19.2.2016
ID: 3225upozornenie pre užívateľov

Sociálny fond – novinky pre fyzické osoby

Zmeny v zákone o dani z príjmov prinášajú od 1. januára do praxe viacero nových pravidiel. Pri dani z príjmov fyzických osôb zákon napríklad zmenil pravidlá pomoci v zdaňovaní sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.

Novela zákona o dani z príjmov rozšírila okruh príjmov, ktoré zamestnávateľ môže zamestnancovi oslobodiť od dane. Za určitých podmienok oslobodzuje od dane sociálnu výpomoc zamestnancovi zo sociálneho fondu, poskytnutú z nasledovného dôvodu:

  • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca (blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel),
  • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí, ako napríklad povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia,
  • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, to znamená že dočasná pracovná neschopnosť - PN trvá dlhšie ako pol roka. Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie nepretržitého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Zdaneniu nepodlieha sociálna výpomoc z prostriedkov sociálneho fondu vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie, a to len od jedného zamestnávateľa. Ak sociálna výpomoc presiahne 2 000 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Nové pravidlo  sa použije prvýkrát na sociálnu výpomoc poskytnutú zamestnancovi po 31.12.2015.

Zdroj: TS FS

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk