6.10.2017
ID: 3833upozornenie pre užívateľov

Speňaženie obydlia v konkurze v zmysle IV. časti ZKR

Správca môže speňažiť obydlie iba formou dražby. Po speňažení obydlia dlžníka, mu je správca povinný zriadiť bankový účet. Počas 36 mesiacov s ním však nie je dlžník oprávnený disponovať.

   HMG Advisor Group  
Analogickým výkladom ustanovenia § 166d ods. 1 zákona č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) možno dospieť k záveru, že za obydlie dlžníka sa na účely ZKR považuje jedna obývateľná vec s príslušenstvom, vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Vzhľadom na uvedené, a vychádzajúc aj z dôvodovej správy k novele ZKR, vykonanej zákonom č. 377/2016 Z. z., za obydlie možno považovať akúkoľvek vec označenú v zozname majetku ako obydlie, a teda aj hnuteľnú vec, napríklad obytný príves.

Zároveň však platí, že na účely ZKR obydlie nie je možné za žiadnych okolností považovať  nehnuteľnosť menšej hodnoty, a to bez ohľadu na jeho hodnotu.  

Obydlie môže správca konkurznej podstaty speňažiť iba formou dražby, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 o  dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „Zákon o dobrovoľných dražbách“).

Správca nepristúpi k speňažovaniu majetku dlžníka, ak by výška výťažku zo speňaženia obydlia po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nepostačovala na úhradu nákladov samotného speňažovania a na úhradu aspoň časti pohľadávok prihlásených veriteľov.

Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia stanovuje Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 z 15.02.2017, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej aj ako len „Nariadenie“) na sumu 10 000,- €, ktorá nepodlieha konkurzu. Ak je obydlie zaťažené zabezpečovacím právom, má takéto právo prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia a obydlie sa bude speňažovať v súlade s ustanovením § 167k ZKR.

Hodnotu obydlia určuje správca vlastným odhadom, vykonaným s odbornou starostlivosťou. Takto určená hodnota sa stane východiskom pre posúdenie toho, či  správca prikročí k speňažovaniu obydlia. Alternatívnym spôsobom určenia hodnoty obydlia je cena stanovená znalcom v znaleckom posudku, ktorý je povinný predložiť správcovi ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ, ktorý predloží správcovi znalecký posudok, je zároveň povinný uhradiť na účet konkurznej podstaty preddavok na odmenu notára, súvisiacu s overením priebehu dražby. Ak určí hodnotu obydlia znalec, správca sa ňou bude riadiť pri posudzovaní otázky, či pristúpi k speňaženiu obydlia. Ak sa na základe znaleckého posudku, predloženého veriteľom, nepodarí obydlie speňažiť, veriteľ, ktorý posudok predložil, je povinný nahradiť náklady speňažovania.

Ak dôjde k speňaženiu obydlia dlžníka, správca poukáže sumu, zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia (10 000,- €), na bankový účet dlžníka. Takýto bankový účet  je povinný zriadiť správca, a to v mene a na účet dlžníka. Finančné prostriedky zložené na bankovom účte v prospech dlžníka nepodliehajú exekúcii a ani obdobnému vykonávaciemu konaniu, a to počas 36 mesiacov od zriadenia účtu. V priebehu týchto 36 mesiacov nie je dlžník oprávnený s účtom disponovať, môže však požiadať banku o vykonanie platieb z účtu, najviac do sumy 250,- € mesačne, určenej Nariadením.

Ak v rámci speňažovania obydlia dlžníka dôjde so súhlasom dlžníka k uplatneniu práva na vykúpenie speňažovaného majetku z konkurznej podstaty zo strany príbuzného v priamom rade, jeho súrodenca alebo manžela, nepostihnuteľná hodnota obydlia sa započítava na úhradu kúpnej ceny (§ 167r ods. 3 ZKR).  

Pri speňažovaní obydlia nie je správca viazaný predkupnými právami, s výnimkou predkupných práv zriadených ako vecné práva.  
 
 

JUDr. Tomáš Štefko,
komplementár spoločnosti
          

HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

______________________________

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk