29.4.2020
ID: 4761upozornenie pre užívateľov

Prehľad zmien vo vzťahu k Obchodnému zákonníku a obchodnému registru s účinnosťou od 01.10.2020

Za účelom ochrany malých a stredných podnikateľov, v rámci zefektívnenia boja proti daňovým podvodom, prostredníctvom vytvorenia možností na potieranie nečestných praktík pri likvidácii obchodných spoločností, bol dňa 22.10.2019 prijatý zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 Prijatím predmetného zákona tak došlo k novelizácii Obchodného zákonníka, ako aj ďalších zákonov (napr. Zákon o obchodnom registri, Civilný mimosporový poriadok, Živnostenský zákon). Cieľom novely bolo zároveň zabezpečenie a zefektívnenie prepojenia verejných registrov podnikateľského sektora, zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia, ako aj poskytnutie informácií o subjektoch zapísaných v obchodnom registri.

MENKE LEGAL s.r.o.


Predmetná novela síce nadobudla platnosť už 21.11.2019 a účinnosť čiastočne 01.01.2020, podstatné zmeny týkajúce sa najmä Obchodného zákonníka a obchodného registra však nadobudnú účinnosť až 01.10.2020. Prehľad niektorých zmien zavedených touto novelou prinášame v tomto článku.
 
Zmeny vo vzťahu k Obchodnému zákonníku
 
Zrušenie a výmaz spoločnosti

 
Za najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela s účinnosťou od 01.10.2020 prinesie, možno považovať zmenu v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností. Z formálnej stránky, pritom ustanovenia § 68 a nasl. Obchodného zákonníka dostanú nadpis „Zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti“.
 
Novelou dôjde aj k formálnemu rozlíšeniu dôvodov zrušenia spoločnosti na dobrovoľné a nedobrovoľné. Nové ustanovenie § 68b Obchodného zákonníka bude pritom upravovať prípady nedobrovoľného zrušenia spoločnosti, a teda prípady, kedy bude súd, aj bez návrhu, oprávnený rozhodnúť o zrušení spoločnosti. V tejto súvislosti dôjde k „zjednodušeniu“ možnosti zrušenia spoločnosti v prípade jej omeškania sa s plnením povinnosti ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Súd bude totiž oprávnený spoločnosť zrušiť, ak sa táto omešká s uložením účtovnej závierky do zbierky listín o viac ako 6 mesiacov (v súčasnosti je na zrušenie potrebné nesplnenie si povinnosti v rámci dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach).
 
Ďalej, v zmysle novely dôjde k výmazu spoločnosti z obchodného registra po ukončení konkurzu (ak nedôjde k jeho zrušeniu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz), resp. skončení konkurzného konania, a teda sa nebude skúmať, či existujú predpoklady na likvidáciu, alebo nie. Uvedené opatrenie má zabrániť zbytočnému zvyšovaniu nákladov.
 
Proces likvidácie spoločnosti
 
Pravidlo, že k zrušeniu spoločnosti dôjde s likvidáciou, alebo bez likvidácie zostáva zachované aj po 01.10.2020. K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie však dôjde v prípade, ak celé jej imanie prejde na právneho nástupcu, alebo v prípade, ak po jej zrušení súdom nebude zložený tzv. preddavok na likvidáciu (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora).
 
S ohľadom na likvidáciu, podľa novej úpravy sa za moment vstupu spoločnosti do likvidácie nebude považovať deň zrušenia spoločnosti ale deň, kedy dôjde k zápisu likvidátora do obchodného registra. Likvidácia bude ako zvyčajne vykonaná likvidátorom, ktorým však po novom bude môcť byť iba správca konkurznej podstaty, alebo osoba, ktorá je zapísaná v registri fyzických osôb a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti. Z funkcie likvidátora tak boli úplne vylúčené právnické osoby.
 
Likvidátor by mal byť do funkcie ustanovený spoločníkmi spoločnosti spolu s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, najneskôr však do 60 dní odo dňa zrušenia spoločnosti. Ak si však spoločníci túto povinnosť nesplnia, a zároveň dôjde k zloženiu preddavku na likvidáciu, ustanoví likvidátora do funkcie súd, náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty, a to aj bez jeho súhlasu.
 
Ako už bolo naznačené vyššie, novela zavádza nový inštitút, a to tzv. preddavok na likvidáciu (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora), ktorého výška bude ustanovená osobitným predpisom. Preddavok na likvidáciu bude spoločnosť povinná zložiť do notárskej úschovy bez ohľadu na to, či došlo k ustanoveniu likvidátora spoločníkmi spoločnosti alebo súdom. Podľa dôvodovej správy k novele je účelom preddavku na likvidáciu snaha vyhnúť sa začatiu likvidácie, ak nie sú pokryté aspoň základné náklady spojené s likvidáciou.
 
Vstupom spoločnosti do likvidácie prejde na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu (s výnimkou oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti). Navyše, v zmysle novely, vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti (napr. príkazy, poverenia, plnomocenstvá, prokúry), okrem plnomocenstiev udelených tretím osobám na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
 
S ohľadom na povinnosti likvidátora, tento bude v prvom rade povinný bezodkladne oznámiť vstup do likvidácie známym veriteľom spoločnosti, oznámenie zverejniť a vyzvať veriteľov na prihlásenie pohľadávok a iných práv. Novinkou v zmysle novely bude možnosť súdu uložiť likvidátorovi povinnosť, aby tento výzvu na prihlásenie pohľadávok a iných práv opakoval.
 
Ďalej bude mať likvidátor, v zmysle novely, povinnosť  vyhotoviť zoznam pohľadávok, ako aj zoznam majetku spoločnosti a to v lehote do 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Následne bude povinný tieto zoznamy uložiť do zbierky listín. Zoznam majetku vyhotovený podľa novelizovaného znenia Obchodného zákonníka však bude povinný do zbierky listín uložiť aj likvidátor, ktorý bude zapísaný do obchodného registra do 30.09.2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30.09.2020. Lehota na uloženie zoznamu majetku do zbierky listín je v tomto prípade určená do konca roka (t.j. do 31.12.2020).
 
Za podstatnú zmenu taktiež považujeme skutočnosť, že likvidáciu bude možné ukončiť najskôr po uplynutí 6 mesiacov do dňa oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie, pričom súčasné znenie Obchodného zákonníka takúto lehotu neobsahuje. Zavedenie minimálnej doby trvania exekúcie má zabrániť zrýchleniu procesu likvidácie, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu veriteľov.
 
Novelizovaný proces likvidácie sa bude uplatňovať, pokiaľ nebude určené inak, na likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra 01.10.2020, resp. neskôr. Likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra pred 01.10.2020 sa dokončia podľa Obchodného zákonníka v jeho znení do 30.09.2020.
 
Zmeny súvisiace s obchodným registrom
 
Zápis subjektov do obchodného registra

 
Po novom sa do obchodného registra budú zapisovať výlučne osoby, ktoré budú jednoznačne vymedzené priamo v Obchodnom zákonníku. Toto opatrenie má za cieľ zabezpečiť výmaz niektorých historických právnych foriem z historického registra (napr. obecné podniky, národné výbory).
 
Zároveň fyzické osoby – podnikatelia stratia možnosť dobrovoľného zápisu do obchodného registra, a to najmä z dôvodu, aby nedochádzalo z nezrovnalostiam v registri právnických osôb a následným problémom pri tvorbe elektronických schránok.
 
Návrhy na zápis
 
Akékoľvek návrhy na zápis (t.j. návrhy na zápis údajov, návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov, návrhy na výmaz zapísaných údajov) bude od 01.10.2020 možné podať výlučne elektronicky, prostredníctvom určených formulárov. Spolu s návrhom, budú musieť byť elektronicky podané aj všetky jeho prílohy. Jedinou výnimkou bude skutočnosť, kedy povaha alebo veľkosť listiny nebude umožňovať jej elektronické podanie. V takomto prípade bude navrhovateľ povinný priložiť k návrhu na zápis písomné vysvetlenie, prečo listina nemohla byť podaná elektronicky spolu s návrhom, a doručiť listinu v listinnej podobe registrovému súdu v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis.
 
Obdobne, ak registrový súd odmietne vykonať zápis údajov do obchodného registra, v súlade s predmetnou novelou, ktorá sa dotkne aj ustanovení Civilného mimosporového poriadku, námietky proti odmietnutiu, spolu so všetkými prílohami, sa budú podávať výlučne elektronicky, prostredníctvom určeného formulára.
 
Užívacie právo k nehnuteľnosti
 
V zmysle novely bude potrebné, aby každá spoločnosť pri zápise svojho sídla do obchodného registra preukázala užívacie právo k nehnuteľnosti písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom. V prípade, ak sa nehnuteľnosť nachádza v podielovom vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, užívacie právo je potrebné preukázať písomným súhlasom väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti, počítanej podľa veľkosti podielov, s ich úradne osvedčenými podpismi.
 
Zápis osobných údajov o spoločníkoch a akcionároch
 
Z dôvodu zabezpečenia jednoznačnej identifikácie fyzických osôb sa do obchodného registra po novom budú zapisovať aj rodné čísla spoločníkov, resp. jediného akcionára. V prípade, ak spoločník, alebo jediný akcionár rodné číslo nemá pridelené, do obchodného registra sa bude zapisovať jeho dátum narodenia. Rodné číslo, prípade dátum narodenia však nebude zverejňovaným údajom.
 
V tejto súvislosti upozorňujeme, že spoločnosti, ktoré predmetné osobné údaje nemajú zapísané v obchodnom registri, budú povinné svoje zápisy v obchodnom registri zosúladiť v rámci najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021. Pre úplnosť, pokiaľ by najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov nedošlo k zápisu predmetných osobných údajov, registrový súd na návrh neprihliadne a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov.
 
Mgr. Jana Otepková,
associate
 


Gorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.:    +421 221 291 410
Fax:    +421 220 910 845


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk