Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.9.2023
ID: 5853upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o sociálnom poistení týkajúca sa nároku na materské

Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia.

Materské je sociálna nemocenská dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa. Táto dávka sa poskytuje poistenke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, alebo inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) poistenka, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.

Dňa 18.05.2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa mení znenie ustanovenia § 48 ods. 1 zákon o sociálnom poistení, a to tak že do doby 270 dní sa bude započítavať doba štúdia na strednej alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. 

Štúdium sa ako doba poistenia započítava len ak žena pred pôrodom získala príslušný titul vzdelania, tzn. že ak pôrod ženy nastal po úspešnom skončení príslušného stupňa vzdelania. Ak však študentka porodí pred skončením štúdia, doba štúdia sa jej nezapočíta do 270 dní.

Na účely nároku na materské iným poistencom (muž alebo žena, ktorá dieťa neporodila) sa doba štúdia nezapočítava do 270 dní nemocenského poistenia. Iným poistencom môže byť:

  1. otec dieťaťa (ak matka zomrela; ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok; otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok),
  2. manžel matky dieťaťa (ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej mesiac a zároveň nepoberá materské ani rodičovský príspevok),
  3. manželka otca dieťaťa (ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela),
  4. fyzická osoba (ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu).

Novela zákona o sociálnom poistení má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024. Novela zákona o sociálnom poistení má pozitívne sociálne vplyvy a taktiež zlepšuje spojenie rodičovstva a pracovného života. Doterajšia právna úprava neumožňovala poberať materskú po ukončení štúdia, čo sa zobrazilo aj na priemernom veku prvorodičky na Slovensku, ktorý má stúpajúcu tendenciu. Aktuálna hodnota sa pohybuje na úrovni 28,1 rokov. Novela zákona o sociálnom poistení má slúžiť ako motivácia pre mladé ženy k materstvu po úspešnom skončení strednej školy, vysokej školy alebo doktorandského štúdia.  

Nárok na materské sa uplatňuje prostredníctvom žiadosti o materské. Žiadosť o materské tehotnej poistenke vystaví lekár spravidla na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade, ak ide o zamestnanca žiadosť sa predkladá zamestnávateľovi aby v nej vypísal a podpísal potvrdenie zamestnávateľa.

Nastúpiť na materskú dovolenku je možné najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom, pričom materská dovolenka trvá 34 týždňov. Ak ide o osamelé ženy materská dovolenka trvá 37 týždňov. Ak ide o ženy, ktoré porodili dve a viac detí naraz materská dovolenka trvá 43 týždňov. Začiatok poberania materského príspevku si žena určuje sama, ak oň požiada neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, nárok na jeho vyplácanie bude stále 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa a to bez ohľadu na to, či 6 týždňov do pôrodu čerpala materskú dovolenku alebo nie.Mgr. Eva Pintérová
,
advokátsky koncipient

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk