10.9.2019
ID: 4574upozornenie pre užívateľov

Oslobodenie príjmov za poskytnutie práv na/za použitie nehmotných aktív

Novelou zákona č. 344/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), sa zaviedol nový daňový režim, tzv. patent box, ktorý u právnických osôb a stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou spočíva v oslobodení časti príjmov (výnosov) plynúcich z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie presne špecifikovaných nehmotných aktív (patent, úžitkový vzor, softvér), pričom na fyzické osoby sa tento daňový režim nevzťahuje.

Patent box sa týka odplát za poskytnutie práv na použitie alebo za použitie:

 • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov);
 • počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu, a to vo výške 50 % z týchto odplát.
Toto oslobodenie je možné uplatniť aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak je vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér) funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

V4 Legal, s.r.o.

Podmienky uplatnenia oslobodenia

Tento zvýhodnený režim zdaňovania resp. oslobodenia od dane, tzv. patent box, možno uplatniť, ak je splnením viacero podmienok, a to:
 • daňovník musí aktivovať výdavky vynaložené na tento výskum a vývoj, t.j. po ukončení výskumu a vývoja musí zaradiť predmetný vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér) do nehmotného majetku a uplatňovať odpisy v zmysle príslušných daňových odpisov, a nezahrnúť tieto výdavky do nákladov v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom výdavky vznikli;
 • oslobodenie sa uplatňuje len počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov aktivovaných nákladov na výskum a vývoj do daňových výdavkov;
 • ak príjmy z použitia patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru plynú viacerým daňovníkom, ktorí spĺňajú podmienky oslobodenia, možno oslobodenie uplatniť na každého takéhoto daňovníka v rozsahu, ktorý zodpovedá pomeru, akým sa podieľal na výskume a vývoji.
Ak sú súčasťou nákladov na vývoj alebo aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) aj náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, oslobodenie sa uplatňuje len na časť príjmu, ktorý sa vypočíta súčinom príjmov (výnosov) a koeficientu, ktorý dostaneme ako podiel:

 • súčtu nákladov na vývoj alebo aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér), ktorý neobsahuje náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby;
 • a celkového súčtu nákladov na vývoj alebo aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).
Ak by sa daňovník rozhodne aktivovať náklady na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) až po zdaňovacom období, v ktorom mu tieto príjmy (výnosy) začali plynúť, oslobodenie uplatní len na časť príjmu, ktorá sa vypočíta súčinom príjmov (výnosov) a koeficientu, ktorý dostaneme ako podiel:

 • aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér); a
 • súčtu nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér), ktoré daňovník vynaložil najviac za päť zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu aktivácie nákladov na vývoj a aktivovaných nákladov na vývoj.
Vedenie evidencie a zverejňovanie

Daňovník je povinný viesť pomerne detailnú evidenciu týkajúcu sa aktivovaných nákladov, ktorá sa predkladá správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu najneskôr do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy. Táto evidencia, ktorú je potrebné viesť pre účely oslobodenia, zahŕňa predovšetkým údaje o:
 • nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér);
 • aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér);
 • nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).
Vybrané údaje z tejto evidencie následne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejňuje v zozname daňových subjektov, ktoré si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Zverejňované sú nasledujúce údaje:

 • obchodné meno a sídlo;
 • daňové identifikačné číslo;
 • výška uplatneného oslobodenia a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia;
 • číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam 120 daňových subjektov, ktorí si uplatnili za zdaňovacie obdobie roka 2018 oslobodenie od dane v zmysle ust. § 13a Zákona o dani z príjmov. Výška oslobodenia predstavovala viac ako 8,5 milióna EUR (k 26.08.2019), pričom najvyššie oslobodenie si uplatnila obec Kechnec, a to vo výške viac ako 3,3 milióna EUR, a druhé najväčšie oslobodenie si uplatnila obec Križovany nad Váhom, a to vo výške takmer 1,5 milióna EUR.

Strata nároku na uplatnenie oslobodenia a prevod na inú osobu

Daňovník stráca nárok na uplatnenie oslobodenia v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval toto oslobodenie, ak mu bol:

 • patent zrušený, odňatý alebo prepísaný na iného majiteľa alebo mu bola zamietnutá patentová prihláška;
 • úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný na iného majiteľa alebo mu bola zamietnutá prihláška úžitkového vzoru.
 • Zákon tiež vymedzuje situácie, kedy nemožno uplatňovať oslobodenie, a to:
 • ak daňovník zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, právny nástupca nemôže pokračovať v uplatnení oslobodenia;
 • ak bol vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér) vložený ako nepeňažný vklad a vkladateľ nepeňažného vkladu uplatňoval oslobodenie, prijímateľ nepeňažného vkladu nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia.
Ing. Tomáš JanoušekTvrdého 4
010 01 Žilina

Obchodná 2
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 41 32 11 290
Fax.:    +421 41 32 11 292
e-mail:    info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk