Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
24.1.2013
ID: 29upozornenie pre užívateľov

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

1. Daň z príjmov fyzických osôb

Paušálne výdavky pri príjmoch z podnikania

Novela ponecháva možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 40 % daňovníkom, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo sú platiteľmi DPH len časť zdaňovacieho obdobia, z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom sa zavádza maximálna hranica pre tieto výdavky vo výške 5 040 eur ročne. Rovnako sa hranica vo výške 5 040 eur ročne zavádza pre daňovníkov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, resp. sú nimi len časť zdaňovacieho obdobia, a ktorí majú príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

 
 Rödl & Partner
 
V prípade začatia podnikania alebo poberania príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia sa maximálna hranica uplatní len za príslušný počet mesiacov zdaňovacieho obdobia, a to vo výške 420 eur mesačne. Obdobne sa bude postupovať aj pri skončení podnikania, vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo  poberania príjmov.

Zároveň sa ruší možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov u daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností. Títo si budú môcť aj naďalej uplatňovať preukázateľné výdavky.

Oslobodenie cien a výhier zo súťaží

Zvyšuje sa hranica oslobodenia pri prijatých cenách alebo výhrach z verejných súťaží, zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich, z reklamných súťaží, žrebovaní a zo športových súťaží zo súčasných 165,97 eur na 350 eur za cenu alebo výhru.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Sprísnili sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). V zmysle novely sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane považuje za manželku, na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ak spĺňa nasledovné:

  • v príslušnom zdaňovacom období sa staral/a o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo,
  • v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie alebo,
  • bol/a zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo,
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňový bonus

Daňovník musí podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov dosiahnuť v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázať základ dane z § 6, aby mu vznikol nárok na daňový bonus. Novelou sa zavádza podmienka, že do príjmov podľa § 6 sa pre účely vzniku nároku na daňový  bonus zahrnú len príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na príjmy z prenájmu nehnuteľností, prípadne z použitia diela alebo umeleckého výkonu sa nebude prihliadať.

Sadzba dane

Pre fyzické osoby sa zavádza progresívne zdaňovanie príjmov s dvomi sadzbami dane:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Platenie preddavkov na daň

Zvyšuje sa hranica pre platenie preddavkov na daň fyzických osôb z 1 659,70 eura na 2 500 eur. Ak  posledná známa daňová povinnosť daňovníka nepresiahne 2 500 eur, preddavky platiť nebude. Štvrťročné preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia bude platiť daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahne 2 500 eur a nepresiahne 16 596,96 eura.  Hranica 16 596,96 eur pre mesačné preddavky sa nezmenila. Nová hranica sa uplatní pre preddavkové obdobie, ktoré začne v roku 2013.

Zdanenie príjmov autorov

Základom dane pre daň vybranú zrážkou z príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon, bude príjem znížený o zrazený príspevok podľa zákona o umeleckých fondoch. Z uvedeného vyplýva, že sa ruší možnosť odpočítania paušálnych výdavkov vo výške 40%. Zavádza sa však možnosť uzatvoriť písomnú dohodu o nezrazení dane medzi autorom a platiteľom dane. Túto dohodu je nutné oznámiť správcovi dane do 15. dňa po skončení roka, v ktorom bola dohoda uzavretá.

Rovnako sa v prípade daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou za umelecký a športový výkon vykonávaný na území SR ruší možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pred zrazením dane.

Prehľady a hlásenia

Mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti už nebudú obsahovať osobné údaje zamestnanca. Tieto údaje však bude obsahovať ročné hlásenie o vyúčtovaní dane. Novela upresňuje, že prehľady a hlásenia obsahujú aj údaje o zamestnaneckej prémii. Vyššie uvedené sa uplatní už pre hlásenie za rok 2012 a pre prehľady za január 2013. Rozširujú sa tiež náležitosti mzdového listu. Zároveň sa posúva lehota na podanie hlásenia. Po novom bude zamestnávateľ povinný podať hlásenie do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Prechodné ustanovenia nehovoria, či sa nová lehota na podanie hlásenia uplatní už na hlásenie za rok 2012. Predpokladáme, že áno.

2. Daň z príjmov právnických osôb

Sadzba dane

Sadzba dane pre právnické osoby sa zvyšuje z 19 % na 23 % .

Asignácia dane

O rok sa predlžuje lehota, dokedy bude môcť právnická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 1,5 %, v prípade ak nedarovala finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5 % zaplatenej dane na vymedzené účely, resp. vo výške 2 %, v prípade ak darovala finančné prostriedky vo výške 0,5 % zaplatenej dane na vymedzené účely. Uvedené percentá sa budú aplikovať ešte pre zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31.12.2013.

3. Spoločné pre fyzické a právnické osoby

Sadzba dane daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a končí v roku 2013 použije:

  • sadzbu dane vo výške 19 % na pomernú časť základu dane pripadajúcu od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31.12.2012
  • sadzbu dane vo výške 23 % na pomernú časť základu dane pripadajúcu od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia.

Lehota na podanie daňového priznania

Pri podaní daňového priznania, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013, nebude možné oznámiť predĺženie  lehoty za podmienok, ktoré obsahuje súčasné znenie zákona o dani z príjmov. Súčasné podmienky ostávajú v platnosti len pre daňovníkov v konkurze alebo likvidácii. Ostatní daňovníci budú môcť oznámiť predĺženie lehoty najviac o tri kalendárne mesiace len za predpokladu, že súčasťou ich príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Novela umožňuje aj opätovné predĺženie lehoty o ďalšie tri mesiace, a to na základe žiadosti, ktorú musí správca dane schváliť.

Daň vyberaná zrážkou

Sadzba dane vyberanej zrážkou zostane aj naďalej vo výške 19 %.

Zabezpečenie dane

Pre zabezpečenie dane určenej rozhodnutím správcu dane voči fyzickým a právnickým osobám pri ich peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi sa bude naďalej uplatňovať sadzba dane vo výške 9,5%.

V prípadoch kedy vzniká zo zákona povinnosť zabezpečenia dane z príjmu, ktorý plynie daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, naďalej platí  sadzba dane vo výške 19 %.

Podiely na zisku – samostatný základ dane

Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane u fyzických aj právnických osôb budú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodne po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. V prípade výplaty daňovým rezidentom daňovému rezidentovi alebo daňovým rezidentom daňovému nerezidentovi sa daň  vyberie zrážkou pričom  sadzba dane je vo výške 15 %. V prípade výplaty daňovému rezidentovi zo zdrojov v zahraničí sú dividendy súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania. Samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky. Sadzba dane zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.

Vyššie uvedené sa neuplatní:

  • ak sa príjem vypláca daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie,
  • ak sa príjem vypláca daňovému rezidentovi od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník  má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.

Vyššie uvedené sa bude aplikovať na dividendy vyplatené najneskôr do 31. decembra 2013.

Príjmy z kapitálového majetku

Novelou dochádza k zmene spôsobu zdaňovania výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, plynúcich fyzickej osobe. V súčasnosti sú zdaňované zrážkovou daňou. Od 01.01.2013 nebudú podliehať zrážkovej dani, ale budú zdaňované v rámci daňového priznania. Dochádza tiež k úprave ustanovení týkajúcich sa zdanenia dlhopisov a pokladničných poukážok u právnických osôb.


Peter Alföldi

Peter Alföldi,
daňový poradca, Associate Partner


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk