2.5.2024
ID: 6051upozornenie pre užívateľov

Hromadné spotrebiteľské žaloby

Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia, kedy budú zahlcovaní podaniami zo strany občianskych združení zameraných na ochranu spotrebiteľa?

Napriek tomu, že kolektívne žaloby vo forme class action lawsuits nie sú v anglosaskom právnom systéme žiadnou novinkou, kde tento mechanizmus poznáme od 17. storočia, v podmienkach Európskej únie je však tento právny prostriedok podstatne mladší a svoju históriu začal písať pomerne nedávno.

Čo sa mení?

Smernica (EÚ) č. 2020/1828[1] nad rámec pôvodnej právnej úpravy umožňujúcej domáhať sa konštatovania porušenia práv spotrebiteľa (tzv. abstraktná kontrola), priniesla právo spotrebiteľov domáhať sa prostredníctvom hromadnej žaloby aj nápravného opatrenia, akým je napr. náhrada škody.

Ako to vyzerá v praxi?

Zákon č. 261/2003 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľa[2], ktorý smernicu  transponoval, zaviedol mechanizmus, ktorý spotrebiteľom za minimálny poplatok (20 EUR) umožní viesť súdny spor proti obchodníkovi, pričom predmetom sporu môžu byť porušenia práv v rôznych oblastiach spotrebiteľského práva. Z hodnoty sporu vo výške pár desiatok eur sa tak zrazu môže stať spor o stovky tisíce eur.

Kto môže žalobu podať ?

Napriek tomu, že podmienkou vedenia sporu je aktívne prihlásenie sa aspoň 20 spotrebiteľov, stranami samotného sporu pred súdom sú len oprávnená osoba a obchodník. Oprávnená osoba musí byť zapísaná do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom podľa zákona musí pôsobiť v neziskovom sektore a vykonávať činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov[3]. Očakáva sa, že žalôb sa chopia najmä občianske združenia na ochranu spotrebiteľov, ktoré už majú s vedením sporov v tejto oblasti značné skúsenosti. Aktuálne sú však v zozname oprávnených osôb zapísané len dve entity.[4]

Aký je postup v konaní ?

Pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia je oprávnená osoba povinná v Obchodnom vestníku zverejniť žalobný zámer, čím vyzve spotrebiteľov, aby sa k žalobnému zámeru prihlásili. Z našich zistení však vyplýva, že do dňa zverejnenia tohto článku v Obchodnom vestníku nebol zatiaľ zverejnený žiaden žalobný zámer.

Následne prebieha prihlasovanie spotrebiteľov. Ak sa v priebehu dvoch mesiacov od zverejnenia žalobného zámeru prihlási dostatočný počet spotrebiteľov (20), možno podať žalobu na súd. Spotrebitelia sa môžu prihlasovať aj po začatí konania na vydanie nápravného opatrenia, najneskôr však do skončenia dokazovania na prvoinštančnom súde.

Kto uhrádza náklady konania a trovy konania?

Podanie žaloby oprávnenou osobou je oslobodené od súdnych poplatkov. Iné náklady na konanie o vydanie nápravného opatrenia s výnimkou podania prihlášky vo výške 20 EUR hradí oprávnená osoba. Tá nesmie uvedené náklady prenášať na spotrebiteľa, pretože práve zníženie nákladov spotrebiteľa má za cieľ priblížiť spotrebiteľovi možnosť žalovať svoje nároky.

Prihlásený spotrebiteľ, ktorý je zúčastnený v konaní o vydanie nápravného opatrenia, v zásade neznáša ani trovy konania o vydanie nápravného opatrenia. Výnimkou sú len prípady, ktoré vznikli v dôsledku nedbanlivosti alebo zavineného konania spotrebiteľa.

Čo priniesla nová úprava abstraktnej kontroly zmluvných podmienok?

Osobitne vnímame ako mimoriadne rizikový mechanizmus kontroly zmluvných podmienok zo strany oprávnených osôb, ktoré sa môžu domáhať ich zosúladenia so spotrebiteľskou právnou úpravou priamo u obchodníka.

Oprávnená osoba môže vzniesť u obchodníka námietky k neprijateľnosti niektorých zmluvných podmienok, ktoré je obchodník povinný zosúladiť so zákonom alebo upustiť od ich používania  v lehote 14 dní odo dňa doručenia námietok, inak hrozí, že bude čeliť žalobe zo strany oprávnenej osoby.

Napriek tomu, že zatiaľ využitie inštitútu žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov neevidujeme, mechanizmus, ktorý skupine spotrebiteľov, zastúpených oprávnenou osobou, umožní podať hromadnú spotrebiteľskú žalobu je reálnou hrozbou obchodníkov.

Svojim klientom preto vždy odporúčame striktne dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa a pravidelne aktualizovať všetky dokumenty (zmluvy, VOP, reklamačný poriadok, atď.). Zároveň odporúčame byť v úzkom kontakte s advokátom pri zmiernení rizika vyplývajúceho z kontroly oprávnenou osobou.

JUDr. Silvia Beňová, PhD.
Senior associate

JUDr. Norbert Havrila
Partner

 


 
LEGATE, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel: +421 262 527 561
E-mail: info@legate.sk

 

[1] K dispozici >>>zde.

[2] K dispozici >>>zde.

[3] K tomu bližšie pozri aj § 6 zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

[4] K dispozici >>> zde.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk