22.11.2017
ID: 3883upozornenie pre užívateľov

Projekt výstavby novej väznice

​O potrebe výstavby novej väznice sa s prestávkami hovorí 22 rokov. Naplnenosť väzníc je kritická. V súlade s Programovým vyhlásením vlády aj schválenou Koncepciou väzenstva SR sme do pripomienkovania predložili návrh realizácie projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote.

​Hlavné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné rozšíriť kapacitu pre výkon trestu sú najmä: dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť ústavov a nepriaznivý technický stav objektov.

Ak sa pozrieme na vývoj počtu obvinených a odsúdených napríklad od roku 1990, možno konštatovať, že tá krivka stále stúpa. Nijako zásadne to neovplyvnili ani amnestie v rokoch 1993, 1999, 2000, 2004 a 2013. Aktuálne máme v ústavoch na výkon trestu a výkon väzby vyše 10 200 väznených. Vychádzajúc z historických dát, demografickej prognózy a ďalších ukazovateľov je predpoklad, že tento počet bude aj naďalej rásť a v ďalších desiatich rokoch presiahne hranicu 11 000.

V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre výkon trestu odňatia slobody opäť priblížilo k svojmu limitu keď dosiahlo 97,7 % (a to pri započítaní zákonnej ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu väznenú osobu). Ku koncu októbra (25.10.2017) ubytovacie kapacity pre odsúdených v ústavoch dosiahli obsadenosť dokonca 99,66%. Pri prepočte ubytovacej plochy na 4 m2 na jednu väznenú osobu (v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania  alebo trestania /Výbor CPT/ a záväzku z Aktualizovanej koncepcie väzenstva) bola ubytovacia kapacita využitá dokonca na 102,1 %.

Z osemnástich väzenských zariadení, ktoré dnes máme v prevádzke, je 13 starších ako 30 rokov. Zároveň väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie.

Dôležitý aspekt je aj aktuálne rozmiestnenie väzníc po Slovensku, ktoré spôsobuje značné regionálne rozdiely pokiaľ ide o možnosti umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu bydliska. Jednak majú blízke osoby sťažené možnosti návštev odsúdeného. Avšak rovnako je tým zhoršená dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných úradníkov, čo znižuje účinnosť resocializácie.

Vzhľadom na túto situáciu, ale aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády a schválenou Koncepciou väzenstva sme predložili do medzirezortného pripomienkovania „Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová“. Predložený návrh analyzuje spôsob realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia formou verejno-súkromného partnerstva.

Dôležitým východiskom pri výbere lokality umiestnenia projektu na juhovýchode stredného Slovenska nebol len celkový počet odsúdených a odhad ich vývoja, ale i štruktúra odsúdených z pohľadu miesta ich bydliska. So zámerom zriadenia a rozšírenia resp. výstavby väzenského zariadenia v tomto regióne bol ešte v roku 1995 zakúpený areál Štátneho semenárskeho majetku v Rimavskej Sobote  - Sabovej, kde sa  aj plánuje realizácia  súčasného projektu. Areál je dnes využívaný ako otvorené oddelenie pre odsúdených s minimálnym stupňom stráženia s kapacitou 65 osôb.

Projekt predpokladá výstavbu väznice s kapacitou 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia (vrátane doživotných trestov) a zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení. Zároveň by malo byť vytvorených 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest zamestnancov.

V zmysle predpokladaného časového harmonogramu projektu by v prípade schválenia návrhu mohlo byť v roku 2018 spustené verejné obstarávanie. Následne v roku 2019 by sa mohla začať výstavba a od 2. polovice roku 2021 aj prevádzkovanie ústavu.

Schválením a realizovaním projektu sa zlepší dlhodobá nepriaznivá situácia v zabezpečení ubytovacích kapacít pre odsúdených. Dôležité je poukázať aj na skutočnosť, že zákonná ubytovacia plocha na jednu väznenú osobu je v súčasnosti 3,5 m² u mužov a  4,0 m² u žien a mladistvých. Avšak odporúčaním Výboru CPT  je zvýšenie minimálnej ubytovacej plochy až na 6,0 m² na jednu väznenú osobu.  Bez budovania nových väzenských areálov však toto nie je reálne.

Štúdia uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová, na základe ktorej bol vypracovaný návrh realizácie projektu, je dostupná TU.


Zdroj: TS MSp

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk