1.8.2019
ID: 4546upozornenie pre užívateľov

Pre koho bude 9% sadzba dane v Poľsku?

Od 1. januára 2019 došlo k značenému zníženiu sadzby dane z príjmu právnických osôb. Základná sadzba je stále 19%, avšak znížená sadzba sa znížila z 15% na 9%. Na prvý pohľad sa to zdá byť veľmi výhodným riešením. Ale je to tak naozaj? Zistíme to!

Pre koho bude 9% sadzba dane?

Možnosť využitia zníženej 9% sadzby dane je upravená v čl. 19 ods. 1 poľského zákona o dani z príjmov právnických osôb.

Podľa tohto predpisu zníženú sadzbu dane môžu využiť tzv. malí daňovníci, teda daňovníci, ktorých príjmy neprekročili v danom zdaňovacom období sumu 1.200.000 EUR, prepočítanú podľa priemerného kurzu euro, ktorý zverejňuje Národná Banka Poľska prvý pracovný deň daného zdaňovacieho obdobia, zaokrúhlenú na 1.000 PLN (v roku 2019 je to suma vo výške 5.135.000 PLN).

V4 Legal, s.r.o.

Zákonodarca však vylúčil možnosť využitia preferenčnej sadzby  za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník zahájil činnosť a za ďalšie nasledujúce po ňom zdaňovacie obdobie, a to v prípade, že spoločnosť bola založená:

  • v dôsledku transformácie, zlúčenia alebo rozdelenia daňovníka, s výnimkou transformácie spoločnosti na inú spoločnosť, alebo
  • v dôsledku transformácie podnikateľa, ktorý bol zárobkovo činnou fyzickou osobou alebo spoločnosťou, ktorá nie je právnickou osobou, alebo
  • právnickými osobami (fyzickými osobami, organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity), ktoré vložili do imania daňovníka podnik, ktorý predtým viedli (časť podniku alebo majetkové zložky daného podniku) v celkovej hodnote, ktorá sa v poľských zlotých rovná sume min. 10.000 EUR, prepočítanej podľa priemerného kurzu euro, ktorý zverejňuje Národná Banka Poľska, prvý pracovný deň mesiaca október v  období, ktorému predchádza  zdaňovacie obdobie, v ktorom bol urobený vklad, alebo
  • právnickými osobami (fyzickými osobami, organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity), ktoré vložili do imania daňovníka ako nepeňažné vklady majetok získaný v dôsledku likvidácie iných daňovníkov, pokiaľ tieto osoby vlastnili podiely (akcie) týchto iných likvidovaných daňovníkov, alebo
  • právnickými osobami (fyzickými osobami, organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity), pokiaľ v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník založený a v zdaňovacom období bezprostredne nasledujúcom, bol do imania vložený podnik, ktorý pôvodne viedli časť podniku alebo majetkové zložky daného podniku) v celkovej hodnote, ktorá sa v poľských zlotých rovná sume min. 10.000 EUR, prepočítanej podľa priemerného kurzu euro ktorý zverejňuje Národná Banka Poľska,  prvý pracovný deň mesiaca október v období ktorému predchádza zdaňovacie obdobie, v ktorom bude urobený vklad.
Okrem uvedených výnimiek, 9% sadzbu nemôže využiť tiež daňová kapitálová skupina.

Dôsledky straty statusu malého daňovníka


Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky pre využitie zníženej sadzby, vidia značné výhody nižšieho, a to až o 10 percentuálnych bodov, zdanenia. Treba však poukázať na daňové následky vyplývajúce z rozvoju biznisu a straty statusu malého daňovníka.

Pri výpočte výšky zálohy na daň z príjmu, daňovníci využívajú, uvedenú sadzbu 9%. V prípade, že prekročia príjmy, ktoré oprávňujú ich k využitiu tejto sadzby, tak by mali vypočítavať zálohy s využitím sadzby 19%.

Čo je dôležité, pokiaľ dôjde k prekročení prahu, ktorý oprávňuje k využitiu nižšej sadzby dane, tak zálohy na daň z príjmu musia byť platené vo výške rozdielu medzi splatnou daňou z príjmu získaného od začiatku zdaňovacieho obdobia a sumou záloh splatných za minulé mesiace. V praxi to znamená, že za mesiac, v ktorom daňovník stratil status malého daňovníka bude povinný zaplatiť daň podľa základnej sadzby, od príjmu získaného od začiatku zdaňovacieho obdobia.

Príklad:

Firma XY  sa rozhodla využiť 9% sadzbu dane. V januári, februári a marci mala príjem vo výške 1 mil.. PLN za každý mesiac a odviedla zálohy na daň vo výške 90.000 PLN za každý z týchto mesiacov (zálohy na daň sa počíta narastajúco od začiatku roka), napr. záloha za marec sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

3.000.000 x 9% = 270.000

270.000 – 180.000 (zálohy zaplatené za január a február) = 90.000 (splatná záloha).

Následne v apríli mala príjem vo výške 2 mil. PLN. Zálohu na daň z príjmu vypočíta podľa sadzby 19%, do úvahy sa berie príjem, a to narastajúco od začiatku roka:

5.000.000 x 19% = 950.000

Následne od tejto zálohy odpočíta už zaplatené zálohy vo výške 270.000 PLN.

950.000 – 270.000 = 680.000

Vo výsledku splatná daň za apríl bude 680.000 PLN.

                                                                               
Záverom dá sa povedať, že je vhodné využiť uvedené daňové výhody, treba sa však pripraviť na to, aké následky môže mať strata statusu malého daňovníka, tak aby sa zvýšený príjem nestal nepríjemným prekvapením.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o danej problematike neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu V4 Legal, s.r.o.

Magdalena Sławińska-Rzemek
Magdalena Sławińska-Rzemek
,
daňový poradca

Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k.


Ul. Bałuckiego 1a/4
30-318 Kraków
Poľsko

Tel.: +48 12 376 47 45
Email: info@v4legal.pl


Tvrdého 4
010 01 Žilina

Obchodná 2
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 41 32 11 290
Fax.:    +421 41 32 11 292
e-mail:    info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk