27.9.2017
ID: 3822upozornenie pre užívateľov

Platobné služby po „2366tke“

V roku 2015 bola po dlhých prípravách schválená Smernica európskeho parlamentu a rady 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „Smernica“). V súčasnosti sa v nadväznosti na Smernicu pripravuje novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách (ďalej len „Novela“), ktorá má Smernicu implementovať. V našom článku sa bližšie pozrieme na niektoré novinky, ktoré má pripravovaná Novela zaviesť.


  SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.     

Ochrana spotrebiteľa pri zneužití platobného prostriedku


V zmysle stále platného zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách (ďalej len „Zákon o platobných službách“) zodpovedá platiteľ za stratu až do 100 EUR, ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo zneužitím platobného prostriedku neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti platiteľa pri zabezpečovaní bezpečnostných prvkov.
Podmienkou limitácie zodpovednosti platiteľa za vzniknutú škodu na 100 EUR je, že platiteľ:

1. nekonal podvodne,
2. úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti neporušil niektorú z nasledovných povinností: (i) povinnosť používať platobný prostriedok v súlade s podmienkami jeho používania (ii) povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poskytovateľovi platobných služieb stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie platobného prostriedku alebo (iii) povinnosť vykonať po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany bezpečnostných prvkov platobného prostriedku,
3. danú platobnú operáciu neautorizoval, t.j. že nedal na ňu súhlas.

Zákon o platobných službách súčasne obsahuje jasné určenie, že okrem prípadov keď koná podvodne, platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku od okamihu oznámenia, že platobný prostriedok bol stratený alebo odcudzený.

Na toto obmedzenie by sa však bez kontroly svojej zmluvy s poskytovateľom platobných služieb nemali spoliehať firemní klienti, ktorí sa v zmysle Zákona o platobných službách nepovažujú za spotrebiteľov. Zákon totiž umožňuje poskytovateľom platobných služieb dojednať v zmluve s osobami, ktoré nie sú spotrebiteľmi, že táto ochrana sa nich nevzťahuje.

V zmysle Smernice a Novely sa má suma, do ktorej platiteľ znáša stratu v súvislosti so zneužitím platobného prostriedku znížiť na 50 EUR. Súčasne Novela dopĺňa ochranu platiteľa v prípadoch, keď o strate, odcudzení alebo zneužití platobného prostriedku platiteľ pred platobnou operáciou nevedel. Táto ochrana sa samozrejme nevzťahuje ma prípady, keď platiteľ konal podvodne.

Novela počíta s tým, že sumu, o ktorú platiteľ prišiel z dôvodu zneužitia platobného prostriedku mu poskytovateľ musí vrátiť najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po tom, ako takúto neautorizovanú platobnú operáciu zistil alebo bol o nej informovaný. Súčasne má povinnosť, ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná operácia vôbec nevykonala. Výnimka z povinnosti zabezpečiť nápravu do nasledujúceho pracovného sa uplatní, ak poskytovateľ platobných služieb má dôvodné podozrenie, že platiteľ konal podvodným spôsobom, pričom bezodkladne musí tieto dôvody oznámiť orgánu dohľadu.

Poskytovatelia platobných iniciačných služieb

Jedným z vytýčených cieľov Smernice je aj podporiť otvorenie trhu s platobnými službami novým účastníkom s cieľom zvýšiť konkurenciu na trhu platobných služieb a tým minimalizovať transakčné náklady pre spotrebiteľov. Smernica preto reflektuje nový druh platobných služieb v oblasti internetových platieb - platobné iniciačné služby, ktoré sa na trhu objavili od schválenie predchádzajúcej regulácie na európskej úrovní a zavádza pre tieto služby zodpovedajúcu reguláciu.

V zmysle Novely sa za platobnú iniciačnú službu považuje služba iniciovania platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb. Poskytovatelia platobných iniciačných služieb zohrávajú úlohu pri platbách v elektronickom obchode tým, že vytvárajú softvérové premostenie medzi webovým sídlom obchodníka a platformou pre online bankovníctvo poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet platiteľa s cieľom iniciovať internetové platby na základe úhrady.

Novela pamätá aj na prípady, keby tradiční poskytovatelia platobných služieb bránili vstupu nových hráčov na trh. Ukladá im totiž bezpečným spôsobom komunikovať s poskytovateľom platobných iniciačných služieb a sprístupniť im všetky informácie o iniciovaní platobnej operácie ako aj o jej vykonaní. Novela im taktiež prikazuje uplatňovať na platobné príkazy zaslané prostredníctvom služieb poskytovateľa platobných iniciačných služieb rovnaké zaobchádzanie ako na platobné príkazy, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä ak ide o ich načasovanie, prioritu a poplatky.

Záver

Vďaka Smernici a jej budúcej implementácií prostredníctvom Novely sa otvára na poli platobných služieb nová vzrušujúca doba. Na trh sa už dnes chystajú vstúpiť noví hráči, ktorí svojimi novými inovatívnymi produktami zmenia naše chápanie platobných služieb, keď ho urobia ešte jednoduchším, krajším a lacnejším. Smernica predstavuje aj veľkú príležitosť pre poskytovateľov IT služieb a právnych služieb, keďže všetci noví hráči budú potrebovať nielen dobrý biznis plán, ale aj spoľahlivé automatizované IT riešenia a špičkovú právnu podporu na získanie licencií a negociáciu s poskytovateľmi platobných služieb.

Sme radi, že sme jedni z tých, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sme vstúpili do nových časov, ktoré si naši nasledovníci budú pamätať ako „časy po 2366tke“.


Daniel Kello
Daniel Kello
seniorný advokátsky koncipient


Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 32 609 451
E-mail: office@semancin.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk