3.12.2013
ID: 1165upozornenie pre užívateľov

Ročná účtovná závierka a aktuálne problémy súvisiace s ňou

Účtovná uzávierka predchádza zostaveniu účtovnej závierky a zahŕňa celý komplex uzávierkových prác, ktoré je možné rozdeliť na dve časti.

 
 Rödl & Partner
 
Prvá časť zahŕňa prípravné práce, ktoré firma musí vykonať pred uzavretím účtovných kníh. Sú to také činnosti, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje predovšetkým správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovníctva.

V rámci prípravných prác je predovšetkým potrebné vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov a zaúčtovanie prípadných inventarizačných rozdielov do účtovníctva. V tomto období je dôležité doúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktorých vecné plnenie sa uskutočnilo do konca účtovného obdobia. Ide o zaúčtovanie takých účtovných prípadov, ktoré sú preukázateľnou protipoložkou k zaúčtovaným nákladom alebo opačne k zaúčtovaným výnosom, napr. očakávaný príjem od poisťovne za náhradu škody na motorovom vozidle z dôvodu poistnej udalosti ako aj zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov napr. rozdelenie vyfakturovaných nákladov a výnosov, ktoré sa týkajú aj časti nasledujúceho účtovného obdobia , leasingové splátky a p.

Veľmi dôležitou súčasťou je úprava ocenenie majetku, pohľadávok a záväzkov na základe inventarizácie. V niektorých spoločnostiach je účtovanie opravných položiek opomínané a neraz následne prináša nepríjemné zistenia, ktoré negatívne ovplyvňujú výsledky  a spôsobujú i nemalé daňové problémy. Pri tvorbe rezerv je potrebné sa nesústreďovať len na zákonné rezervy ako napr. zostavenie ročnej účtovnej závierky, zostavenie daňového priznania, audítorské služby, či rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov a z nich plynúcich odvodov do poisťovní. Dôležité je nezabudnúť na tvorbu rezerv úzko súvisiacich s predmetom činnosti tej ktorej spoločnosti, napr. na elektrickú energiu,  na záručné opravy, výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a to k majetku a záväzkom vyjadrených v cudzej mene. Nemenej dôležitou je kontrola účtovných odpisov podľa odpisového plánu
Druhá časť závierkových prác zahŕňa predovšetkým zisťovanie výsledku hospodárenia (zisk alebo strata), výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov a v konečnom dôsledku uzavretie účtovných kníh.  Ukončením tejto etapy prác nasleduje zostavenie ročnej účtovnej závierky,  príprava a spracovanie jednotlivých výkazov, poznámok k ročnej účtovnej závierke a zostavenie daňového priznania.

V zmysle zákona o účtovníctve je firma povinná pravidelne vykonať inventarizáciu svojho majetku, pohľadávok a záväzkov. Inventarizácia sa spravidla vykonáva na základe „Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie“. V tomto príkaze je potrebné uviesť dátum dokedy má byť inventarizácia ukončená a súčasne menuje je menovaný predseda komisie a jej členovia, ktorí sú povinní inventarizáciu vykonať.
Z praxe vyplýva, že inventarizáciu vykonáva firma zväčša ku dňu ku ktorému sa zostavuje riadna, prípadne mimoriadna účtovná závierka. Pod inventarizáciou rozumieme celý komplex na seba nadväzujúcich prác, ktoré zahŕňajú zistenie skutočného stavu majetku na základe fyzickej inventúry,  jeho porovnanie s účtovným stavom, zistenie inventarizačných rozdielov a analýzu ich príčin.  Inventarizačná komisia by taktiež mala posúdiť úroveň ocenenia majetku a záväzkov. Výsledkom inventarizácie by malo byť zostavenie inventúry t.j. písomného záznamu o zistenom skutkovom stave majetku, záväzkoch a vlastnom imaní, o vyčíslení inventúrnych rozdielov, návrh ich zúčtovania a riešenia náhrad prípadnej škody.

Zostavenie účtovnej závierky je vyvrcholením prác súvisiacich s uzavieraním účtovných kníh za účtovné obdobie (kalendárny alebo hospodársky rok). Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v danej firme vyplýva z ustanovenia §6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. Účtovná závierka v zmysle §7 zákona musí poskytovať jej používateľom, najmä akcionárom, spoločníkom, členom, daňovým orgánom, orgánom štatistiky, bankám, burzám, veriteľom a ostatnej verejnosti verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, t. j. o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tieto súčasti: a) súvahu, b) výkaz ziskov a strát, c) poznámky.

Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty rámcovej účtovnej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak nie je ustanovené inak. Časť poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok , ktoré zostavuje firma, lebo má povinnosť podľa zákona účtovnú závierku overiť audítorom.

Firma zostavuje účtovnú závierku najneskôr do troch mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, kedy podáva aj daňové priznanie za toto účtovné obdobie. Zostavuje ju vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky.


Ján Beleš

Ján Beleš,
Účtovník, Associate Partner


Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk