13.3.2014
ID: 1633upozornenie pre užívateľov

Rada pre probáciu a mediáciu - efektívnejšie ukladanie alternatívnych trestov

V záujme zefektívnenia súčasného systému ukladania takýchto trestov a odstraňovania prekážok pri využívaní moderných nástrojov trestnej politiky minister spravodlivosti obnovil činnosť Rady pre probáciu a mediáciu.

Rada je stálym poradným, odborným a iniciatívnym orgánom ministra spravodlivosti, ktorý je zložený zo sudcov, prokurátorov, probačných a mediačných úradníkov a tiež zo zástupcov orgánov štátnej správy, ako aj odborníkov z teórie a praxe. Rada pre probáciu a mediáciu fungovala aj v minulosti, a to od roku 2004 do roku 2006, kedy ukončila svoju činnosť.
Hlavným cieľom obnovenia činnosti poradného orgánu ministra je vytvorenie platformy, na ktorej bude možné diskutovať aktuálne problémy mediácie a probácie a vymieňať si informácie o najlepších praktikách pri využívaní týchto inštitútov. Okrem mediácie a probácie v trestnom práve bude predmetom činnosti rady aj príprava modernizácie pravidiel mediácie v netrestnom práve ako súčasť podpory alternatívneho riešenia civilných sporov.

Na úvodnom stretnutí sa novovymenovaní členovia rady zhodli na tom, že potenciál ukladania alternatívnych trestov a alternatívnych riešení sporov zďaleka nie je dostatočne využitý. Ide nielen o nedostatočne využívané tresty domáceho väzenia, ale napríklad aj tresty povinnej práce či odklony podľa Trestného poriadku. Činnosť rady by preto mohla prispieť k lepšiemu využívaniu existujúcich nástrojov trestného i netrestného práva.
Najvýznamnejším projektom Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti alternatívnych trestov je vytváranie technických predpokladov pre ukladanie trestu domáceho väzenia prostredníctvom elektronického systému monitoringu osôb. Projekt financovaný z eurofondov však nájde svoje využitie aj pri viacerých inštitútoch civilného práva, napríklad v oblasti prevencie pred domácim násilím.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk