26.1.2024
ID: 5964upozornenie pre užívateľov

Nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou slúžiacou ako rodinné obydlie

Súd musí posúdiť proporcionalitu medzi možnosťou predajcu alebo dodávateľa požadovať splatenie celého úveru a závažnosťou nesplnenia povinnosti spotrebiteľom

Na Slovensku Všeobecná úverová banka poskytla dvom klientom spotrebiteľský úver, ktorý mal byť splácaný počas obdobia 20 rokov. Klienti poskytli svoj rodinný dom ako zábezpeku. Z dôvodu trojmesačného omeškania so splátkami vo výške približne 1 000 eur, ku ktorému došlo v prvom roku trvania zmluvy, banka uplatnila klauzulu o predčasnej splatnosti celého dlhu.

Táto klauzula jej umožňuje požadovať predčasné splatenie celého zostatku dlhu a iniciovať predaj rodinného obydlia formou mimosúdnej dražby. Klienti požiadali slovenský súd o zdržanie sa tohto predaja zálohu na dražbe, ktorý podľa nich porušuje ich práva ako spotrebiteľov.

Slovenské právo umožňuje uplatnenie takejto klauzuly predčasnej splatnosti celého dlhu, ak dlžník tri mesiace mešká so splátkami a ak ho veriteľ upozornil v dodatočnej lehote nie kratšej ako 15 dní. Súdy nie sú povinné preskúmať proporcionalitu tejto klauzuly v závislosti od závažnosti porušenia povinností spotrebiteľa v pomere k výške úveru a dobe jeho splácania. Slovenský súd sa pýta Súdneho dvora, či je takéto súdne preskúmanie zlučiteľné s právom Únie.

Súdny dvor odpovedá, že súdne preskúmanie prípadnej nekalej povahy klauzuly musí zahŕňať preskúmanie jej proporcionality. Spresňuje, že predmetná klauzula o splatnosti celého úveru patrí do pôsobnosti smernice o nekalých podmienkach[1].

Toto preskúmanie zahŕňa aj preskúmanie závažnosti nesplnenia zmluvných povinností zo strany spotrebiteľa, takých ako výška splátok, ktoré neboli splatené vo vzťahu k celkovej výške úveru a dĺžke trvania zmluvy. Navyše súd musí zohľadniť dôsledky vysťahovania spotrebiteľa a jeho rodiny z obydlia, v ktorom majú trvalý pobyt, keďže právo na obydlie je základným právom. Ak súd dospeje k záveru, že podmienka je nekalá, musí sa zdržať jej uplatnenia.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1] Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Hoci je pravda, že predmetná zmluvná klauzula preberá ustanovenia slovenského práva, tieto ustanovenia nie sú kogentnými  ustanoveniami. Len podmienky, ktoré odrážajú záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia, totiž odôvodňujú predpoklad, že vnútroštátny zákonodarca našiel rovnováhu medzi všetkými právami a povinnosťami zmluvných strán a možno ich teda vylúčiť z pôsobnosti smernice.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 169/23
V Luxemburgu 9. novembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-598/21 | Všeobecná úverová banka


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk