Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
5.10.2018
ID: 4242upozornenie pre užívateľov

Oddlženie fyzickej osoby v Španielsku – „Zákon druhej šance“

Španielsky zákonodarca upravil zákonom Ley de Segunda Oportunidad práva a povinnosti fyzickej osoby v období jej úpadku inštitútom konkurzného konania, v rámci ktorého existuje k dispozícii dlžníka tzv. mechanizmus druhej šance.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. 
 
Tento mechanizmus je formou oddlženia fyzických osôb a jeho cieľom je umožniť podnikateľom aj nepodnikateľom, ktorí sa ocitli v situácii osobného alebo podnikateľského ekonomického úpadku, pokračovať naďalej v ich životoch a aktivitách bez záťaže dlhom, o ktorom sa vie že nebude nikdy splatený. Zákon Ley de Segunda Oportunidad zavádza vo výnimočných prípadoch možnosť odpustenia dlhu.

Rovnako ako v prípade konkurzu právnickej osoby, aj v prípade vstupu do konkurzu fyzickej osoby je jeho hlavným účelom zastavenie exekúcií a reštrukturalizácia dlhu spôsobom, ktorý úpadcom umožní zreorganizovať svoje záväzky voči tretím osobám. 

Odpustením dlhu sa môže úpadca zbaviť veľkej časti neuspokojených záväzkov najprv dočasne a po uplynutí zákonnej lehoty aj definitívne. Táto možnosť sa však vzťahuje iba na jednotlivcov, ktorí v súvislosti s vyhláseným konkurzným konaním spĺňajú určité podmienky, ktoré ich umožňujú považovať za  „dlžníkov konajúcich v dobrej viere“. Tieto podmienky sú uvedené v ust. 178 bis Zákona o konkurze (Ley Concursal):

  • konkurzné konanie nemôže byť dôsledkom zlého hospodárenia dlžníka,
  • dlžník nesmie byť odsúdený právoplatným rozhodnutím za spáchanie trestných činov proti majetku alebo falšovania verejných listín počas 10 rokov pred vyhlásením konkurzu,
  • dlžník musí preukázať, že sa pokúsil o mimosúdne vyrovnanie dlhu a
  • dlžník musí uspokojiť všetky pohľadávky proti podstate a prednostné pohľadávky.
V prípade, že zo strany dlžníka nie je možné naplniť poslednú z uvedených podmienok, je táto nahradená sériou alternatívnych požiadaviek:

  • dlžník musí akceptovať splátkový kalendár navrhnutý veriteľmi a schválený súdom,
  • dlžník neporušil jeho povinnosť spolupráce so správcom konkurznej podstaty,
  • dlžník v priebehu posledných 10 rokov nezískal výhodu odpustenia dlhu a 
  • dlžník v priebehu 4 rokov pred vyhlásením konkurzu neodmietol ponuku zamestnania primeranú jeho možnostiam.
Žiadosť o odpustenie dlhu sa podáva návrhom na príslušný súd (Juzgado de Primera Instancia). V návrhu musí byť dôkazne podložená každá z uvedených podmienok na odpustenie dlhu. 

Mgr. Patrik Mečár
Mgr. Patrik Mečár,
advokátní koncipient


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk