26.10.2016
ID: 3482upozornenie pre užívateľov

Predzmluvné vzťahy

Oblasť náboru zamestnancov Zákonník práce upravuje len v parciálnych základných otázkach. V ostatnom ponecháva spôsob výberu zamestnancov na vôli zamestnávateľa. Určité špecifiká ďalej upravuje osobitne vo vzťahu k mladistvým zamestnancom.

 
 IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 
Základným princípom výberu, na ktorom Zákonník práce trvá, je to, že zamestnávateľ môže od uchádzača vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. To platí tak pre ústne pohovory, ako aj prípadné výberové dotazníky či iné obdobné procesy. Pokiaľ uchádzač bol už v minulosti zamestnaný, môže zamestnávateľ požadovať aj predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Zamestnávateľovi sa vyslovene zakazuje vyžadovať informácie o rodinných pomeroch, prípadnom tehotenstve, politickej či náboženskej príslušnosti alebo odborovej angažovanosti. Informáciu o bezúhonnosti možno vyžadovať len vtedy, ak ide o prácu, pri ktorej ju vyžadujú buď osobitné predpisy alebo povaha konkrétnej práce. Z povahy práce musí táto nevyhnutnosť priamo vyplývať, a tento dôvod nemožno nedôvodne rozširovať.

Zákon súčasne aj na oblasť výberu zamestnancov uplatňuje zákaz diskriminácie. Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie nijako porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu. Uplatňuje sa pri tom aj antidiskriminačný zákon a medzi neprípustné dôvody diskriminácie patria popri iných najmä pohlavie, rodinný stav, orientácia, farba pleti, národnosť, vek, postihnutia, ale aj sociálny pôvod alebo majetkové pomery.

Pokiaľ zamestnávateľ vyžaduje informácie v rozpore so Zákonníkom práce alebo poruší zásadu rovnakého zaobchádzania, môže mu byť nielen uložená sankcia inšpektorátom práce, ale dotknutý uchádzač sa môže domáhať primeranej peňažnej náhrady. Tieto druhy žalôb však u nás zatiaľ veľmi rozšírené nie sú.

Spôsob vlastnej prezentácie uchádzačov voči zamestnávateľovi Zákonník práce neobmedzuje takmer vôbec. Ustanovuje však, že uchádzač je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, napríklad vo vzťahu ku konkurenčnej činnosti.


JUDr. Viktor Ewerling, PhD.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.,
prokurista advokátskej kancelárie


IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

Šoltésovej 2
811 08  Bratislava

Tel.: +421 2 50 10 21 11
Fax: +421 2 50 10 21 21
e-mail: office@ikrenyirehak.sk

PFR 2016 restru_a_insolvent

________________________________
Článok bol zverejnený v týždenníku TREND v čísle 34 /2016.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk