2.10.2013
ID: 864upozornenie pre užívateľov

Rozdiely medzi českou a slovenskou právnou úpravou verejného obstarávania (verejných zákaziek)

Revízne postupy a Ochrana proti nesprávnemu postup zadávateľa (stav k 17.7.2013); Stručné zhrnutie postupov, ktoré je možné uplatniť pred uzatvorením zmluvy (a po uzatvorení zmluvy).

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 

Revízne postupy / Ochrana proti nesprávnemu postup zadávateľa

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike upravuje § 135 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátane poslednej novely č. 95/2013 Z. z. účinnej odo dňa 1.7.2013, pričom niektoré z jej ustanovení nadobudli účinnosť už dňom vyhlásenia v zbierke zákonov, t.j. 23.4.2013 a ustanovenia týkajúce sa povinnej certifikácie zariadení na elektronické aukcie nadobudnú účinnosť až 1.1.2014 (ďalej len „ZoVO“), zatiaľ čo ochrana proti nesprávnemu postupu zadávateľa[1] v Českej republike je upravená v § 110 a nasl. zákona č. 137/2006 Sb. o verejných zákazkách v platnom znení (ďalej len „ZoVZ“).

Slovenská republika
Revízne postupy, ako zákonom definované mechanizmy nápravy v prípade, že sa účastníci procesu verejného obstarávania alebo dotknuté osoby domnievajú, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 ZoVO (ďalej len „obstarávateľ“) porušil princípy verejného obstarávania stanovené v ZoVO, resp. že nepostupoval v súlade so ZoVO, sa v ZoVO rozdeľujú do nasledujúcich dvoch okruhov, a to z hľadiska subjektu, ktorý je oprávnený daný revízny postup vyriešiť: (i) žiadosť o nápravu (o ktorej rozhoduje priamo dotknutý obstarávateľ); a (ii) dohľad nad verejným obstarávaním (ktorý uskutočňuje Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy na úseku verejného obstarávania. Pod dohľadom nad verejným obstarávaním sa rozumie rozhodovanie o námietkach, vykonávanie kontroly, ukladanie pokút za správne delikty v oblasti verejného obstarávania a iné činnosti podľa štvrtej hlavy šiestej časti ZoVO.
       
Uplatnenie žiadosti o nápravu dotknutou osobou (t.j. žiadateľom) je nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby prostredníctvom námietok (t.j. podanie žiadosti o nápravu predchádza konaniu o námietkach), okrem podania námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g)[2], ako aj podania námietok orgánom štátnej správy[3], kedy je dotknutá osoba oprávnená podať námietky priamo na UVO bez predchádzajúceho podania žiadosti o nápravu obstarávateľovi. Na rozdiel od námietok možno podať žiadosť o nápravu len proti taxatívne vymedzenému okruhu skutočností, a to: (i) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce a proti podmienkam uvedeným v jednotlivých oznámeniach povinne uverejňovaných obstarávateľom; (ii) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v iných dokumentoch alebo v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk/návrhov; (iii) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov. ZoVO určuje prekluzívnu hmotnoprávnu desať dňovú lehotu na doručenie vyššie uvedenej žiadosti o nápravu, ktorej plynutie závisí od okruhu skutočností, proti ktorým sa samotná žiadosť o nápravu podáva. 

Na vyššie uvedené konanie o žiadosti o nápravu nadväzuje konanie o námietkach, pričom okruh skutočností, ktoré možno námietkami napadnúť, nie je na rozdiel od žiadosti o nápravu taxatívne vymedzený. O námietkach rozhoduje UVO, pričom obstarávateľ vystupuje v konaní o námietkach pod označením „kontrolovaný subjekt“ už len ako účastník konania rovnako ako navrhovateľ. Novelou ZoVO č. 28/2013 Z. z. účinnou od dňa 18.2.2013 sa zaviedla koncentrácia námietkového konania do dvoch konaní (t.j. pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ a po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“) v každom s jedným rozhodnutím a námietkové konanie sa podriadilo zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Slovenský správny poriadok“) s dôrazom na kontradiktórnosť konania. UVO jedným rozhodnutím rozhodne o všetkých podaných námietkach a pri porušení ZoVO môže „vrátiť súťaž" do bodu, kedy došlo k najskoršiemu porušeniu, ktoré malo vplyv na výsledok súťaže. Rozhodnutím v prvom námietkovom konaní sa UVO vysporiada so všetkými námietkami doručenými pred otváraním časti ponuky označenej ako "Kritériá". Rozhodnutím v druhom námietkovom konaní už len tými námietkami, ktoré boli podané po tomto otváraní, teda námietkami k vyhodnoteniu plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk a prípadnému vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu z dôvodu mimoriadne nízkej ceny, či dôvodu nepreukázaniu splnenia podmienok účasti pred podpisom zmluvy, ktoré boli preukazované čestným vyhlásením.

Námietky je potrebné doručiť UVO a kontrolovanému najneskôr v lehote desiatich dní v závislosti od skutočností uvedených v § 138 ods. 5 ZoVO, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Rozdielom oproti podaniu žiadosti o nápravu je pri podaní námietok aj obligatórna povinnosť navrhovateľa zložiť kauciu na účet UVO, ktorej výška záleží od druhu zákazky, proti ktorej námietka smeruje, ako aj od skutočnosti, či sa námietka podáva pred alebo po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“, pričom uvedená kaucia je v celej uhradenej sume príjmom štátneho rozpočtu v tom prípade, ak boli námietky navrhovateľa zamietnuté. Kaucia sa v 35% z uhradenej sumy stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia UVO o zastavení konania o námietkach v prípade, ak navrhovateľ vzal späť podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. V ostatných prípadoch vráti UVO kauciu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia UVO o námietkach. V prípade, ak UVO zistí v konaní o námietkach, že postupom kontrolovaného pri zadávaní zákazky alebo jej časti bol porušený ZoVO a medzi porušením ZoVO a vyhodnotením ponúk alebo výberom záujemcov alebo uchádzačov je priama príčinná súvislosť, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo jej časti (i) zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo jej časti alebo súťaž návrhov, ak došlo ku konaniu, ktoré je v rozpore so ZoVO už v spojení s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž alebo oznámením o vyhlásení súťaže návrhov, so súťažnými podkladmi alebo súťažnými podmienkami, alebo (ii) odstrániť protiprávny stav a pokračovať vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním toho úkonu kontrolovaného, ktorý bol postihnutý rozporom so ZoVO. UVO môže okrem toho rozhodnúť aj o zastavení konania o námietkach, o zamietnutí námietok alebo môže nariadiť odstránenie protiprávneho stavu a pokračovanie vo verejnom obstarávaní, ak porušenie ZoVO nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. UVO je povinný rozhodnúť o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam zo strany kontrolovaného s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky. Ak UVO v danej lehote rozhodnutie nevydá, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol.   

Proti rozhodnutiu o námietkach, okrem rozhodnutia o zastavení konania o námietkach, môže účastník konania podať odvolanie, ktoré musí doručiť UVO do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach.

O odvolaní rozhoduje novo-kreovaný orgán UVO - Rada. S podaním odvolania je účastník znova povinný zložiť na účet UVO kauciu okrem prípadu, kedy UVO v konaní o námietkach nevydal rozhodnutie v  zákonnej 30 dňovej lehote. Výška kaucie je pri nadlimitných zákazkách dvojnásobok sumy kaucie, ktorú navrhovateľ zložil pri podaní námietok a pri podlimitnej zákazke je výška kaucie 3 000 eur.

O odvolaní Rada rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia úplného odvolania, pričom ak na to budú dôvody, Rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Napadnuté rozhodnutie Rada preskúma vždy v celom rozsahu. Podanie odvolania má odkladný účinok najviac 45 dní pri nadlimitných zákazkách a pri podlimitných zákazkách má odvolanie odkladný účinok len vtedy, ak o tom rozhodne Rada. Proti rozhodnutiu Rady o odvolaní a proti rozhodnutiu Rady o odkladnom účinku odvolania nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie Rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady o odvolaní. Rozhodnutie o odkladnom účinku odvolania nie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie UVO o zastavení konania o námietkach alebo o zamietnutí námietok, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať Rada aj mimo odvolacieho konania. Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste prokurátora.

Po vybavovaní žiadosti o nápravu a konaní o námietkach vykonáva UVO ako ďalší z revíznych postupov kontrolu postupu zadávania zákaziek. Na rozdiel od žiadosti o nápravu a námietok, ktoré je možné podať len pred uzatvorením zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, UVO môže v rámci inštitútu „kontroly postupu zadávania zákaziek“ vykonať kontrolu tak pred uzatvorením zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a pred ukončením súťaže návrhov, ako aj po uzatvorením zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukončením súťaže návrhov. Kontrolu navyše možno vykonať aj po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov, pričom výkon kontroly postupu zadávania zákaziek predstavuje komplexnejší postup ako napr. konanie o námietkach, nakoľko UVO pri kontrole postupu zadávania zákaziek skúma kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu a celý postup zadávania predmetnej zákazky alebo súťaže návrhov od jeho začiatku až po čas vykonávania kontroly. UVO pri vykonávaní kontroly postupu zadávania zákaziek nerozhoduje spor medzi navrhovateľom a kontrolovaným, ale preskúmava postup kontrolovaného pri zadávaní zákazky alebo súťaži návrhov v súlade so ZoVO.   

V súlade s § 147a ZoVO "Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode úrad (UVO) alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podá návrh na určenie ich neplatnosti súdom." Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody môže po ich uzatvorení podať okrem UVO a prokurátora aj samotný uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote 30 dní alebo šesť mesiacov v závislosti od podmienok určených v § 148 a ods. 9 ZoVO.
 
Podľa § 153 ods. 1 až 3 ZoVO "Všeobecné predpisy o správnom konaní (Slovenský správny poriadok) sa nevzťahujú na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a § 149. Na konanie podľa § 138 až § 145 (konanie o námietkach) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní. Na konanie o uložení sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 písm. a) až c) sa nepoužijú ustanovenia o prerušení konania z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke a ustanovenie § 29 ods. 2 všeobecného predpisu o správnom konaní".

Slovenský správny poriadok sa v zmysle vyššie uvedeného nevzťahuje na konania podľa ZoVO s výnimkou nasledujúcich konaní vedených podľa ZoVO, a to: (i) konania vo veciach zápisu do zoznamu podnikateľov (§ 130 ZoVO); (ii) konania vo veciach predĺženia platnosti zápisu v zozname podnikateľov (§ 132 ods. 3 ZoVO); (iii) konania o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov (§ 134 ods. 2 ZoVO); (iv) konania o uložení poriadkovej pokuty pri kontrole postupu zadávania zákaziek po uzatvorení zmluvy (§ 146d ZoVO); a (v) konania o uložení pokuty za správne delikty (§ 149 ZoVO). Novelou ZoVO č. 28/2013 Z. z. a č. 95/2013 Z. z. sa námietkové konanie podriadilo režimu Slovenského správneho poriadku s výnimkou § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 Slovenského správneho poriadku.

Česká republika:
Zákonom definované mechanizmy nápravy v prípade, že sa účastníci procesu verejného obstarávania alebo dotknuté osoby domnievajú, že zadávateľ porušil princípy stanovené v ZoVZ, resp. že nepostupoval v súlade so ZoVZ, sa v českom ZoVZ podobne ako v slovenskom ZoVO rozdeľujú do dvoch okruhov, a to z hľadiska subjektu, ktorý je oprávnený daný postup vyriešiť: (i) námietky (o ktorých rozhoduje priamo zadávateľ); a (ii) dohľad nad dodržiavaním zákona (ktorý uskutočňuje Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ďalej len „ÚOHS“) ako nezávislý orgán. Pod dohľadom nad dodržiavaním zákona sa rozumie výkon dohľadu nad zadávaním verejných zákaziek (t.j. vydávanie predbežných opatrení podľa § 117 ZoVZ; rozhodovanie o tom, či zadávateľ pri zadávaní zákazky a súťaže o návrh postupoval v súlade so ZoVZ; ukladanie nápravných opatrení podľa § 118 ZoVZ; kontrola úkonov obstarávateľa pri zadávaní zákaziek podľa osobitných právnych predpisov; a prejednanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie).

Pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek alebo v súťaži o návrh môže v Českej republike ktorýkoľvek dodávateľ, ktorý má alebo mal záujem na získaní určitej zákazky, a ktorému v dôsledku domnelého porušenia zákona úkonom zadávateľa hrozí alebo vznikla ujma na jeho právach (ďalej len „sťažovateľ“) podať zadávateľovi odôvodnené námietky. Námietky možno podať proti všetkým úkonom zadávateľa a sťažovateľ ich musí doručiť zadávateľovi vo všeobecnej  hmotnoprávnej lehote 15 dní (resp. 10 dní v prípade zjednodušeného podlimitného konania) odo dňa, kedy sa o domnelom porušení zákona úkonom zadávateľa dozvedel (tzv. subjektívna lehota), najneskôr však do doby uzatvorenia zmluvy (objektívna lehota). ZoVZ ustanovuje v § 110 ods. 3 až 5 ďalšie tzv. „špeciálne“ lehoty na podanie námietok sťažovateľom v jednotlivých osobitých prípadoch (špeciálne lehoty sú uvedené v tabuľke nižšie). Podanie námietok riadne a včas je podmienkou pre podanie návrhu na preskúmanie postupu zadávateľa zo strany ÚOHS v rovnakej veci, okrem návrhu na uloženie zákazu plnenia zmluvy podľa § 114 ods. 2 ZoVZ, ktorý môže sťažovateľ podať bez predchádzajúceho podania námietok. Zároveň sťažovateľ, ktorý nevyužije možnosť podania námietok nie je podľa § 110 ods. 9 ZoVZ oprávnený podať ani podnet na ÚOHS v rovnakej veci.

V prípade, ak zadávateľ, ktorý rozhoduje o námietkach týmto námietkam nevyhovie, v písomnom rozhodnutí následne upovedomí sťažovateľa na možnosť podania návrhu na začatie konania o preskúmanie úkonov zadávateľa priamo na ÚOHS (ďalej len „Návrh“).

Konanie o preskúmanie úkonov zadávateľa pred ÚOHS sa začína buď na písomný Návrh sťažovateľa (navrhovateľa) alebo z úradnej moci ÚOHS a jeho podanie, podobne ako pri podávaní námietok v Slovenskej republike, ZoVZ neviaže iba proti konkrétnym (taxatívne vymenovaným) skutočnostiam. Po uzatvorení zmluvy možno Návrh podať iba proti uzatvoreniu zmluvy bez predchádzajúceho uverejnenia verejného obstarávania, proti porušeniu zákazu uzatvorenia zmluvy stanovenému v ZoVZ alebo v prípade postupu zadávateľa podľa § 82 ods. 3 ZoVZ a navrhovateľ sa môže domáhať iba uloženia zákazu plnenia zmluvy. Návrh musí byť doručený tak ÚOHS, ako aj dotknutému zadávateľovi (i) v hmotnoprávnej lehote 10 kalendárnych dní odo dňa obdržania rozhodnutia, v ktorom zadávateľ nevyhovel námietkam, alebo (ii) v lehote 25 kalendárnych dní odo dňa odoslania námietok sťažovateľom v prípade, že zadávateľ námietky nevybavil podľa ustanovenia § 111 ods. 1 ZoVZ, alebo (iii) v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia zadávateľa o uzavretí zmluvy v prípade návrhu na uloženie zákazu plnenia zmluvy (doručuje sa iba ÚOHS).

S podaním Návrhu je spojená aj obligatórna povinnosť navrhovateľa zložiť na účet ÚOHS kauciu vo výške 1 % z ponúkanej ceny navrhovateľa za celú dobu plnenia verejnej zákazky, najmenej však vo výške 50 000,- Kč, najviac vo výške 2 000 000,- Kč. Ak nie je možné stanoviť ponúkanú cenu navrhovateľa alebo ak ponúkaná cena je pri zadávaní rámcovej zmluvy stanovená iba ako cena za jednotku plnenia alebo v prípade návrhu na uloženie zákazu plnenia zmluvy, je navrhovateľ povinný zložiť kauciu vo výške 100 000,- Kč. Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu v prípade, ak bol návrh navrhovateľa zamietnutý podľa § 118 ods. 5 písm. a) ZoVZ (lebo neboli zistené dôvody pre uloženie nápravného opatrenia) alebo ÚOHS rozhodne o zastavení konania v prípade, ak navrhovateľ vzal návrh späť potom, ako bolo v rovnakom správnom konaní neprávoplatne rozhodnuté o zamietnutí návrhu podľa § 118 ods. 5 písm. a) ZoVZ, inak ÚOHS vráti kauciu v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚOHS o Návrhu.

V konaní o preskúmanie úkonov zadávateľa môže ÚOHS na návrh účastníka konania alebo aj z úradnej moci nariadiť zadávateľovi jedno z nasledujúcich predbežných opatrení: (i) zákaz uzatvoriť zmluvu vo verejnom obstarávaní, alebo (ii) pozastaviť verejné obstarávanie alebo súťaž o návrh. ÚOHS môže v konaní o preskúmanie úkonov zadávateľa (i) zastaviť konanie podľa § 117a ZoVZ, (ii) rozhodnúť o zrušení verejného obstarávania alebo súťaže o návrh alebo o zrušení iba jednotlivého úkonu zadávateľa v prípade, ak zadávateľ nedodržal postup stanovený pre zadanie verejnej zákazky alebo pre súťaž o návrh, pričom takýto postup podstatne ovplyvnil alebo mohol ovplyvniť výber najvhodnejšej ponuky alebo návrhu a zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, (iii) zakázať plnenie zmluvy podľa § 118 ods. 2 ZoVZ, (iv) rozhodnúť o spáchaní správneho deliktu podľa § 120 a nasl. ZoVZ a uložiť sankciu za ich spáchanie alebo (v)  môže ÚOHS návrh zamietnuť.

Český zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ďalej len „Český správny poriadok“), ako všeobecný právny predpis upravujúci postup správnych orgánov,  sa vzťahuje aj na konania o preskúmaní úkonov zadávateľov podľa ZoVZ, ako subsidiárny právny predpis k osobitej právnej úprave ZoVZ. To znamená, že nakoľko je konanie o preskúmanie úkonov zadávateľa správnym konaním, použije sa pri ňom Český správny poriadok, pokiaľ ZoVZ neustanoví inak.
 
Proti uloženému nápravnému opatreniu zo strany ÚOHS možno podať ako opravný prostriedok rozklad predsedovi ÚOHS podľa § 152 Českého správneho poriadku. V prípade využitia všetkých opravných zákonných prostriedkov je možné následne podať aj správnu žalobu v rámci správneho súdnictva podľa zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní.     

Stručné zhrnutie postupov, ktoré je možné uplatniť pred uzatvorením zmluvy 

Slovenská republika - ŽIADOSŤ O NÁPRAVU / Česká republika – NÁMIETKY

 • Subjekt oprávnený podať žiadosť o nápravu
  SR: (i) uchádzač; (ii) záujemca; (iii) účastník; alebo (iv) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoba podľa § 7 ZoVO (ďalej len „obstarávateľ“)
  ČR: Ktorýkoľvek dodávateľ, ktorý má alebo mal záujem na získaní určitej zákazky, a ktorému v dôsledku domnelého porušenia zákona úkonom zadávateľa hrozí alebo vznikla ujma na jeho právach (tzv. sťažovateľ); len pri nadlimitných a podlimitných verejných zákazkách alebo pri súťaži o návrh   
 • Subjekt oprávnený rozhodovať
  SR: Dotknutý obstarávateľ
  ČR: Dotknutý zadávateľ
 • Okruh skutočností, voči ktorým možno revízny postup uplatniť
  SR: Taxatívne vymedzené: a) proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 ZoVO;  b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov;  c) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.
  ČR: Proti všetkým úkonom zadávateľa
 • Lehoty
  SR: Hmotnoprávne: 10 dní; plynutie závisí od okruhu skutočností, proti ktorým sa žiadosť o nápravu podáva podľa § 136 ods. 1 ZoVO  
  ČR: Subjektívna aj objektívna lehota / Hmotnoprávna: 15 dní (resp. 10 dní v prípade zjednodušeného podlimitného konania) odo dňa, kedy sa sťažovateľ o domnelom porušení zákona úkonom zadávateľa dozvedel, najneskôr však do doby uzatvorenia zmluvy; 5 dní odo dňa skončenia lehoty pre podávanie ponúk, ak sa podávajú námietky proti zadávacím podmienkam; 15 dní (resp. 10 dní v prípade zjednodušeného podlimitného konania) odo dňa doručenia oznámenia o výbere najvhodnejšej ponuky, ak sa podávajú námietky proti  rozhodnutiu o výbere najvhodnejšej ponuky alebo proti rozhodnutiu zadávateľa o vylúčení z účasti vo verejnom obstarávaní; 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o zámere uzatvoriť zmluvu, ak sa podávajú námietky proti zámeru uzatvoriť zmluvu bez uverejnenia oznámenia o zahájení verejného obstarávania v prípade, že zadávateľ uverejní dobrovoľné oznámenie o zámere uzatvoriť zmluvu.
 • Je využitie tohto postupu podmienkou na uplatnenie ďalších zákonných postupov
  SR: Áno; riadne a včasné podanie žiadosti o nápravu je nevyhnutnou podmienkou na podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) ZoVO okrem podania námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) ZoVO (t.j. podanie námietok proti výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1; proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka; proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov; a proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v § 138 ods. 2 písm. a) až f) 
  ČR: Áno; riadne a včasné podanie námietok je podmienkou podania návrhu na preskúmanie postupu zadávateľa zo strany ÚOHS v rovnakej veci v prípade podania takéhoto  návrhu pred uzatvorením zmluvy

Slovenská republika - NÁMIETKY / Česká republika – KONANIE O PRESKÚMANIE ÚKONOV ZADÁVATEĽA

 • Subjekt oprávnený podať žiadosť o nápravu
  SR: i) uchádzač; (ii) záujemca; (iii) účastník; alebo (iv) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo (v) orgán štátnej správy; len pri nadlimitnej a podlimitnej zákazke, ako aj pri podprahovej zákazke v prípade podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZoVO   
  ČR: (i) ktorýkoľvek dodávateľ, ktorý má alebo mal záujem na získaní určitej zákazky, a ktorému v dôsledku domnelého porušenia zákona úkonom zadávateľa hrozí alebo vznikla ujma na jeho právach (tzv. navrhovateľ); alebo (ii) ÚOHS z úradnej moci; len pri nadlimitných a podlimitných verejných zákazkách alebo pri súťaži o návrh  
 • Subjekt oprávnený rozhodovať
  SR: Úrad pre verejné obstarávanie (UVO)
  ČR: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)  
 • Okruh skutočností, voči ktorým možno revízny postup uplatniť
  SR: Demonštratívne vymedzené: a) proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 ZoVO;   b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov;  c) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov;  d) proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v súťaži návrhov alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti; e) proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka;  f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov; a g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
  Námietky nemožno podať (i) pri podlimitných zákazkách na bežne dostupné tovary, služby alebo práce obstarávaných prostredníctvom elektronického trhoviska; a (ii) pri podlimitných zákazkách obstarávaných bez použitia elektronického trhoviska ak je PHZ rovná alebo nižšia ako 40 000,- eur (tovary a služby) a 200 000,- eur (stavebné práce). 
  ČR: Demonštratívne vymedzené: Návrh na začatie konania o preskúmanie úkonov zadávateľa (ďalej len „Návrh“) možno podať proti všetkým úkonom zadávateľa, ktoré vylučujú alebo by mohli vylúčiť zásady stanovené v § 6 ZoVZ a v ich dôsledkom hrozí alebo vznikla ujma na právach navrhovateľa, a to najmä proti (i) zadávacím podmienkam; (ii) obsahu oznámenia alebo výzvy o zahájení verejného obstarávania; (iii) vylúčeniu uchádzača z verejného obstarávania; (iv) rozhodnutí o výberu najvhodnejšej ponuky; (v) použitiu druhu verejného obstarávania.
 • Lehoty
  SR: Hmotnoprávne:  10 dní odo dňa
  - doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 136 ods. 6 alebo 7;
  - uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7;
  - prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, ak námietky smerujú proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu, proti výberu účastníkov v súťaži návrhov alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti;
  - prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak námietky smerujú proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka;
  - prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov;
  - vykonania úkonu kontrolovaného alebo do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), ktorý je oprávnený podať námietky do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.
  ČR: Hmotnoprávne: 10 kalendárnych dní odo dňa kedy sťažovateľ obdržal rozhodnutie, v ktorom zadávateľ námietkam nevyhovel; 30 kalendárnych dní odo dňa kedy zadávateľ uverejnil oznámenie o uzatvorení zmluvy podľa § 147 ZoVZ s uvedením dôvodu pre zadanie verejnej zákazky bez uverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní, najneskôr však do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy v prípade, ak ide o Návrh na uloženie zákazu plnenia zmluvy; 25 kalendárnych dní odo dňa odoslania námietok sťažovateľom v prípade, ak zadávateľ námietky nevybavil podľa § 111 ods. 1 ZoVZ 
 • Musí tomuto postupu predchádzať uplatnenie iného postupu
  SR: Áno; podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu obstarávateľovi podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) ZoVO okrem  podania námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) ZoVO a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) ZoVO  
  ČR: Áno; podaniu Návrhu pred uzatvorením zmluvy musí predchádzať podanie námietok
 • Kaucia
  SR: Áno, okrem orgánu štátnej správy; výška kaucie záleží od druhu zákazky (§ 138 ods. 19 ZoVO), ako aj od skutočnosti, či sa námietka podáva pred alebo po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“, pričom uvedená kaucia je v celej uhradenej sume príjmom štátneho rozpočtu v tom prípade, ak boli námietky navrhovateľa zamietnuté. Kaucia sa v 35% z uhradenej sumy stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia UVO o zastavení konania o námietkach v prípade, ak navrhovateľ vzal späť podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. V ostatných  prípadoch UVO vráti kauciu v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia UVO o námietkach.
  ČR: Áno; vo výške 1 % z ponúkanej ceny navrhovateľa za celú dobu plnenia verejnej zákazky, najmenej však vo výške 50 000,- Kč, najviac vo výške 2 000 000,- Kč. Ak nie je možné stanoviť ponúkanú cenu navrhovateľa alebo že ponúkaná cena je pri zadávaní rámcovej zmluvy stanovená iba ako cena za jednotku plnenia alebo v prípade návrhu na uloženie zákazu plnenia zmluvy, je navrhovateľ povinný zložiť 100 000,- Kč;
  Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu v tom prípade, ak bol Návrh navrhovateľa zamietnutý alebo ak ÚOHS rozhodne o zastavení konania v prípade, ak navrhovateľ vzal návrh späť potom, ako bolo v rovnakom správnom konaní neprávoplatne rozhodnuté o zamietnutí návrhu podľa § 118 ods. 5 písm. a) ZoVZ, inak ÚOHS vráti kauciu v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚOHS o Návrhu. 
 • Opravný prostriedok
  SR: Proti rozhodnutiu o námietkach, okrem rozhodnutia o zastavení konania o námietkach, môže účastník konania podať odvolanie, ktoré musí doručiť UVO do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach. Proti rozhodnutiu Rady o odvolaní a proti rozhodnutiu Rady o odkladnom účinku odvolania nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie Rady o odvolaní je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve. Správna žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady o odvolaní. Rozhodnutie o odkladnom účinku odvolania nie je preskúmateľné súdom.
  ČR: Proti rozhodnutiu ÚOHS možno podať rozklad predsedovi ÚOHS podľa § 152 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. V prípade využitia všetkých opravných zákonných prostriedkov je možné následne podať aj správnu žalobu v rámci správneho súdnictva podľa zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní.  

Stručné zhrnutie postupov, ktoré je možné uplatniť po uzatvorením zmluvy

Slovenská republika: Ak obstarávateľ v rozpore so ZoVO uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode môže UVO alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podať návrh na určenie ich neplatnosti súdom.

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody požiadať súd (v lehote 30 dní alebo 6 mesiacov v závislosti od okolností podľa § 148a ods. 9 ZoVO), aby určil neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody.

Po uzatvorení zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov je možné podať podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania zákaziek zo strany UVO.

Česká republika: Po uzatvorení zmluvy je možné podať Návrh iba (i) proti uzatvoreniu zmluvy bez predchádzajúceho uverejnenia verejného obstarávania; (ii) proti porušeniu zákazu uzavretia zmluvy stanovenému ZoVZ alebo predbežným opatrením podľa § 117 ods. 1 ZoVZ; alebo (iii) v prípade postupu zadávateľa podľa § 82 ods. 3. ZoVZ. Navrhovateľ sa môže domáhať iba uloženia zákazu plnenia zmluvy.

Proti rozhodnutiu ÚOHS možno podať rozklad predsedovi ÚOHS podľa § 152 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnosť podania správnej žaloby v rámci správneho súdnictva podľa zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní. 

Ondrej Urban

Ondrej Urban,
advokát

Ján Kapec

Ján Kapec,
advokátsky koncipient


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zadávateľom sa myslí (i) veřejný zadavatel podľa § 2 ods. 2 ZoVZ; (ii) dotovaný zadavatel podľa § 2 ods. 3 ZoVZ; a sektorový zadavatel podľa § 2 ods. 6 ZoVZ.   
[2] § 138 ods. 2 písm. a) až d): „Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len "navrhovateľ") môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, e) vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka, f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).“
[3] § 137 ods. 2 písm. b): Úrad pri výkone dohľadu rozhoduje o námietkach orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk