európe v záujme konkurencieschopnosti EÚ na celom svete.

Nariadenie o výmenných poplatkoch spolu s revidovanou smernicou o platobných službách zavedie maximálne výšky výmenných poplatkov pre transakcie realizované spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami a zakáže používať príplatky na tieto typy kariet. Príplatky predstavujú extra poplatky, ktoré si niektorí obchodníci účtujú za platby kartou a sú bežné napríklad pri nákupe leteniek. Keď sa pre výmenné poplatky nastavia pri spotrebiteľských kartách cenové stropy, náklady maloobchodníkov na kartové transakcie sa podstatne znížia a príplatky už nebudú odôvodnené.

Počas prechodného obdobia v dĺžke 22 mesiacov sa budú cenové stropy výmenných poplatkov pri debetných a kreditných kartách uplatňovať na cezhraničné transakcie, t. j. keď spotrebiteľ použije svoju kartu na nákup v inej krajine alebo keď maloobchodník používa banku v inej krajine. Po tomto období sa stropy budú uplatňovať aj na domáce transakcie. Stropy sú stanovené na 0,2 % z hodnoty transakcie v prípade debetných kariet a 0,3 % v prípade kreditných kariet. Tieto maximálne úrovne už boli prijaté orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže pre viaceré transakcie realizované kartami MasterCard, Visa a Cartes Bancaires. V prípade kariet, na ktoré sa stropy nevzťahujú (najmä komerčné karty vydávané pre podniky a trojstranné systémy ako American Express alebo Diners), budú môcť maloobchodníci účtovať príplatky alebo odmietnuť karty prijímať. Týmto spôsobom je možné preniesť náklady na tieto drahé karty priamo na tých, ktorí ich využívajú, a nezaťažovať nimi všetkých spotrebiteľov.

Výmenné poplatky sú zahrnuté do nákladov maloobchodníkov na prijímanie platieb kartou a v konečnom dôsledku ich platia spotrebitelia v podobe vyšších maloobchodných cien. Pre spotrebiteľov sú neviditeľné, ale maloobchodníkov a nakoniec aj spotrebiteľov pripravia každoročne o desiatky miliárd eur. Výška výmenných poplatkov sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši, čo naznačuje, že nemajú jasné odôvodnenie a vytvárajú významnú prekážku medzi vnútroštátnymi platobnými trhmi. Obmedzenie výšky výmenných poplatkov povedie k zníženiu nákladov pre maloobchodníkov a spotrebiteľov a pomôže vytvoriť celoeurópsky trh s platobnými službami. To by zároveň malo podporiť inovácie a poskytnúť väčší priestor pre poskytovateľov platieb na ponuku nových služieb.

Súvislosti

Revízia rámca pre platby v EÚ, najmä smernice o platobných službách (SPS) a odpovede na zelenú knihu Komisie „Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami“ z roku 2012 (pozriIP/12/11), viedli k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia a aktualizácie právnych predpisov vrátane úprav SPS. Vďaka nim by rámec pre platby mohol lepšie uspokojiť potreby účinného európskeho platobného trhu a plne prispieť k vytvoreniu platobného prostredia, ktoré podporuje hospodársku súťaž, inovácie a bezpečnosť. Modernizácia legislatívneho rámca pre maloobchodné platby bola takisto označená za jedno z kľúčových opatrení Komisie v rámci Aktu o jednotnom trhu II.

Tento balík je reakciou na hlavné zmeny spôsobu, akým Európania nakupujú a platia. Takmer každý majiteľ účtu v EÚ má debetnú platobnú kartu a 40 % vlastní takisto kreditnú kartu. 34 % občanov EÚ už nakupuje na internete a viac než 50 % vlastní smartfón1, ktorý im umožňuje prístup k mobilným platbám. V niektorých odvetviach hospodárstva, ako napríklad cestovný ruch, prebieha väčšina ich predaja práve na internete2.

Európsky trh s kartovými, internetovými a mobilnými platbami však ostáva rozdrobený a čelí významným výzvam, ktoré bránia jeho ďalšiemu rozvoju a spomaľujú rastový potenciál EÚ (napr. rozdielne náklady na platby pre spotrebiteľov a obchodníkov, rozdiely v technickej infraštruktúre alebo neschopnosť poskytovateľov platobných služieb dohodnúť sa na realizácii spoločných technických noriem).

Okrem toho, zatiaľ čo platby kartou sú čoraz rozšírenejšie, pretrvávajúci obchodný model „výmenných poplatkov“ (poplatky, ktoré si banky účtujú medzi sebou za každú platbu kartou) podporuje vysoké medzibankové poplatky a ovplyvňuje náklady maloobchodníkov a v konečnom dôsledku ceny pre spotrebiteľov a zároveň bráni vstupu nových hráčov na trh.


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk