Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.2.2015
ID: 2759upozornenie pre užívateľov

Problematika zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím

Pojem, občan so zdravotným postihnutím‘ je zakotvený v zákone o službách zamestnanosti, podľa ktorého je takýto občan uznaný za invalidného podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ak má človek pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, je v zmysle Zákonníka práce zamestnancom so zdravotným postihnutím.

 
 Rödl & Partner
 

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov).

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

Vyplývajúc z tohto zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať i občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Súčasne je povinný zabezpečovať im vhodné podmienky na výkon práce, vykonávať zaškolenie a prípravu na prácu, venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu ich kvalifikácie počas ich zamestnania a viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť má každý zamestnávateľ za podmienky, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň jedného občana so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Celkový počet zamestnancov, z ktorého je treba pri výpočte vychádzať, je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť tromi základnými spôsobmi, alebo ich vzájomnou kombináciou, a to:

1. zamestnávaním potrebného počtu občanov so zdravotným postihnutím,
2. zadaním zákazky chránenej dielni vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Pod zákazkou sa rozumie dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizované medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

3. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov a súčasne ani nezadal zákazku v zmysle bodu 2) je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod.

Výška odvodu je stanovená vo výške 0,9-násobku ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zadaním zákazky.

Vzhľadom na to, že povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím je podmienená evidenciou aspoň jedného takéhoto občana na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, výška odvodu, ktorý má zamestnávateľ zrealizovať do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, sa zníži, ak príslušný úrad takéhoto občana viedol v evidencii iba časť kalendárneho roka. Ide o zníženie odvodu za neplnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím presnou sumou, ktorá je určená súčinom troch zákonom ustanovených skutočností.


Ján Beleš

Ján Beleš,
účtovník, associate partner

Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: + 421 (2) 57 200 411
e-mail: jan.beles@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk