14.1.2015
ID: 2751upozornenie pre užívateľov

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov

Z najdôležitejších zmien, ktoré priniesla novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2015, vyberáme:

 
 Rödl & Partner
 

 • Zavedenie pravidiel podkapitalizácie (thin capitalisation): U právnických osôb sa obmedzuje daňová uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek poskytnutých zahraničnými alebo tuzemskými prepojenými osobami, výška neuznanej časti úrokov sa však nestanovuje na základe logického kritéria pomeru vlastného imania k cudzím zdrojom od prepojených osôb, ale len na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia. Neuznaným výdavkom budú úroky presahujúce 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov (EBITDA). Uvedené pravidlá sa nebudú vzťahovať na finančné inštitúcie, subjekty kolektívneho investovania a leasingové spoločnosti, ktoré vykonávajú finančný leasing.
 • Stanovenie ceny pri transakciách s tuzemskými závislými osobami: Novela zosúlaďuje požiadavky na transferové oceňovanie pri zahraničných a tuzemských závislých osobách. Doterajšia úprava transferového oceňovania vrátane povinnosti viesť dokumentáciu o použitej metóde ostáva v platnosti bez zmien, pôsobnosť sa však rozširuje aj na tuzemské závislé (prepojené) osoby. Pravidlá transferového oceňovania na tuzemské závislé osoby sa použijú prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2015.
 • Odpisové skupiny, metódy odpisovania: Novelou sa rozširuje počet odpisových skupín zo súčasných 4 na 6, a to zavedením novej odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov a novej odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Nová odpisová skupina 3 zahŕňa vybrané položky majetku technologického charakteru, ktoré tak bude možné dostať rýchlejšie do daňových výdavkov. Do novej skupiny 6 budú  preradené vybrané typy administratívnych budov, hotely a pod. Zmenu odpisovej skupiny bude potrebné zohľadniť prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začína najneskôr 1.1.2015, a to aj pri už odpisovanom majetku (bez nutnosti spätných zmien). Novela súčasne zavádza obmedzenie pri výbere metódy odpisovania, keďže metódu zrýchleného odpisovania bude možné využiť iba pri (nových) odpisových skupinách 2 a 3.
 • Prerušenie odpisov: V zmysle novely bude daňovník povinný prerušiť daňové odpisy v prípade hmotného majetku nevyužívaného na dosiahnutie zdaniteľných príjmov (s výnimkou majetku rezervného a poistného charakteru) ako aj v prípade, ak v dôsledku zmien zdaňovacích období (z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak) má v priebehu dvoch kalendárnych rokov tri zdaňovacie obdobia. Na druhej strane daňovník nebude môcť spätne prerušiť daňové odpisy resp. spätne uplatniť prerušené daňové odpisy prostredníctvom podaného dodatočného daňového priznania, ak korigované obdobie je alebo bolo predmetom daňovej kontroly.
 • Zrušenie tzv. lízingového odpisovania: Novela zákona zjednocuje spôsob odpisovania hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu s inými formami obstarania. Tzv. lízingový majetok sa po novom odpíše u nájomcu počas doby ustanovenej v zákone o dani z príjmov (t.j. v závislosti od zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny). Zmeny sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2015, a to aj pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1.1.2004 do 31.12.2014.
 • Limitácia odpisov u prenajímateľa: V prípade operatívneho prenájmu budú daňové odpisy u prenajímateľa po novom limitované výškou časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom posudzovanie by malo byť vykonávané po jednotlivých majetkových položkách.
 • Zostatková cena pri vyradení majetku predajom: V prípade predaja niektorých druhov majetku  (napr. osobných automobilov, budov a stavieb, zatriedených do novo zavedenej odpisovej skupiny 6), bude zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny daňovo uznaná iba do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane,
 • Inventarizačný prebytok: Inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného a nehmotného majetku zistený inventarizáciou v zdaňovacom období, v ktorom o ňom bolo účtované do výnosov, bude možné zahrnúť do základu dane počas doby jeho odpisovania.
 • Zmarené investície: Podľa novely sa zmarené investície nebudú zahrnovať do základu dane jednorazovo v súlade s ich zaúčtovaním, ale rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom daňovník účtoval o zrušení prác a trvalom zastavení prác. Ak k zrušeniu prác a trvalému zastaveniu prác dôjde z dôvodu škody, škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou tzv. nezavinených škôd, nebudú daňovým výdavkom.
 • Osobné automobily: Novela zavádza limit na odpisy v prípade „luxusných“ automobilov s hodnotou vyššou ako 48.000 EUR, kde budú odpisy z nadlimitnej časti hodnoty vozidla daňovo uznané iba v prípade, ak daňovník dosiahne dostatočne vysoký základ dane pomerne pripadajúci na jedno luxusné vozidlo (12.000 EUR). Obdobná regulácia by mala platiť v prípade nájomného pri operatívnom leasingu „luxusných“ automobilov, kde bude možná plná daňová uznateľnosť iba v prípade, ak základ dane/vozidlo dosiahne 14.400 EUR.
 • Rezervy: Daňovým výdavkom už nebude tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezervy na zostavenie daňového priznania.
 • Odpis pohľadávok: Novela ďalej sprísňuje podmienky daňovej uznateľnosti odpisu pohľadávok, nakoľko ruší možnosť odpisu tzv. drobných pohľadávok v menovitej hodnote nepresahujúcej sumu 332 EUR. Uvedené pohľadávky by mali po novom podliehať rovnakým kritériám ako ostatné pohľadávky. Odpis pohľadávok nezahrnutých do zdaniteľných príjmov (napr. úverových) by už nemal byť daňovým výdavkom ani v prípadoch viažucich sa ku konkurzu, úmrtiu dlžníka, zastaveniu exekúcie resp. rozhodnutia (s výnimkou daňovníkov – bánk resp. poskytovateľov spotrebných úverov). 
 • Výdavky uznateľné po zaplatení:  Zoznam nákladov, ktoré sa stávajú daňovými výdavkami až po zaplatení, sa rozširuje o.i. o náklady na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu, pri ktorých sa tieto výdavky budú u dlžníka považovať za daňový výdavok po zaplatení a u veriteľa sa tieto výnosy budú zahŕňať do základu dane po prijatí úhrady. Kritériu zaplatenia budú podliehať aj náklady na poradenské a právne služby, nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku ako aj odplaty za sprostredkovanie (vrátane sprostredkovania na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv). V prípade odplát za sprostredkovanie sa navyše zavádza limit daňovej uznateľnosti do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Uvedené sa nebude vzťahovať na banky, poisťovne, zaisťovne, zahraničné pobočky týchto finančných inštitúcii, Exportno-Importnú banku Slovenskej republiky a niektoré ďalšie zákonom vymedzené subjekty.
 • Výdavky na majetok charakteru osobnej spotreby: Pri používaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa tento používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Uplatňovanie výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely bude možné uznať buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. Toto sa však nebude vzťahovať na výdavky na osobnú potrebu, výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, a výdavky zamestnávateľa na motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi aj na súkromné účely, ak sa zdaňuje tzv. 1 %. Zároveň platí, že pri odpisovaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zahrnú ročné odpisy v rovnakej percentuálnej výške, v akej si daňovník uplatňuje výdavky.
 • Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania u dlžníka: V zmysle novely zákona nebudú paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania daňovým výdavkom.
 • Zamestnanecké benefity: Za daňový výdavok zamestnávateľa budú považované aj „nadlimitné“ výdavky uhrádzané ako nároky zamestnancov, ak takéto vyššie nároky vyplývajú z kolektívnej, pracovnej alebo inej zmluvy zamestnávateľa resp. interných predpisov a u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Pri zdanení benefitov u zamestnanca zákon zavádza dve voliteľné možnosti výpočtu zdaniteľného príjmu (bez resp. s bruttáciou benefitu), pričom hodnota bruttácie takisto predstavuje u zamestnávateľa daňový výdavok. 
 • Členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov budú daňovým výdavkom do výšky 5 % základu dane, max. však do výšky 30.000 EUR ročne. Po novom sa teda mení základňa ako aj percentuálna sadzba pre výpočet.
 • Reklamné predmety: Novela jednoznačne stanovuje, že za reklamný predmet sa nebudú považovať darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky bez ohľadu na skutočnosť, či ich hodnota presiahne 17 EUR alebo nie (ustanovenie sa nebude týkať daňovníkov, ktorých hlavným predmetom činnosti je výroba tabakových výrobkov) a alkoholické nápoje okrem tichého vína, šumivého vína a tichých fermentovaných a šumivých fermentovaných nápojov, v hodnote neprevyšujúcej 17 EUR za jeden kus, avšak v hodnote najviac 5 % zo základu dane (v prípade výrobcov alkoholických nápojov budú za reklamné predmety uznané akékoľvek alkoholické nápoje v hodnote neprevyšujúcej 17 EUR, bez obmedzenia vo vzťahu k základu dane).


Peter Alföldi

Ing. Peter Alföldi,
daňový poradca, associate partner

Ing. Juraj Horniak,
asistent daňového poradcu

Ing. Mária Jánošíková,
asistentka daňového poradcu


Rödl & Partner, k.s.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: + 421 (2) 57 200 411
e-mail: peter.alfoldi@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk