17.5.2013
ID: 159upozornenie pre užívateľov

Povinnosť zloženia zábezpeky pri registrácii pre DPH

Nový inštitút zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) bol zavedený zákonom č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26.7.2012. Prevažná časť ustanovení Novely nadobudla účinnosť dňa 1.10.2012 a časť ustanovení Novely nadobudla účinnosť dňa 1.1.2013.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Novela zavádza nové ustanovenie § 4c, ktoré stanovuje povinnosť zložiť zábezpeku pri registrácii na daň (ďalej len „zábezpeka“). Povinnosť zložiť zábezpeku má žiadateľ[1] o registráciu pre daň, ak žiadateľ:

1. fyzická osoba je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby

 • ktorá má alebo mala nedoplatky na dani 1000 eur a viac a tieto nedoplatky na dani vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo
 • ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodala daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatila daň, opakovane ju nie je možné zastihnúť na adrese sídla, miesta podnikania ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole;

2. právnická osoba, ktorej konateľom alebo spoločníkom je fyzická osoba

 • ktorá má nedoplatky na dani 1000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo
 • ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodala daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatila daň, opakovane ju nie je možné zastihnúť na adrese sídla, miesta podnikania ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole;

3. právnická osoba, ktorej konateľ alebo spoločník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby

 • ktorá má alebo mala nedoplatky na dani 1000 eur a viac, pričom tieto nedoplatky vznikli v období, kedy tieto osoby boli konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo
 • ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodala daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatila daň, opakovane ju nie je možné zastihnúť na adrese sídla, miesta podnikania ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole;(ďalej len „rizikové subjekty“).

Vyššie uvedené v bodoch 1 až 3 platí pre žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre daň ako aj pre žiadateľa o povinnú registráciu pre daň.
 
4. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu pre daň

 • neuskutočňuje tuzemské dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva prípravnú činnosť na podnikanie.

Vyššie uvedené v bode 4 platí iba pre žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre daň.

Povinnosť zložiť zábezpeku sa vzťahuje na:

 • žiadateľa, zdaniteľnú osobu, ktorý je rizikovým subjektom s určitou daňovou minulosťou (body 1 až 3 vyššie) a
 • žiadateľa, zdaniteľnú osobu, ktorý síce právne existuje, avšak ešte nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť z pohľadu zákona o DPH[2] (bod 4 vyššie).

V oboch prípadoch príslušný daňový úrad vykoná registráciu pre daň najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, a to za predpokladu, že žiadateľ zloží riadne a včas zábezpeku určenú v rozhodnutí daňového úradu o zložení zábezpeky na daň (ďalej len „rozhodnutie“).
 
Ak žiadateľ o povinnú registráciu pre daň (body 1 až 3 vyššie) nezloží do 20 dní odo dňa doručenia rozhodnutia zábezpeku určenú v rozhodnutí, alebo zloží zábezpeku v nižšej sume ako je suma určená v rozhodnutí, tak daňový úrad síce vykoná registráciu pre daň, avšak bude vymáhať sumu zábezpeky primerane podľa ustanovení Daňového poriadku[3] o daňovom exekučnom konaní. Naopak v prípade, ak žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre daň (bod 4 vyššie) do 20 dní odo dňa doručenia rozhodnutia zábezpeku nezloží, alebo zloží zábezpeku v nižšej sume ako je suma určená v rozhodnutí, daňový úrad žiadosť o registráciu pre daň zamietne.
 
Povinnosť zložiť zábezpeku sa nebude vzťahovať ani po Novele na žiadateľa o dobrovoľnú registráciu pre daň, zdaniteľnú osobu, vykonávajúcu ekonomickú činnosť podľa § 3 zákona o DPH, ktorý sa nepovažuje za rizikový subjekt a ktorý súčasne[4]

 • preukáže, že začal vykonávať ekonomickú činnosť, napríklad že dosiahol čo i len jeden príjem z ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom jeho podnikania[5],
 • predloží vypracovaný podnikateľský plán,
 • predloží komplexnú žiadosť o registráciu pre daň.

V danom prípade príslušný daňový úrad má povinnosť vykonať dobrovoľnú registráciu pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň.

Formy zloženia zábezpeky

Zábezpeku možno zložiť:

 • formou zloženia peňažných prostriedkov na účet správcu dane, kedy takto zložené peňažné prostriedky budú viazané na účte daňového úradu po dobu 12 mesiacov a 30 dní[6] a správca dane je oprávnený ich použiť na úhradu nedoplatku na akejkoľvek dani (nielen na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty), alebo
 • poskytnutím bankovej záruky bez výhrad[7], kedy finančné prostriedky nie sú viazané na účte daňového úradu, pričom správca dane je oprávnený ich použiť len na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty (nie však na iných daniach).

O použití zábezpeky alebo jej časti daňový úrad v oboch prípadoch vydá rozhodnutie. Za obdobie zloženia peňažných prostriedkov nemá zaregistrovaný platiteľ dane nárok na poskytnutie úrokov.

Výška zábezpeky

Novela ustanovuje výšku zábezpeky v rozmedzí od 1000 eur do 500 000 eur. Sumu výšky zábezpeky určí daňový úrad podľa vlastnej úvahy (správnej úvahy), pričom výška zábezpeky nie je určovaná konkrétnym zamestnancom daňového úradu, ale je automaticky vygenerovaná prostredníctvom aplikácie DM4 (t.j. softvér finančnej správy), ktorá obsahuje niekoľko desiatok kritérií a zohľadňuje najmä rizikovosť daného žiadateľa o registráciu pre daň. Zábezpeku, ktorú určí daňový úrad vo svojom rozhodnutí, je žiadateľ o registráciu pre daň povinný zložiť do 20 dní od doručenia tohto rozhodnutia. V prípade, ak žiadateľ nesúhlasí v rozhodnutí stanovenou výškou sumy zábezpeky, môže podať do 8 dní od doručenia rozhodnutia odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok.
 

Ondrej Urban

Ondrej Urban,
advokát

Lenka Horváthová

Lenka Horváthová,
advokátska koncipientka


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Žiadateľom sa rozumie zdaniteľná osoba vykonávajúca ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň.
[2] Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
[3]Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
[4]Za podpory príslušnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.
[5]Uskutočnil či i len jedno tuzemské dodanie tovaru alebo služby, ktoré by predstavovalo obrat na účely zákona o dani z pridanej hodnoty.
[6]Ak zábezpeka alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad zábezpeku alebo jej časť vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa jej zloženia.
[7]Poskytnutím bankovej záruky sa banka zaväzuje zaplatiť daňovému úradu nedoplatok na dani, ak vznikne po zaregistrovaní žiadateľa ako zdaniteľnej osoby za platiteľa dane


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk