28.1.2020
ID: 4678upozornenie pre užívateľov

Prípadov stíhania českých a slovenských vývozcov (nielen) nemeckým kartelovým úradom bude pribúdať

Podľa nedávno zverejnených údajov patrí Česká republika a Slovensko k ekonomikám, ktoré sú najviac integrované do vnútorného trhu EÚ. Často teda dochádza k situáciám, kedy české a slovenské spoločnosti prichádzajú do kontaktu s konkurentmi v zahraničí, a to na pôde cudzích profesijných komôr či asociácií. S ohľadom na objemy vývozu sa tak deje najčastejšie v Nemecku.

Následne potom môže dôjsť k tomu, že tuzemské spoločnosti sú podozrivé z účasti na karteloch so svojimi nemeckými konkurentmi. Zo súťažnoprávneho hľadiska sú špecifické predovšetkým situácie, kedy domnelý kartel ovplyvňuje iba nemecký trh (nie obchod medzi členskými štátmi EÚ a / alebo český či slovenský trh), a preto Európska komisia ani český či slovenský súťažný úrad nie sú príslušné k začatiu konania. Konanie v takom prípade začína iba nemecký kartelový úrad (Bundeskartellamt). V našej praxi sme sa s takým prípadom nedávno stretli.

Eversheds_logo


Tuzemské spoločnosti si pritom často neuvedomujú, že môžu byť stíhaným účastníkom kartelového konania vedeného pred nemeckým úradom, a - ak necháme bokom otázku trestnoprávnej zodpovednosti - môžu čeliť riziku pokút až do výšky 10% ich celoskupinového ročného obratu. Pokuta pritom môže byť uložená aj jednotlivcovi zodpovednému za porušenie, a to až do výšky 1 mil. Eur. Hrozba vymerania pokút trvá po celú premlčaciu dobu, ktorá je v Nemecku päťročná od posledného rokovania, v ktorom úrad vidí porušenie práva na ochranu hospodárskej súťaže. Ak nemecký úrad vydal rozhodnutie, tak 5 rokov od právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.

Doteraz zahraničné súťažné úrady pristupovali k stíhaniu českej či slovenskej spoločnosti prevažne za stavu, keď táto mala v zahraničí svoju pobočku a majetok. Podľa v súčasnosti platných právnych predpisov je totiž výkon zahraničných správnych rozhodnutí v Českej republike alebo na Slovensku veľmi obtiažny, pretože sa riadi rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214 / SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania peňažných trestov a pokút a jeho implementáciou do národných právnych poriadkov. Napríklad v Nemecku môže požiadavku na výkon takéhoto rozhodnutia na cudzom území vzniesť vláda Spolkovej republiky Nemecko, ak je výkon v nemeckom národnom záujme.

Dňa 11. decembra 2018 však bola prijatá nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 (tzv. Smernica ECN +), podľa ktorej bude môcť vzniesť požiadavku na výkon takého rozhodnutia priamo nemecký kartelový úrad, a to podaním adresovaným priamo českému / slovenskému súťažnému úradu. Keďže sa jedná o smernicu, musí byť táto úprava najprv implementovaná do národných právnych poriadkov, k čomu doteraz nedošlo a termín pre implementáciu bol stanovený do 4. februára 2021.

Avšak už teraz možno očakávať, že v dôsledku zjednodušenia vymáhateľnosti správnych rozhodnutí v zahraničí bude prípadov postihov tuzemských firiem v iných členských štátoch v budúcnosti skôr pribúdať.

České a slovenské spoločnosti dodávajúce tovar do zahraničia, a to predovšetkým do Nemecka, by preto mali kontaktovať advokátov špecializujúcich sa na súťažné právo a konzultovať s nimi ďalší postup.

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland disponuje v jednotlivých jurisdikciách špecializovanými tímami advokátov, a to vrátane ČR, Slovenska, Nemecka a Rakúska. Jednotlivé tímy spolu úzko spolupracujú a poskytujú klientom efektívnu a kvalifikovanú pomoc.


Bechtold

Martin Bechtold,
vedoucí soutěžního týmu Německo

Hrabovský
Michal Hrabovský,
vedoucí soutěžních týmů Česko a Slovensko


Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk