30.10.2014
ID: 2662upozornenie pre užívateľov

Nový systém kontrolných známok

Už o pár dní prijme finančná správa prvé žiadosti o nové kontrolné známky na lieh a tabak. V obchodoch ich verejnosť nájde však až neskôr. Napríklad fľaše s alkoholom, na ktorých sú „staré“ kontrolné známky, sa budú môcť predávať až do polovice roku 2016.

V najbližších dňoch začne Mincovňa Kremnica (ktorá je už aj štátnou tlačiarňou) tlačiť nové kontrolné známky na tabak a lieh. Tie si firmy začnú preberať v prvej polovici novembra. Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie nových kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“). Žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok) oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.

Finančné riaditeľstvo SR určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom. Termín prevzatia oznámi Finančné riaditeľstvo odberateľovi kontrolných známok elektronicky (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok). Kontrolné známky sa budú pritom vydávať výlučne v tlačiarni Kremnica (po prijatí peňažných prostriedkov zodpovedajúcich ich cene na príslušný účet uvedený v elektronickom oznámení colného úradu).

Prechod na nové kolky bude postupný. Fľaše s alkoholom je možné označovať pôvodnom kontrolnou známkou do 31.03.2015 a takto označené výrobky je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30.06.2015. Predávať takto označené spotrebiteľské balenie liehu je možné najneskôr do 30.06.2016. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie považovať za neoznačené. Spotrebiteľské balenie cigariet je možné označovať pôvodnou kontrolnou známkou najneskôr do 31.03.2015 a uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30.06.2015, pričom predávať sa bude môcť najneskôr do 31.08.2015. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie považovať za neoznačené.

Zdroj: FS


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk