12.5.2016
ID: 3315upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Dňa 18. 3. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Novela sa nedotkla len vybraných ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „Zákon“), ale mení sa ňou aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Niektoré ustanovenia Novely však nadobudnú účinnosť až dňa 1. 7. 2016. Novela priniesla niekoľko podstatných zmien, na ktoré poukazujeme v ďalšom texte.

 
 Balcar, Polanský & Spol.
 
Aký je cieľ Novely zákona?

Novela v prvom rade sleduje sprístupnenie nových foriem kolektívneho investovania prostredníctvom fondov s premenlivým základným imaním so skráteným označením SICAV (Société d'investissement à Capital Variable), ktoré sa využívajú vo finančných centrách EÚ (napr. Luxembursko), pričom od roku 2014 sú právne upravené aj v Českej republike. Tieto budú mať, na rozdiel od iných fondov, samostatnú právnu subjektivitu vo forme  akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním. Fond SICAV bude môcť vykonávať svoju činnosť samostatne alebo pod správou správcovskej spoločnosti.

Druhým cieľom Novely je transpozícia ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (ďalej len „Smernica UCITS V “). Jej transponovaním došlo predovšetkým k harmonizácii výšky sankcií za porušenie Zákona pre jednotlivé sektory finančného trhu

Čo je investičný fond s premenlivým základným imaním?

Investičný fond s premenlivým základným imaním (ďalej len „Investičný fond SICAV“) je akciovou spoločnosťou s premenlivým základným imaním v zmysle Obchodného zákonníka a zároveň tuzemský subjekt kolektívneho investovania, ktorý môže mať podobu štandardného fondu, špeciálneho fondu alebo alternatívneho investičného fondu.

Aké je základné imanie Investičného fondu SICAV?

Základné imanie Investičného fondu SICAV tvorí určitý počet akcií bez menovitej hodnoty a jeho výška nesmie klesnúť pod 125 000 Eur. Základné imanie nie je tvorené súčtom menovitých hodnôt akcií, ale zodpovedá reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda čistému obchodnému imaniu.

Čím sa Investičný fond SICAV odlišuje od štandardnej akciovej spoločnosti?

Obchodný zákonník stanovuje povinnosť označiť obchodné meno akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním označením „investičný fond s premenlivým základným imaním“. Investičný fond SICAV, na rozdiel od štandardnej akciovej spoločnosti, nevytvára rezervný fond, nevydáva iné cenné papiere ako akcie a Zákon mu zakazuje poskytovať úver, pôžičku, scudzovať alebo prenajímať majetok spoločnosti.

Investičný fond SICAV sa môže zlúčiť s iným fondom, a to aj s fondom bez právnej subjektivity. Takéto zlúčenie však podlieha schváleniu jeho akcionármi. Zmena právnej formy sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka nepripúšťa, avšak v zmysle ustanovení Zákona k nej môže dôjsť pri zlúčení alebo splynutí s iným fondom. Za splnenia zákonných podmienok je tiež prípustné rozdelenie Investičného fondu SICAV a jeho zrušenie s likvidáciou až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

Môže Investičný fond SICAV vytvárať tzv. podfondy?

Investičný fond SICAV môže vytvárať podfondy, ak je to uvedené v jeho stanovách. Podfondom rozumieme účtovne oddelenú časť majetku a záväzkov Investičného fondu SICAV. Ku každému podfondu sú vydávané akcie, s ktorými sa spája právo na vyplatenie podielu na zisku z hospodárenia podfondu a pri zániku fondu s likvidáciou tiež právo na vyplatenie likvidačného zostatku. Názov podfondu musí okrem označenia podfondu odlíšiteľného od ostatných podfondov obsahovať aj obchodné meno Investičného fondu.

Aké sú nové povinnosti súvisiace s propagáciou pri kolektívnom investovaní?

V nadväznosti na transpozíciu Smernice UCITS V sa rozširujú povinnosti správcov pri propagácii fondov. Po novom musí propagácia obsahovať výrazné upozornenie na rizikovosť investovania, a to na možnosť zníženia hodnoty investície ako aj na skutočnosť, že návratnosť pôvodne vynaložených investícií nie je garantovaná.

Správcovská spoločnosť distribuujúca cenné papiere pre investorov má zákonnú povinnosť poskytnúť im kľúčové informácie týkajúce sa fondu, a to v dostatočnom časovom predstihu pred ich nadobudnutím. Nové zákonné povinnosti sa vzťahujú aj na predajný prospekt, ktorý musí po novom obsahovať napríklad podrobnosti zásad odmeňovania, identifikáciu osôb zodpovedných za ich udeľovanie, vrátane personálneho obsadenia výboru pre odmeňovanie alebo odkaz na dostupnosť takýchto informácií na internetovej stránke vrátane jej odkazu s uvedením, že tieto informácie budú na žiadosť poskytnuté v listinnej podobe bezplatne. Zákonná povinnosť sa týka aj vnútorných predpisov Investičného fondu SICAV, správcovskej spoločnosti a depozitára ohľadom vypracovania postupu súvisiaceho s nahlasovaním nedostatkov a spôsobmi takéhoto nahlasovania zamestnancami. 

Sankcie

Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie zákonnej povinnosti správcovskou spoločnosťou alebo Investičným fondom SICAV alebo niektorou z iných osôb, ktorá podlieha dohľadu podľa Zákona, môže po novom takémuto subjektu uložiť pokutu až do výšky:

  • a) 5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu za predchádzajúci kalendárny rok v prípade porušenia povinnosti právnickou osobou;
  • b) 5 000 000 eur v prípade porušenia povinnosti fyzickou osobou; alebo
  • c) dvojnásobku sumy obohatenia, v prípade, že je takáto suma určiteľná.

Aká je informačná povinnosť Národnej banky Slovenska v súvislosti s udelením sankcií?

Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po informovaní dotknutej osoby zverejniť na svojej internetovej stránke informácie týkajúce sa nápravných opatrení, povahy porušenia zákona, identifikačných údajov dotknutých osôb a pokút, voči ktorým nie je prípustný opravný prostriedok po dobu piatich rokov. 

Záver

Novela zákona umožňuje vytvárať nový typ investičných fondov s právnou subjektivitou. Vytvárajú sa tak nové možnosti podnikania v oblasti kolektívneho investovania nielen pre správcovské spoločnosti. Pri zakladaní akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním je však potrebné splniť celý rad zákonných požiadaviek vyplývajúcich predovšetkým z ustanovení Zákona a Obchodného zákonníka.


JUDr. Marek Olekšák

JUDr. Marek Olekšák,
advokát

Mgr. Marek Orosz

Mgr. Marek Orosz,
advokátsky koncipient


Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.

Pribinova 25
811 09 Bratislava

Tel: +421 220 251 311
Fax: +421 220 251 312
e-mail: office@bapol.sk


----------------------------

[*] Tento článok má iba informatívnu povahu, nie je právnou radou alebo stanovisko. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje našu advokátsku kanceláriu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk