29.6.2018
ID: 4129upozornenie pre užívateľov

Rozsiahle zmeny zákona o dani z príjmov v roku 2018

Podľa aktuálneho legislatívneho stavu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov („ZDP“), sú od začiatku roka 2018 v účinnosti už tri zmeny ZDP a známe sú aj niektoré pre rok 2019.

 
 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 
Najrozsiahlejšia novela ZDP bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky ešte v decembri 2017 („Novela ZDP“), a s účinnosťou od 01.01.2018 zavádza množstvo výrazných zmien v zdaňovaní fyzických a právnických osôb.

Účelom Novely ZDP bolo najmä zavedenie opatrení proti agresívnemu daňovému plánovaniu, proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenska, ktoré vyplývajú z povinností implementovania Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Týmito zmenami sú najmä zavedenie zdaňovania právnických osôb pri odchode, tzv. „exit tax“ či spresnenie definície stálej prevádzkarne, ktoré zahŕňa aj zdaňovanie niektorých služieb poskytovaných výlučne cez digitálne platformy.

Ďalším deklarovaným zámerom Novely ZDP je zatraktívnenie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom zavedenia oslobodenia príjmov cez tzv. „patent box“, ďalšieho zvýhodnenia odpočtu nákladov na výskum a vývoj či zavedenia oslobodenia príjmov z predaja obchodných účastí a opatrení podporujúcich podnikanie v oblasti kúpeľníctva a turizmu.

V našom príspevku nižšie Vám stručne predstavíme tie najdôležitejšie zmeny zavedené nielen Novelou ZDP ale aj nasledujúcimi zákonmi.

Zmeny v zdaňovaní právnických osôb

1. Zmeny v definíciách stálej prevádzkarne


Novela ZDP rozširuje všeobecnú definíciu stálej prevádzkarne keď stanovuje, že za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenska sa považuje už aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy. Táto zmena reflektuje novodobé modely podnikania uskutočňované cez digitálne platformy tak, ako ich poskytujú napr. spoločnosti Airbnb alebo Uber.

Špecifické definície stálej prevádzkarne boli upravené taktiež. Do testu pre vznik tzv. “stavebnej stálej prevádzkarne“ slovenského daňového nerezidenta na Slovensku sa po novom zahŕňajú aj činnosti závislých osôb, čo má zabrániť umelému deleniu stavebných projektov medzi viacero spriaznených osôb, kedy žiadnej z nich na Slovensku nevznikala stavebná stála prevádzkareň. Definícia “agentskej stálej prevádzkarne“ bola spresnená za účelom odstránenia situácií, kedy sú zmluvy formálne dojednané v jednom štáte, ale bez podstatných zmien uzavreté v druhom štáte, a kedy sa zneužívajú komisionárske štruktúry. Pre úplnosť dopĺňame, že definícia “službovej stálej prevádzkarne“ ostala nezmenená.

2. Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj


V dôsledku novely ZDP si daňovníci (právnické osoby alebo aj fyzické osoby – podnikatelia) pri realizácií projektu výskumu a vývoja môžu od základu dane odpočítať až 100 % zaúčtovaných nákladov vynaložených na príslušný projekt (v porovnaní s 25 % nákladov podľa predchádzajúcej právnej úpravy).

3. Oslobodenie príjmov prostredníctvom „patent box“ pravidiel


So zámerom podpory v oblasti priemyselného výskumu a vývoja Novela ZDP zavádza oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb (21 % sadzba dane) v oblasti nehmotných aktív cez osobitný daňový režim pre komerčné využívanie nehmotných aktív.

Zavádza sa tzv. “základný patent box“, teda oslobodenie od dane až 50 % príjmov (výnosov) z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie (i) vynálezov chránených patentmi, (ii) technických riešení chránených úžitkovými vzormi a z (iii) počítačového programu (softvéru), ktorý je predmetom autorského práva. Ďalším opatrením je tzv. “rozšírený patent box“, teda oslobodenie od dane vo výške 50 % z príjmov z predaja výrobkov, pri výrobe ktorých bol aspoň čiastočne použitý vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom na území Slovenska.

Podmienkou týchto oslobodení od dane je, že ich možno aplikovať len na príjmy plynúce z predmetov duševného vlastníctva, ktoré sú vytvorené na území Slovenska a vlastnou činnosťou daňovníka, teda sú výsledkom výskumu a vývoja právnickej osoby alebo stálej prevádzkarne, ktoré si uplatňujú dané oslobodenia. Ďalej, právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie (zlúčením, splynutím alebo rozdelením) si nebude môcť uplatniť nárok na oslobodenie od dane z príjmov vo vyššie uvedených prípadoch. Uvedené platí aj pre prijímateľa nepeňažného vkladu – zdroja oslobodených príjmov.

Oslobodenia sa uplatnia počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj do daňových výdavkov.

Daňovníkovi vzniká povinnosť viesť príslušné evidencie na účely uplatnenia si jednotlivých oslobodení od dane a predložiť ju do ôsmich dní od doručenia výzvy Finančnému riaditeľstvu SR alebo správcovi dane. Finančné riaditeľstvo SR bude každoročne zverejňovať zoznam daňových subjektov uplatňujúcich si oslobodenia, ich výšku a príslušný predmet duševného vlastníctva. Pri uplatnení týchto oslobodení sa ďalej aplikujú špecifické pravidlá.

4. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných účastí

Novela ZDP zaviedla oslobodenie príjmov z predaja akcií akciovej spoločnosti a obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí od dane právnických osôb (oslobodenie sa netýka daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s cennými papiermi). Kumulatívnymi podmienkami oslobodenia sú skutočnosti, že:

 • príjem z predaja plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti, (tzv. “participation exemption“); a
 • daňovník (predávajúci) na území Slovenska vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia (opatrenie proti schránkovým firmám).

Toto oslobodenie bude možné aplikovať aj na obchodné účasti nadobudnuté pred rokom 2018, ak budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, avšak 24 mesačná lehota začne plynúť od 01.01.2018. Zákon ďalej upravuje jednotlivé podmienky podrobnejšie.

5. Zmeny daňového režimu podnikových kombinácií

Novela ZDP až na výnimky zrušila možnosť použitia pôvodných (historických) cien pre daňové účely, a teda daňovník bude povinný použiť metódu reálnych (trhových) cien:

 • pri nepeňažných vkladoch do základného imania spoločnosti; a
 • pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Možnosť ocenenia v pôvodných (historických) cenách bola ponechaná len pre prípady, kedy v konečnom dôsledku v prípade vyššie uvedených transakcií ostanú na území Slovenska v rámci stálej prevádzkarne podnik alebo časť podniku v dôsledku vkladu, ktorý prijímateľ prevzal v pôvodných cenách, či majetok a záväzky v dôsledku ostatných podnikových kombinácií.

6. Zdanenie pri odchode alebo „exit tax“


Jednou z výrazných zmien dane z príjmov právnických osôb je zavedenie zdanenia pri odchode zo Slovenska, tzv. „exit tax“, na základe ktorého dôjde k zdaneniu presunu majetku, podnikateľskej činnosti a samotného daňovníka do zahraničia. Pri presune majetku, vrátane nehmotných aktív, budú 21 % sadzbou dane z príjmov právnických osôb zdanené transakcie, pri ktorých majetok presúva:

 • slovenský daňový rezident z ústredia na Slovensku do jeho stálej prevádzkarne v zahraničí; a
 • slovenský daňový nerezident zo stálej prevádzkarne na Slovensku do jeho ústredia v zahraničí alebo do jeho inej stálej prevádzkarne v zahraničí.

Zdaneniu bude podliehať rozdiel medzi reálnou (trhovou) hodnotou majetku v čase presunu a jej daňovou zostatkovou cenou.

Pri presune (časti) podnikateľskej činnosti alebo slovenskej daňovej rezidencie do zahraničia sú súčasťou základu dane daňovníka reálna (trhová) hodnota presunutého majetku a záväzkov, pričom daňový režim bude analogický predaju podniku v reálnych hodnotách.

Pri výpočte osobitného základu dane pri presune majetku, podnikateľskej činnosti a samotného daňovníka do zahraničia daňovník podľa ZDP nesmie dosiahnuť daňovú stratu. Daňovník bude mať, za splnenia zákonných podmienok, možnosť platiť daň z tohto osobitného základu v splátkach. ZDP ďalej upravuje bližšie podmienky uplatnenia zdanenia pri odchode.

7. Ostatné zmeny

Novela ZDP obsahuje viacero ďalších zmien:

 • zavádza definíciu konečného (skutočného) príjemcu, ktorým je osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez zmluvnej / inej povinnosti, previesť ho na inú osobu alebo stála prevádzkareň tejto osoby, pričom sa nejedná o sprostredkovateľa;
 • rozširuje definíciu závislých osôb o subjekty bez právnej subjektivity (právne usporiadania majetku / osôb, iné právne usporiadania vlastniace alebo spravujúce majetok);
 • zavádza sa daňový režim výplat z ostatných kapitálových fondov spoločnosti ako reakcie na novú úpravu ostatných kapitálových fondov v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
 • zavádza pravidlá proti zneužívaniu rozdielnych právnych úprav, tzv. “hybrid mismatch rules“ (najmä dvojité uplatnenie si výdavkov u viacerých daňovníkov bez zdanenia prislúchajúcich príjmov, využívanie nástrojov financovania medzi závislými osobami pri viacnásobnom uplatnení nákladov, atď.);
 • zavádza definíciu konečného (skutočného) príjemcu, ktorým je osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez zmluvnej / inej povinnosti, previesť ho na inú osobu alebo stála prevádzkareň tejto osoby, pričom sa nejedná o sprostredkovateľa;
 • s účinnosťou od 01.01.2019 sa najmä (i) zavádza úprava daňového režimu pre tzv. kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC), na základe ktorej sa základ dane tuzemských právnických osôb zvýši o základ dane nimi (priamo alebo nepriamo) kontrolovanej CFC v rozsahu, v akom bude priraditeľný majetku a/alebo rizikám, ktoré súvisia s významnými funkciami slovenskej spoločnosti za podmienky, že skutočne zaplatená daň CFC by bola nižšia, ako polovica dane zaplatenej CFC, ak by ju platila na Slovensku, a (ii) zavádza úľava na dani pre registrované sociálne podniky.

Zmeny ZDP účinné od 01.04.2018 sa týkajú daňovníkov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci vo forme úľavy na dani, a to v nadväznosti na nový zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci.

Zmeny v zdaňovaní fyzických osôb

1. Rozšírenie definície daňovej rezidencie

Novelou ZDP sa rozširuje aj definícia fyzickej osoby – slovenského daňového rezidenta (osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku), na osoby, ktoré majú na území Slovenska „bydlisko“, pojem definovaný ako (i) možnosť ubytovania, ktorá neslúži len na príležitostné ubytovanie pričom (ii) osoba má zrejmý zámer sa v tomto bydlisku dlhodobo zdržiavať.

Krátkodobé návštevy Slovenska za účelom turizmu, rekreácie alebo ako služobné cesty týmto ustanovením nie sú dotknuté.

2. Oslobodenie nepeňažného príjmu – dopravy do zamestnania


Nový, Novelou ZDP zavedený, od dane (čiastočne) oslobodený príjem predstavuje nepeňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť, a to vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného zamestnanca za podmienky, že:

 • príspevky zamestnanca na náklady zamestnávateľa v úhrne dosiahnu minimálne zákonom stanovené limity 60 % (30 % pre výrobné spoločnosti s viaczmennými prevádzkami), inak sa nepeňažné plnenie zdaňuje vo výške rozdielu 60 % (30 %) výdavkov zamestnávateľa a skutočne uhradených príspevkov zamestnanca;
 • verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná na miesto výkonu práce alebo je vykonávaná nedostatočne; a
 • zamestnávateľ používa na dopravu vozidlá určené na dopravu 10 a viac osôb (kód Klasifikácie produktov 29.10.03).

V súvislosti s vyššie uvedeným Novela ZDP zaviedla pre zamestnávateľov daňovo uznateľný výdavok, dopravu zamestnancov do práce a späť, a to za spomenutej podmienky absencie verejnej dopravy alebo jej nepostačovaniu pre potreby zamestnávateľa.

3. Podpora kúpeľnej starostlivosti


Na podporu kúpeľnej starostlivosti bola okrem iných opatrení Novelou ZDP zavedená aj nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na preukázateľne uhradené služby v kúpeľných zariadeniach v úhrne najviac do výšky 50 EUR za rok. Rovnakú sumu si daňovník môže uplatniť na manžela či manželku a vyživované dieťa, ak sa spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti, pričom nárok na uplatnenie týchto súm má len jeden z manželov.

4. Ostatné zmeny

Novela ZDP zavádza do zdaňovania fyzických osôb aj iné zmeny, ktoré zahŕňajú najmä:

 • zrovnoprávnenie výsluhových dôchodkov zo zahraničia s domácimi pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane;
 • rozšírenie možnosti uplatnenia si daňového bonusu na dieťa pre osoby, ktoré ešte majú v náhradnej starostlivosti už plnoleté nezaopatrené deti;
 • oslobodenie nepeňažných plnení poskytnutých držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo forme hodnoty stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie účely;
 • zavedenie daňového bonusu na úroky pri hypotekárnych úveroch, ktorý nahrádza štátny príspevok na bývanie pre mladých; či
 • zavedenie výslovnej úpravy zdaňovania príjmov z prevodu majetku alebo práva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý mal jeden z manželov zaradený v obchodnom majetku a predávajú ho po jeho vyradení z obchodného majetku, na základe ktorej sa takéto príjmy budú zdaňovať len u toho manžela, ktorý mal majetok alebo právo zaradený v obchodnom majetku.

Zmeny ZDP účinné od 01.05.2018 menia požiadavky na obsah mzdových listov a zavádzajú oslobodenie príjmu zamestnanca do sumy 500 EUR za rok, za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov, pri splnení ostatných podmienok.

Zmeny v zdaňovaní slovenských daňových nerezidentov


Medzi ďalšie zmeny zavedené Novelou ZDP patrí najmä zavedenie úpravy zdaňovania príjmov slovenských daňových nerezidentov (právnických osôb a aj fyzických osôb) zo zdrojov na území Slovenska, a to:

 • odplát od slovenských daňových rezidentov alebo stálych prevádzkarní slovenských daňových nerezidentov na Slovensku, za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, vo výške, v akej sú tieto odplaty súčasne uznané za daňový výdavok pre vyplácajúcu spoločnosť;
 • príjmov z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z členského práva v družstve so sídlom na území Slovenska.


David Neveselý

David Neveselý,
partner

Martin Blaha

Martin Blaha,
advokátsky koncipient


HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901
e-mail:    office@havelpartners.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk