Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
7.2.2014
ID: 1471upozornenie pre užívateľov

Pravidlá týkajúce sa odsúdených osôb alebo osôb čakajúcich na súdne konanie v inej krajine EÚ

Spoločné pravidlá týkajúce sa záležitostí súvisiacich s väzbou, ktoré jednomyseľne prijali členské štáty, boli podľa novej správy Európskej komisie implementované len v približne polovici z 28 krajín EÚ.

V správe sa skúma implementácia troch samostatných rámcových rozhodnutí EÚ týkajúcich sa 1) odovzdávania väzňov, 2) probačných opatrení a alternatívnych sankcií a 3) európskeho príkazu na dohľad. Tieto tri právne predpisy EÚ umožňujú vykonať trest odňatia slobody, probačné rozhodnutia alebo iné alternatívne sankcie a opatrenia dohľadu pred súdnym konaním v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je osoba odsúdená alebo v ktorej čaká na súdne konanie. Môže to byť krajina, ktorej je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, v ktorej má obvyklý pobyt, alebo iná krajina EÚ, v ktorej má takáto osoba úzke väzby.

Dodnes implementovalo rozhodnutie o odovzdávaní väzňov iba 18 členských štátov, rozhodnutie o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách 14 členských štátov a rozhodnutie o európskom príkaze na dohľad implementovalo 12 členských štátov (Slovensko implementovalo všetky tri rozhodnutia).

Cieľom pravidiel je zlepšiť vzájomnú dôveru medzi justičnými systémami v Európe, ktorá je dôležitým prvkom spoločného európskeho priestoru spravodlivosti. Tieto tri rámcové rozhodnutia sú takisto dôležitými nástrojmi na uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb a obmedzenie uplatňovania vyšetrovacej väzby. Ich riadna implementácia má zásadný význam.

Neskorá alebo neúplná implementácia zo strany niektorých členských štátov je obzvlášť poľutovaniahodná z dôvodu, že rámcové rozhodnutia majú potenciál znížiť počet rozhodnutí súdov o väzbe voči nerezidentom. Prispelo by to nielen k zníženiu preplnenosti väzníc, a teda k zlepšeniu podmienok väzby, ale takisto by to prinieslo úspory verejných prostriedkov, ktoré členské štáty vynakladajú na zariadenia na výkon väzby.

Správa obsahuje predbežné hodnotenie stavu implementácie troch rámcových rozhodnutí podľa členských štátov. Nehodnotí sa v nej kvalita uplatňovania týchto pravidiel, keďže polovica členských štátov ich ešte neimplementovala.

Európska komisia nemá v súčasnosti právomoc začať konanie o porušení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, pretože rámcové rozhodnutia boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (pozri článok 10 ods. 1 protokolu č. 36 k zmluvám). Komisia bude môcť začať konanie o porušení povinnosti až od 1. decembra 2014.

Rozhodnutia

Desaťtisíce občanov EÚ podozrivých zo spáchania trestného činu sú každý rok stíhané alebo odsúdené v inom členskom štáte EÚ. Trestné súdy veľmi často rozhodnú o väzbe nerezidentov, kým čakajú na súdne konanie, pretože existuje obava, že utečú a nezúčastnia sa na súdnom konaní. Podozrivá osoba s pobytom v danej krajine by v podobnej situácii často mala výhodu miernejšieho donucovacieho opatrenia dohľadu, ako je napr. povinnosť hlásiť sa policajnému orgánu alebo zákaz cestovania.

Rámcové rozhodnutia boli prijaté ako balík komplexných a komplementárnych právnych predpisov zameraných na problematiku väzby občanov EÚ v iných členských štátoch, ktorý môže viesť k poklesu počtu prípadov vyšetrovacej väzby alebo uľahčiť sociálnu nápravu odsúdenej osoby v cezhraničnom kontexte. Medzi troma rámcovými rozhodnutiami existujú vzájomné operačné väzby, ktoré takisto existujú medzi týmito rámcovými rozhodnutiami a rámcovým rozhodnutím o európskom zatykači.

V júni 2011 predložila Komisia Zelenú knihu týkajúcu sa oblasti pozbavenia osobnej slobody, v ktorej sa posudzuje, ako môže pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom konaní a podmienky pozbavenia osobnej slobody ovplyvniť vzájomnú dôveru a účinnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, a všeobecnejšie, akú úlohu by mala v tejto oblasti zohrávať EÚ (IP/11/702).

Z posúdenia mnohých odpovedí na zelenú knihu vyplynulo, že dôležité je najprv riadne a včas implementovať právne predpisy EÚ, ktoré existujú a ktorých cieľom je zlepšiť alternatívy väzby.


Zdroj: EK


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk