3.10.2012
ID: 28upozornenie pre užívateľov

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zmeny účinné od 1.10.2012

Nadobudnutie postavenia platiteľa dane pri predaji nehnuteľností

 
 Rödl & Partner
 
Platiteľom (zo zákona, nie registráciou) sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť, stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z jej dodania má dosiahnuť obrat 49 790 Eur. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodane stavby, jej časti alebo stavebného pozemku pod stavbou, ktoré sú oslobodené od dane (ak od prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby uplynulo viac ako 5 rokov).

Registrácia tzv. rizikových subjektov

Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň je povinná zložiť zábezpeku na účet daňového úradu na obdobie 12 mesiacov vo výške najmenej 1 000 Eur a najviac 500 000 Eur (možná aj forma bankovej záruky), ak

 • je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky, ktoré vznikli v období, keď bola konateľom, alebo spoločníkom na dani 1 000 Eur a viac (ak doteraz neboli zaplatené)
 • jej konateľ alebo spoločník je fyzická osoba, ktorá  má nedoplatky na dani 1000 Eur a viac, alebo fyzická osoba, ktorej bola zrušená registrácia z dôvodu  opakovaného neplnenia si daňových povinností
 • jej konateľ alebo spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky, ktoré v období, keď bola konateľom, alebo spoločníkom na dani 1 000 Eur a viac (ak doteraz neboli zaplatené)
 • vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie

Žiadateľ o registráciu skladá zábezpeku v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia daňového úradu. V prípade nezloženia zábezpeky daňový úrad zamietne registráciu zdaniteľnej osoby, ak sa jedná o dobrovoľnú registráciu; ak sa jedná o povinnú registráciu, bude daňový úrad bude zábezpeku vymáhať.

Ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň, lehota na registráciu pre daň sa predlžuje na 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Vzhľadom na uvedené je teda možné predpokladať spomalenie registračného procesu.

Preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ

Novelou zákona o DPH sa sprísňujú podmienky preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Zákon v podstate stanovuje ako podmienku preukázania oslobodenia medzi iným aj potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom, ktoré musí mať predpísané náležitosti:

 • identifikáciu odberateľa
 • množstvo a druh tovaru
 • adresu miesta a dátum prevzatia tovaru – ak prepravu vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy – ak prepravu vykoná odberateľ . Pri preprave pozemným motorovým vozidlom sa musí uviesť aj ŠPZ vozidla, meno a priezvisko vodiča a jeho podpis.

Dodržanie tejto podmienky môže spôsobiť komplikácie  a bude nevyhnutne potrebné interne nastaviť procesy tak, aby bolo uvedené možné zabezpečiť. S určitosťou bude dodržanie problematické a to hlavne pri dodacích podmienkach EXW ako aj pri reťazových obchodoch, kde procesy prepravy a odovzdávania tovaru nie sú zo strany dodávateľa vždy pod kontrolou.

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru

Novela zavádza inštitút zabezpečenia dane pri oslobodenom dovoze tovaru, ktorého odoslanie alebo preprava končí  v inom členskom štáte. Zabezpečenie dane na žiadosť colného úradu skladá dovozca.  Colný úrad zabezpečenie uvoľní do 10 dní od predloženia dôkazu, že preprava tovaru skončila v inom členskom štáte. V prípade nezloženia zábezpeky colný úrad neuplatní oslobodenie pri dovoze tohto tovaru. Zároveň sa sprísňujú podmienky pre preukazovanie samotného oslobodenia pri dovoze v tomto prípade.

Oneskorená registrácia zahraničnej osoby

Novela spresňuje obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom. Toto obdobie sa začína dňom, kedy uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa.

Rozšírenie tuzemského samozdanenia

Novelou sa rozširuje sa okruh plnení s prenosom daňovej povinnosti  na platiteľa dane o nasledovné plnenia:

 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku v rámci núteného predaja
 • dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone záložného práva. Zákon rozlišuje medzi výkonom záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práv.

Ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa

Novela zavádza ručenie odberateľa za daň na výstupe z predchádzajúceho stupňa uvedenú na dodávateľskej faktúre. Ak dodávateľ daň nezaplatí alebo sa stane neschopným ju zaplatiť a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti z dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň nebude uhradená, bude odberateľ povinný uhradiť túto daň.

Novela zákona explicitne stanovuje, že ako dostatočné dôvody sú považované nasledovné skutočnosti:

 • protihodnota za plnenie je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo nízka
 • odberateľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie aj po tom, ako táto skutočnosť bola zverejnená na príslušnom zozname  Finančného riaditeľstva
 • ak kupujúci bol v čase vzniku daňovej povinnosti s predávajúcim personálne prepojený cez pozíciu štatutárneho orgánu alebo spoločníka

Zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu nie je povinnosť ručiteľa ručiť dotknutá.

Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň na základe rozhodnutia daňového úradu v lehote do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia, ktoré ale nemá odkladný účinok.

Ustanovenie je problematicky formulované a to predovšetkým vo vzťahu k skutočnosti, že samotné uverejnenie dlžníka na príslušnom zozname Finančného riaditeľstva, môže zakladať možnosť ručenia. Ako celú situáciu procesne ošetriť je otázne. Predpokladáme metodické usmernenie zákonodarcu.

Povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iných členských štátov

Novela ukladá platiteľovi, ktorý kúpi motorové vozidlo z iného členského štátu na účely ďalšieho predaja povinnosť  viesť podrobné záznamy o vozidle. Tieto záznamy musia byť doručené daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ kúpi motorové vozidlo. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť zo strany daňového úradu sankcionované pokutou do výšky 10 000 Eur.

Zmena zdaňovacieho obdobia

Významnou zmenou, ktorú novela prináša je zrušenie voľby dĺžky zdaňovacieho obdobia (mesačné alebo štvrťročné) pre nových platiteľov. Základným zdaňovacím obdobím platiteľa sa stane kalendárny mesiac. Nový platiteľ  bude mať po dobu najmenej 12 mesiacov po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie bez ohľadu na výšku dosiahnutého obratu. Účelom tohto ustanovenia je dosiahnuť, aby správca dane mal čo najskôr a čo najviac informácií o plnení povinností zo strany nového platiteľa dane. Pokiaľ po uplynutí 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, obrat platiteľa nepresiahne 100 000 Eur, platiteľ sa bude môcť rozhodnúť pre štvrťročné zdaňovacie obdobie, pričom túto zmenu bude musieť daňovému úradu nahlásiť do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splní podmienky na uplatňovanie štvrťročného zdaňovacieho obdobia.

V rámci prechodných ustanovení je zabezpečené, že platitelia, ktorí majú k 30 septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môžu vo štvrťročnom zdaňovacom období pokračovať, najviac však do konca kalendárneho štvrťroku, v ktorom prestanú plniť podmienky splnením ktorých zákon podmieňuje  možnosť voľby zdaňovacieho obdobia .

Zmeny účinné od 1.1.2013

Miesto dodania pri službách pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobu

Od 1.1.2013 dochádza k zmene miesta dodania služby pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov (okrem výletných lodí) poskytnutých inej ako zdaniteľnej osobe. Miestom dodania týchto služieb bude sídlo tejto osoby, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Daňová povinnosť pri opakovanom dodaní tovaru

Od 1.1.2013 sa pri opakovanom dodaní tovaru s oslobodením od dane pri dodávkach tovaru do iného členského štátu počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac považuje tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Nové fakturačné pravidlá účinné od 1.1.2013

S účinnosťou od 1.1.2013 začínajú platiť nové fakturačné pravidlá, pričom najpodstatnejšou zmenou je, že sa de facto dosahuje rovnaké zaobchádzanie s papierovými faktúrami a elektronickými faktúrami, avšak pri zohľadnení určitých zákonných podmienok. Faktúru teda bude možné vyhotoviť aj v elektronickej forme, pričom táto bude musieť obsahovať všetky náležitosti . Takúto elektronickú faktúru bude možné vystaviť  iba so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Novela ďalej stanovuje možnosť vystavovať zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra.

Zjednodušenou faktúrou je

 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 Eur
 • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 Eur
 • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 Eur

Zjednodušené faktúry nemusia obsahovať identifikačné a kontaktné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu.

Čiastočne sa mení povinný obsah faktúry – faktúra bude musieť obsahovať aj slovné informácie napr. v nasledovných prípadoch

 • „dodanie je oslobodené od dane“
 • „vyhotovenie faktúry odberateľom“,
 • „prenesenie daňovej povinnosti“

Zmeny účinné od 1.1.2014

Novela posúva účinnosť ustanovenia, ktorým sa zavádza samozdanenie pri dovoze tovaru z 1.1.2013 na 1.1.2014


Peter Alföldi

Peter Alföldi,
daňový poradca, Associate Partner


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk