17.8.2016
ID: 3437upozornenie pre užívateľov

Osobitné colné režimy

Nové colné predpisy priniesli do praxe aj niekoľko zmien v oblasti osobitných colných režimov. Samotný názov „osobitné colné režimy“ je novým pojmom a zahŕňa nasledovné colné režimy: colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, dočasné a konečné použitie a colný režim tranzit.

Najväčšia zmena sa týka colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktorý už neponúka 2 rôzne možnosti (systém vrátenia a podmienečný systém) jeho uplatnenia, tak ako to bolo pred 1.5.2016. Systém vrátenia nové colné predpisy neupravujú a teda nie je možné jeho uplatňovanie naďalej povoľovať.

Podmienečný systém bol zlúčený s colným režimom prepracovanie pod colným dohľadom, z čoho vyplýva, že colný režim aktívny zušľachťovací styk možno ukončiť spätným vývozom zušľachtených výrobkov, ale aj ich prepustením do voľného obehu. Taktiež aj spracovateľská operácia „zničenie tovaru“ spadá pod tento colný režim, ak má byť vykonaná na návrh deklaranta. V súvislosti so zmenou podmienok pre colný režim aktívny zušľachťovací styk je potrebné podotknúť, že sa ruší kompenzačný úrok uplatňovaný pri podmienečnom systéme do 1.5.2016. Jeho zrušenie samozrejme platí aj pre prípady colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla.

Nové colné predpisy priniesli aj určité zmeny týkajúce sa identifikácie colných skladov, avšak systém ich rozlišovania na súkromné a verejné colné sklady sa nemení. Slobodné colné sklady v zmysle nových colných predpisov už nie je možné využívať rovnako ako slobodné pásmo typu II.

Novinkou je aj skutočnosť, že uplatňovanie ktoréhokoľvek osobitného colného režimu je podmienené poskytnutím záruky za colný dlh a iné platby, ktoré by mohli v súvislosti s tovarom prepusteným do tohto colného režimu vzniknúť. Colný úrad nebude môcť po preverení subjektu a aj na základe zistených skutočností, že ide o spoľahlivý subjekt upustiť od poskytnutia záruky.

V colnom režime tranzit platí podľa nových predpisov len málo zmien. Základné postupy na úrade odoslania a určenia zostávajú nezmenené. Vypustil sa zoznam citlivého tovaru. Colné uzávery sú povinné a musia spĺňať určité bezpečnostné kritériá. Colný úrad odoslania môže pri všetkých druhoch tovaru stanoviť predpísanú trasu, ak to uvedený colný úrad alebo držiteľ colného režimu považuje za potrebné. Doterajšie tranzitné zjednodušenia (schválený odosielateľ a príjemca, osobitné uzávery) zostávajú nezmenené. Pripravujú sa nové zjednodušenia, ktoré by sa mali uplatňovať neskôr (použitie tranzitného vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje a použitie elektronického prepravného dokladu ako tranzitného vyhlásenia).

Kým bude pripravený systém dôkazu o statuse Únie, je možné použiť nasledujúce dôkazné prostriedky:

  • doklad T2L v papierovej podobe;
  • zoznam tovaru prepravnej spoločnosti;
  • faktúru alebo prepravný doklad týkajúce sa tovaru, ktorého hodnota presahuje 15 000 eur.

Zdroj: TS FS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk