23.6.2015
ID: 2927upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave – Príležitosť pre zamestnávateľov vychovať si kvalifikovaných budúcich zamestnancov

Dňa 12. 3. 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorého ambíciou je zmodernizovať systém stredného odborného vzdelávania na Slovensku a motivovať zamestnávateľov, aby sa do tohto systému aktívne zapájali.

 
 Peterka & Partners
 
Nedostatok kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie a nesúlad odborov vzdelávania s potrebami zamestnávateľov býva často komunikovanou problematikou v médiách. Podľa dôvodovej správy má nový Zákon za cieľ úspešné zaradenie sa absolventov stredných odborných škôl na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho preškoľovania. K dosiahnutiu tohto cieľa ma slúžiť priame zapojenie zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu. Záujem zamestnávateľov má zaistiť na jednej strane možnosť vyučiť si prípadného budúceho zamestnanca podľa vlastných požiadaviek a na druhej strane možnosť daňových stimulov.

Duálne vzdelávanie ako novinka

Hlavnou novinkou, ktorú Zákon prináša, je tzv. systém duálneho vzdelávania, ktorý je založený na troch prvkoch:

 • 1. zmluvnom vzťahu (zmluva medzi zamestnávateľom a školou + zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom),
 • 2. výkone praktického vyučovania žiaka strednej školy v zásade od prvého ročníka priamo u zamestnávateľa  podľa jeho potrieb a
 • 3. financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

Z právneho hľadiska sa v systéme duálneho vzdelávania žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe 2 zmlúv:

1. zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

Zmluva o duálnom vzdelávaní bude slúžiť ako základný rámec pre spoluprácu škola / zamestnávateľ. Predmetom zmluvy je najmä záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Zmluva okrem iného bude upravovať – študijný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytne praktické vyučovanie, počet žiakov, formu a miesto praktického vyučovania, počet majstrov a učiteľov, dobu trvania, a pod. Zákon pritom umožňuje, aby sa do duálneho vzdelávania zapojili aj menší zamestnávatelia, u ktorých osobitne rieši napríklad otázku priestorového vybavenia.

2. učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a konkrétnym žiakom.

Učebná zmluva bude upravovať priamo vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek. Zmluvu uzatvára zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak.

Duálne vzdelávanie sa tak má vyznačovať najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania (v rámci strednej školy) s praktickou prípravou (u konkrétneho zamestnávateľa). Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania určujú vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Vzorový učebný plán:

 • učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
 • učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
 • študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.

Finančné otázky/Motivácia pre všetky strany

Žiakovi, ktorý bude na praktickom vyučovaní vykonávať produktívnu prácu, sa poskytne odmena za produktívnu prácu (žiaci nebudú odmeňovaní za tzv. cvičnú prácu, kedy si budú len trénovať zhotovovanie výrobkov či poskytovanie služieb). Odmena za produktívnu prácu sa bude poskytovať za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy; pričom pri určovaní jej výšky sa zohľadní aj kvalita práce a správanie žiaka. Žiaci tiež môžu dostať štipendiá, a to aj od zamestnávateľa.

Motiváciou žiaka môže byť aj to, že odmena za produktívnu prácu nebude podliehať odvodom, pričom štipendiá žiaka budú oslobodené aj od dane z príjmu.

Ako sme už uviedli v úvode, Zákon sa snaží zamestnávateľov motivovať k účasti na novom systéme aj daňovými výhodami. Základ dane zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy sa zníži o:

 • 3200,- EUR na žiaka, ak zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
 • 1600,- EUR na žiaka, ak zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.

Zároveň výdavky na hmotné zabezpečenie žiaka, finančné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania budú daňovo uznateľnými výdavkami pre zamestnávateľa.

Ďalšou motiváciou pre zamestnávateľa je tiež možnosť uzavrieť so žiakom strednej školy už počas štúdia (najskôr v deň keď žiak dovŕši 15 rokov) zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, ktorá je novým inštitútom Zákonníka práce pre tieto účely. Predmetom zmluvy bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po úspešnom ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že zostane u zamestnávateľa po dobu max. 3 rokov. V opačnom prípade môže do úvahy prísť povinnosť refundácie nákladov zamestnávateľa. Dohodnutý druh práce bude musieť zodpovedať kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru.

Postup zamestnávateľa

Aby sa zamestnávateľ mohol zapojiť do systému duálneho vzdelávania, musí najprv získať osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v tomto systéme. Overenie spôsobilosti sa vykoná na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa podanej príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii[1] do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov.

Pre názornosť pripájame aj stručný popis hlavných etáp procesu zavedenia duálneho systému vzdelávania u zamestnávateľa:

 • prijatie rozhodnutia o zapojení sa do duálneho vzdelávania, zadefinovanie odboru štúdia a odhad počtu žiakov,
 • nájdenie vhodnej odbornej školy, ktorá bude zmluvným partnerom zamestnávateľa,
 • podanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a získanie osvedčenia,
 • uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so strednou odbornou školou (jeden zamestnávateľ sa môže zapojiť do systému duálneho vzdelávania s viacerými školami),
 • zverejnenie výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa a výber žiakov,
 • uzatvorenie učebnej zmluvy s uchádzačmi úspešnými u zamestnávateľa ako aj na prijímacích pohovoroch na príslušnú strednú školu,
 • výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa, klasifikácia a hodnotenie žiaka,
 • rozhodnutie zamestnávateľa o tom, či uzatvorí zmluvu o budúcej pracovnej zmluve so žiakom.

Ako vidieť, účasť na systéme duálneho vzdelávania môže byť pre zamestnávateľov pomerne administratívne, personálne a finančne náročná. Zamestnávatelia by mali zvážiť vstupné náklady a nesporné výhody, ktoré získajú v porovnaní s konkurenciou (napr. kvalifikovaných zamestnancov presne zaškolených na danú špecializáciu bez potreby ďalšieho náboru). Až prax ukáže ako sa zamestnávatelia, školy a žiaci popasujú s novými možnosťami odborného vzdelávania, ktoré Zákon priniesol a či budú naplnené ciele Zákona. Vzhľadom na komplexnosť vzťahov je právna podpora a správne nastavenie vzťahov, časových úsekov a zodpovednosti neoddeliteľnou súčasťou nového systému.


Pavol Kundrik

Pavol Kundrik,
Associate

Elena Chorvátová

Elena Chorvátová,
Managing Associate


PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava

Tel.:  +421 2 544 18 700
Fax.:  +421 2 544 18 701
e-mail: office@peterkapartners.sk

PFR 2015 - pracovne pravo

--------------------------------------------------------------------------------

[*] Tento článok má len informatívny charakter a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za právne stanovisko alebo radu ako postupovať v konkrétnom prípade, alebo ako takýto prípad posúdiť. Ak by ste potrebovali akékoľvek ďalšie informácie o predmete tohto článku, kontaktujte prosím našu advokátsku kanceláriu.

[1] Príslušnosť jednotlivých organizácií podľa odborov stanovuje bližšie vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk