13.3.2024
ID: 6017upozornenie pre užívateľov

Voľný pohyb: matka migrujúceho pracovníka Únie môže, pokiaľ je od tohto pracovníka závislá, požiadať o dávku sociálnej pomoci bez toho, aby táto žiadosť spochybnila jej právo na pobyt

Priamy príbuzný po vzostupnej línii, ktorý je závislý od pracovníka, ktorý je občanom Únie, má nepriamy prospech z rovnosti zaobchádzania, ktorá musí byť tomuto pracovníkovi priznaná. Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje odmietnuť priznať dávku sociálnej pomoci takémuto priamemu príbuznému po vzostupnej línii, je v rozpore s právom Únie.

Rumunská štátna príslušníčka je matkou občianky, ktorá je rumunskou a írskou štátnou príslušníčkou a ktorá sa zdržiava a pracuje v Írsku. Matka sa pripojila k svojej dcére v Írsku v roku 2017 a odvtedy sa tam legálne zdržiava ako priama príbuzná po vzostupnej línii, ktorá je závislá od pracovníčky, ktorá je občiankou Únie. V priebehu roka 2017 sa zdravotný stav matky zhoršil v dôsledku artritídy. Na základe írskeho práva preto podala žiadosť o príspevok pre osoby so zdravotným postihnutím. Táto žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že ak by jej bol tento príspevok priznaný, matka by už nebola závislá od svojej dcéry, ale stala by sa neprimeranou záťažou pre írsky systém sociálnej pomoci, a preto by stratila svoje právo na pobyt. Írsky súd sa pýta Súdneho dvora, či právo Únie bráni takémuto zamietnutiu.

Súdny dvor rozhodol, že právo Únie bráni právnej úprave, ktorá umožňuje odmietnuť priznanie dávky sociálnej pomoci priamemu príbuznému po vzostupnej línii, ktorý je závislý od pracovníka, ktorý je občanom Únie, ba dokonca mu odňať právo na pobyt dlhší ako tri mesiace z dôvodu, že priznanie dávky by malo za následok, že tento rodinný príslušník by už nebol závislý od tohto migrujúceho pracovníka, a tak by sa stal neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci.

Priamy príbuzný po vzostupnej línii, ktorý je závislý od pracovníka, ktorý je občanom Únie, má nepriamy prospech z rovnosti zaobchádzania priznanej tomuto pracovníkovi. Ak by sa tomuto priamemu príbuznému po vzostupnej línii nepriznala dávka sociálnej pomoci, ktorá pre migrujúceho pracovníka predstavuje „sociálnu výhodu“, znamenalo by to zásah do rovnosti zaobchádzania s týmto migrujúcim pracovníkom. Postavenie „závislého“ príbuzného po vzostupnej línii nesmie byť ovplyvnené priznaním dávky sociálnej pomoci v hostiteľskom členskom štáte. V opačnom prípade by priznanie takejto dávky mohlo spôsobiť, že dotknutá osoba stratí svoje postavenie závislého rodinného príslušníka, a v dôsledku toho odôvodniť odňatie tejto dávky, či dokonca stratu práva tejto osoby na pobyt. V praxi by takéto riešenie bránilo tomuto závislému rodinnému príslušníkovi požiadať o túto dávku.

Keďže migrujúci pracovník v rámci svojej pracovnej činnosti platí hostiteľskému členskému štátu dane, prispieva na financovanie sociálnej politiky tohto členského štátu. Musí mať preto z toho prospech za rovnakých podmienok ako vlastní pracovníci. Cieľ spočívajúci v tom, že sa zabráni neprimeranej finančnej záťaži pre hostiteľský členský štát, preto nemôže odôvodniť nerovnosť zaobchádzania medzi migrujúcimi pracovníkmi a vlastnými pracovníkmi.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 204/23
V Luxemburgu 21. decembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-488/21 | Chief Appeals Officer a i.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk