6.1.2014
ID: 1278upozornenie pre užívateľov

Riešenie sporov s obchodnými partnermi – súdy verzus arbitráže, v čom je rozdiel?

Súdne spory trvajúce aj niekoľko rokov nie sú ničím výnimočným. Rýchlosť konania je tak hlavným dôvodom, prečo sa podnikatelia čoraz viac obracajú na rozhodcovské súdy – arbitráže. Poďme sa však na arbitráže pozrieť z blízka a priblížme si ich výhody a nevýhody.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Rozhodcovské súdy sú plnohodnotnou alternatívou k súdom, ich rozhodnutie je konečné a záväzné. Hlavným dôvodom prečo si zmluvné strany dohadujú rozhodcovské doložky je najmä časový faktor. Priemerné arbitráže trvajú niekoľko mesiacov zatiaľ čo súdne konania niekoľko rokov. Častým dôvodom pre výber rozhodcovského súdu je aj neutralita miesta, kde arbitráž prebieha. To platí najmä v prípade, ak si zahraniční obchodní partneri vyberú arbitráž v treťom neutrálnom štáte.  

Voľnosť výberu

Pre rozhodcovské konanie je charakteristická väčšia flexibilita. Pri ich výbere nie ste viazaní príslušnosťou, a tak si môžete vybrať z rozhodcovských súdov pôsobiacich na Slovensku alebo  v zahraničí. Na Slovensku pôsobí viac ako 100 rozhodcovských súdov. Ich aktuálny zoznam nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Pri takomto vysokom počte je potrebné dávať pozor na kvalitu jednotlivých súdov a pri rozhodovaní zohľadniť ich povesť, predchádzajúcu skúsenosť alebo referencie od tých, ktorí už absolvovali rozhodcovské konanie vedené týmito súdmi.

Arbitráž vám umožňuje aj výber rozhodcu, ktorý bude rozhodovať váš spor. Nemožno to však vnímať ako „dosadenie svojho človeka“, ktorý rozhodne vo váš prospech. Rozhodca nie je vaším zástupcom pred rozhodcovským súdom, je to sudca, ktorý má povinnosť vykonávať svoju funkciu nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená ochrana všetkých účastníkov rozhodcovského konania. Váš spor môže rozhodovať jeden alebo traja rozhodcovia, prípadne iný vyšší nepárny počet rozhodcov. Bežný je výber jedného rozhodcu každou sporovou stranou, vybraní rozhodcovia si potom zvolia svojho predsedu, ktorý má rozhodujúci hlas pri hlasovaní o konečnom rozhodnutí. Rozhodcovské súdy ponúkajú vlastné zoznamy rozhodcov, môžete si však vybrať za rozhodcu aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname rozhodcov daného rozhodcovského súdu. Máte tak možnosť zvoliť si rozhodcu,  voči ktorému máte spolu s ďalším účastníkom dôveru alebo ktorý je odborníkom pre určitú oblasť. Výberu rozhodcu venujte náležitú pozornosť, nakoľko rozhodnutie rozhodcovského súdu je len ťažko preskúmateľné.

Bez ohľadu na sídlo rozhodcovského súdu si so zmluvným partnerom môžete zvoliť aj miesto rozhodcovského konania. Ak si vyberiete miesto rozhodcovského konania,  počítajte s možnými hotovými výdavkami rozhodcovského súdu napríklad na prenájom miestností alebo dopravu. Vždy sa preto dopredu informujte aké sú poplatky spojené s voľbou miesta rozhodcovského konania v prípade, ak je odlišné od sídla rozhodcovského súdu.

Taktiež si môžete zvoliť jazyk rozhodcovského konania. V prípade anglického alebo nemeckého jazyka nemusí byť problém s výberom rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vedeného rozhodcovským súdom. Pred zvolením rozhodcovského súdu si však jazykové znalosti jednotlivých rozhodcov overte. Taktiež myslite na to, že voľba jazyka sa týka celého konania, teda aj vašich podaní a konečného rozhodnutia, čo môže nakoniec zvýšiť náklady na vedenie celého sporu.

Ďalšie výhody arbitráže

Výhodou konaní pred rozhodcovským súdom je ich diskrétnosť. Zatiaľ čo súdne konania sú v zásade verejné (výnimku tvorí napríklad ohrozenie ochrany obchodného tajomstva alebo dôležitý záujem účastníkov konania), rozhodcovské konania prebiehajú iba za účasti rozhodcu, strán sporu a ich zástupcov. Strany tak nemusia preukazovať potrebu ochrany záujmu, ktorý by mohol byť verejným prejednaním veci ohrozený.

V porovnaní so súdom je rozhodcovské konanie menej formálne. Účastníci si s rozhodcovským súdom môžu dohodnúť lehoty na doplnenie svojich podaní alebo na predloženie dôkazov, čo môže viesť k zrýchleniu konania. Existujú aj rozhodcovské konania vedené on-line.

Významným plusom rozhodcovského konania je automatická vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí v zahraničí, teda ich bezproblémové uznanie v inom štáte ako v štáte vydania rozhodcovského rozhodnutia. Platí to pre takmer 140 krajín (vrátane Slovenska), ktoré pristúpili k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodnutí. Pri výkone rozhodnutí klasických súdov nemusí byť vykonateľnosť rozhodnutí v zahraničí taká jednoduchá. 

Na čo si dávať pozor?

Výhodou, ale aj nevýhodou arbitráže  je to, že jej konanie je jednoinstančné (t.j. bez možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu). Rozhodcovské rozhodnutie je možné preskúmať iným rozhodcom len vtedy, ak si to zmluvné strany dohodnú v rozhodcovskej zmluve alebo doložke. Takáto dohoda však býva veľmi výnimočná. Žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku je potom možné podať do 15 dní od jeho doručenia, pričom zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Systém opravných prostriedkov, tak ako ich poznáme pri súdnych konaniach, nie je v arbitráži možný.

Všeobecné súdy majú právo zasahovať do rozhodcovských rozsudkoch len v prípade, ak neboli splnené základné podmienky pre vedenie arbitráže, a to žalobou o zrušenie rozsudku.  Pre podanie takejto žaloby musí byť zákonný dôvod, napríklad neplatnosť rozhodcovskej zmluvy alebo doložky, zaujatý rozhodca, porušenie rovnosti účastníkov konania, alebo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré nebolo možné použiť v rozhodcovskom konaní a môžu mať za následok priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Súd v žiadnom prípade neposudzuje správnosť alebo primeranosť rozhodnutia rozhodcovského súdu. Lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku je 30 dní od jeho doručenia alebo odvtedy ako sa účastník sporu dozvedel o nových dôkazoch alebo skutočnostiach. Maximálna lehota na podanie žaloby z dôvodu nových skutočností alebo dôkazov je tri roky od doručenia rozhodnutia.

Ďalším aspektom, ktorý by ste mali zvážiť, sú poplatky a ďalšie náklady spojené s rozhodcovským konaním. Tie môžu byť aj nižšie ako sú súdne poplatky, ale ako sme uviedli, môžu sa zvýšiť v závislosti od zvolenia iného miesta konania alebo jazyka. Sadzobníky jednotlivých slovenských rozhodcovských súdov sú rozličné, preto si ich vopred dobre prezrite. Podstatne vyššie náklady môžu byť spojené s konaním pred zahraničným rozhodcovským súdom. Priplatiť si môžete za samotné konanie, právnych zástupcov ako aj úradné preklady.

Každá minca má dve strany, a preto si aj pri voľbe rozhodcovského súdu zvážte všetky pre a proti. Hoci sa arbitráž zdá byť voči súdnemu konaniu lákavým výberom, kedže ide o jednoinštančné, a teda rýchle konanie, toto pozitívum však môže byť zároveň aj  najvýraznejšou slabinou arbitráže, a to najmä v prípade, ak ste v konaní neuspeli.


Erik Kolan

Mgr. Erik Kolan, LL.M.Eur,
advokát

Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk