14.1.2014
ID: 1342upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o účtovníctve – výročné správy

Základným právnym predpisom v oblasti účtovníctva je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Dňa 17. októbra 2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona.

 
 Rödl & Partner
 
Prijaté zmeny v zákone majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným podnikateľom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva. Ďalej sa dotknú podnikateľov, ktorí  účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva ako aj neziskových organizácií. Zjednodušenie podnikania sa týka oblasti oceňovania, inventarizácie a zostavovania účtovnej závierky.

Predmetom novely sú aj paragrafy týkajúce sa zverejňovania údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok (ďalej len „register“). Novela pokračuje v legislatívnom procese dotvárania registra a jeho aplikácie.

Na rozdiel od predchádzajúceho znenia zákona, do registra sa budú ukladať aj výročné správy.

Doplnením registra účtovných závierok o funkcionalitu uloženia výročných správ zákonodarca sleduje významné zlepšenie dostupnosti a zvýšenia kvality ekonomických a ďalších informácií o komerčných subjektoch ako aj inštitúcií v Slovenskej republike. Elektronizáciou administratívnych procesov postupným vytláčaním listinnej komunikácie sa očakávajú úspory času a nákladov na strane štátu ako aj na strane podnikateľov.

Na výročné správy, ich spracovanie, overenie a zverejňovanie by sme chceli našich čitateľov upozorniť týmto našim článkom.

V našej audítorskej praxi sa stretávame aj s tým, že klient spracovanú a overenú závierku zverejní v zmysle zákona, avšak výročnej správe už nevenuje dostatočnú pozornosť, dokonca sa jej vypracovaniu bráni.

Treba si uvedomiť, že v zmysle zákona je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie zostavila účtovnú závierku, konsolidovanú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje a uložila dokumenty v súlade so zákonom a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.

Z uvedeného vyplýva, že ak spoločnosť niektorú z týchto povinností nevykoná a nepreukáže, jej účtovníctvo nie je úplné, čo samozrejme podlieha sankciám zo strany príslušných štátnych orgánov.

Výročnú správu upravuje §20 zákona.

Kto má povinnosť vyhotoviť výročnú správu
- účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa zákona.

Musí byť výročná správa overená
- súlad výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overená audítorom.

Čo je obsahom výročnej správy
- účtovná závierka za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o vývoji spoločnosti, jej stave, rizikách a neistotách, o vplyve činnosti na životné prostredie, zamestnanosť, ďalej udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, predpokladanom budúcom vývoji, nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nadobúdaní vlastných akcií a iných finančných investícií, návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty, údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov, organizačnej zložky v zahraničí a ďalšie informácie definované zákonov.

Aká je lehota na spracovanie výročnej správy
- lehota na zostavenie nie je stanovená priamo, hoci nepriamo je – prostredníctvom lehoty na jej overenie a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Aký je termín na predkladanie výročnej správy do registra účtovných závierok
- výročná správa sa ukladá do registra účtovných závierok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka vyhotovuje. Prvýkrát sa do registra predkladajú výročné správy vyhotovené za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2013 a neskôr a tieto sa musia uložiť do registra do 31. decembra 2014.

Ako predložiť výročnú správu, keď je už účtovná závierka uložená
- ak už má účtovná jednotka účtovnú závierku a správu audítora uloženú v registri v čase ukladania výročnej správy, ukladaná výročná správa nemusí (ale môže) obsahovať účtovnú závierku.

Ako postupovať ak účtovaná jednotka zmení obsah uloženej výročnej správy
- ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.

Kto je zodpovedný za spracovanie a uloženie výročnej správy
- za zabezpečenie spracovania a uloženia výročnej správy je štatutárny orgán.

Dokumenty, ktorých štruktúra nie je štandardizovaná, t.j. aj výročná správa podnikateľských subjektov sa bude ukladať do registra elektronicky. V registri budú výročné správy a účtovné závierky spoločností verejne prístupné. Okrem súladu so zákonom nie je zanedbateľná ani vhodná forma prezentácie spoločnosti voči tretím osobám.


Monika Kadlecova

Monika Kadlecová,
Audítorka


Rödl & Partner Audit, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk