15.10.2013
ID: 910upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná zmena pri predkladaní daňových priznaní DPH

V súvislosti s neradostným konštatovaním vlády i kontrolných orgánov SR o vysokých daňových únikoch hlavne pri dani z pridanej hodnoty a v súlade s Akčným plánom boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, pripravuje vláda okrem iného i ďalšiu novelizáciu zákona o DPH.

 
 Rödl & Partner
 
Na jej základe budú v rámci podaných daňových priznaní DPH všetky subjekty povinné odovzdať tzv. elektronický kontrolný výkaz. Jeho formát i obsah doteraz nebol presne špecifikovaný. Na jeho príprave ešte pracujú orgány daňovej správy. Už v tomto období však chceme upozorniť všetkých mandantov, že tento výkaz má byť od nového roku 2014 povinnou prílohou daňového priznania DPH. S najväčšou pravdepodobnosťou obsahom výkazov budú všetky dôležité údaje z vydaných a prijatých faktúr týkajúce sa identifikácie obchodného partnera, ako aj údaje týkajúce sa výšky realizovaného obchodu, prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty, ako aj obsahu obchodnej transakcie.

Finančná správa takto získa po rokoch komplexný prehľad o všetkých podnikateľských transakciách a pri nedostatku kontrolných pracovníkov tak vo väčšej miere bude vedieť odhaľovať  a riešiť daňové úniky. Kontrolný výkaz, ako dokument obsahujúci informácie o vymedzených dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane pri vstupe i výstupe, predstavuje špecifický zdroj informácií pre finančnú správu. Prostredníctvom automatizovaného systému  krížovej kontroly v ňom uvedených údajov bude finančná správa vedieť podstatne efektívnejším spôsobom plánovať daňové kontroly. Sprievodným efektom zavedenia kontrolného výkazu by malo byť zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností platiteľov dane, čo by sa malo pozitívne prejaviť v zlepšení systému vyberania dane z pridanej hodnoty.

V prípade nepredloženia, prípadne pri chybnom vyplnení výkazu sa spomínajú vysoké pokuty, ktoré pri menších spoločnostiach môžu byť likvidačné. Z toho dôvodu chceme na uvedenú skutočnosť upozorniť predovšetkým spoločnosti, ktoré si vedú finančné účtovníctvo na zahraničných software programoch, aby sa pripravili na túto skutočnosť a boli operatívne pripravení zrealizovať vo svojich programoch včas tieto zmeny.

Otázkou zostáva či samotná finančná správa bude včas pripravená na zavedenie tohto svojho zámeru a či skutočne v roku 2014 vstúpi do účinnosti zámer v podobe zavedenia elektronického kontrolného výkazu od ktorého si vláda sľubuje výrazné potlačenie daňových podvodov a únikov.

Ján Beleš

Ján Beleš,
Účtovník, Associate Partner


Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk