30.10.2020
ID: 4922upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o dani z príjmov

Vláda SR schválila návrh novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ako „Zákon o dani z príjmov“), ktorým sa menia a dopĺňajú aj: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní; Zákon č. 359/2015 Z z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní.

Nová novela Zákona o dani z príjmov vyplýva z povinnosti transpozície Smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164.

Hlavnou úlohou novely Zákona o dani z príjmov je boj pri daňovým podvodom, ktoré sa dejú pomocou presúvania ziskov do krajín s nižším alebo žiadnym daňovým zaťažením a aj tým zlepšiť podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Niektoré body tejto novely nadobudnú účinnosť už 1.1.2021, zvyšné budú účinné od 1.1.2022.

Od 1.1.2021 sa spresňujú kritéria určenia daňovej rezidencie. V aktuálnom znení sa daňová rezidencia právnickej osoby určuje podľa sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. V novele zákona sa upravuje miesto skutočného vedenia, pretože za miesto skutočného vedenia sa považuje aj miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí aj v prípade, ak sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami. Tu však platí, že rozhodnutia administratívneho charakteru alebo rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby sú výnimkou a nie sú zásadné pre právnickú osobu.

Ďalej sa v novele odstraňuje výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike. Tieto osoby by za iných okolností boli daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovými rezidentmi) Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov. Od 1.1.2021 sa budú pre tieto osoby používať rozhraničovacie kritéria konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

V novele sa zavádzajú „CFC pravidlá“, teda pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, aj pre fyzické osoby. V praxi to bude znamenať zdanenie príjmov už pri ich dosiahnutí CFC spoločnosťou, t.j. ešte pred vyplatením dividend. Tieto pravidlá sa uplatňujú osobitne pre fyzické osoby s priamou a nepriamou účasťou na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti. Zdanenie týchto príjmov sa bude uskutočňovať cez osobitný základ dane upravený novým ustanovením § 51h Zákona o dani z príjmov.

Novela zákona taktiež upravuje aj vymedzenie príjmov mikrodaňovníkov, na ktoré si uplatňujú 15% daň z príjmov, len na zdaniteľné príjmy. Tieto príjmy však nesmú prekročiť hranicu 100 000 EUR.
Novela prináša aj zmeny platné od 1.1.2022, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Pre reverzný hybridný subjekt sa tak zavádzajú pravidlá, ktoré zabraňujú vzniku hybridným nesúladom pomocou „transparentného subjektu“, ktorý sa považuje za daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ.

Vyššie uvedené zmeny a aj ďalšie zmeny, ktoré sú obsiahnuté v novele Zákona od dani z príjmov by mali mať aj pozitívny i negatívny vplav na podnikateľské prostredie, tzn. že niektorým subjektom môžu skomplikovať a iným naopak zlepšiť situáciu, preto je potrebné si zmeny v Zákone o dani z príjmov dôkladne naštudovať.

Samuel Drako,
Junior Tax Consultant

 

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


Zdroje:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=482339
https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/zmeny-zakon-o-dani-z-prijmov-2021-2022-navrh
https://jaspis.sk/aktuality/zakon-o-dani-z-prijmov-2021


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk