1.4.2015
ID: 2839upozornenie pre užívateľov

Spôsob výpočtu odmeny správcu konkurznej podstaty za speňaženie jednotlivej veci alebo súboru majetku

Jednou zo základných povinností správcu konkurznej podstaty je speňažiť majetok podliehajúci konkurzu. Za speňaženie jednotlivých vecí a iných majetkových hodnôt, a teda zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na uspokojenie veriteľov, priznáva zákon správcovi odmenu.

 
 LEGES Recovery k.s.
 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojich ustanoveniach určuje spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie majetku. Pri výpočte odmeny za speňažovanie vecí sa postupuje nasledovne:

1.     V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 predmetnej vyhlášky patrí správcovi odmena z výťažku za speňaženie jednotlivej veci (okrem peňažných prostriedkov a cenného papiera), alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku jednou položkou v nasledovnej výške:

a.     16 % zo sumy výťažku do 33,19 €,
b.     15 % zo sumy výťažku nad 33,19 €,
c.     14 % zo sumy výťažku nad 331,94 €,
d.     13 % zo sumy výťažku nad 3.319,39 €,
e.     12 % zo sumy výťažku nad 33.193,92 €,
f.      3 % zo sumy výťažku nad 331.939,19 €,
g.     1 % zo sumy výťažku nad 3.319.391,89 €.

2.     V prípade, že sa správcovi podarí speňažiť súbor majetku (jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi), podnik alebo časť podniku patrí v zmysle ustanovenia § 22 ods.1 predmetnej vyhlášky správcovi odmena z výťažku takto:

a.     16 % zo sumy výťažku do 331,94 €,
b.     15 % zo sumy výťažku nad 331,94 €,
c.     14 % zo sumy výťažku nad 3.319,39 €,
d.     13 % zo sumy výťažku nad 33.193,92 €,
e.     6 % zo sumy výťažku nad 331.939,19 €,
f.      3 % zo sumy výťažku nad 3.319.391,89 €,
g.     1 % zo sumy výťažku nad 33.193.918,87 €.


V praxi často nastáva problém pri aplikácii predmetných ustanovení, a teda pri určovaní výšky odmien za speňaženie určitého majetku. K pochybeniu dochádza zo strany jednotlivých správcov, ale zároveň aj zo strany veriteľov odsúhlasujúcich rozvrhy výťažkov, prípadne súdu.

Uvedené ustanovenia môžu zvádzať k určovaniu odmeny za použitia percenta prislúchajúcemu danému intervalu, do ktorého hrubý výťažok zo speňaženia spadá. Napríklad, ak správca speňaží jednotlivú vec za 10.000,- €, určí si odmenu vo výške 13 % zo získaných 10.000,- €, t.j. 1.300,- €. Tento postup je nesprávny. Správne by si mal správca určiť odmenu ako súčet nasledovných hodnôt:

a.     16 % z 33,19 € = 5,31 €,
b.     15 % z 331,94 € – 33,19 € (t.j. 298,75 €) = 44,81 €,
c.     14 % z 3.319,39 € – 331,94 € (t.j. 2987,45 €) = 418,24 €,
d.     13 % z 10.000,- € - 3.319,39 € (t.j. 6.680,61 €) = 868,48 €,

t.j. celkom vo výške 1.336,84 €. Nesprávnym určením (1.300,- € oproti 1.336,84 €) sa tak správca ukracuje o odmenu, ktorá mu ex lege za speňaženie majetku prináleží.

Významným podporným argumentom odôvodňujúcim správnosť vyššie uvedeného výpočtu je samotná interpretácia predmetných ustanovení za použitia teleologickej metódy. Základným účelom speňažovania v konkurze, a teda aj úmyslom zákonodarcu ostatne vyjadreným aj v ustanovení § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov[1], je získať čo najvyšší výťažok zo speňaženia úpadcovho majetku, odôvodnený dosiahnutím maximálneho možného uspokojenia pre jednotlivých a zároveň všetkých veriteľov. Jedným z najvýznamnejších motivátorov pre správcu konať týmto spôsobom, je tak práve výška odmeny za speňaženie. Preto, v prípade, že by bolo úmyslom zákonodarcu počítať odmenu vyššie uvedeným nesprávnym spôsobom, mohla by nastať situácia, keď by odmena správcu bola pri speňažení podniku za 600.000,- € nižšia, ako pri speňažení podniku za 300.000,- €:

  • 6 % zo 600.000,- € = 36.000,- €,
  • 13 % z 300.000,- € = 39.000,- €.

S ohľadom na ustanovenie § 22 ods. 1 citovanej vyhlášky, by tak správca bol v takomto prípade motivovaný speňažiť podnik buď za sumu nižšiu ako 331.939,19 €, alebo naopak za sumu vyššiu ako 719.201,50 €, nakoľko ak by došlo k speňaženiu za akúkoľvek sumu nachádzajúcu sa medzi týmito dvomi, znamenalo by to pre správcu nižšiu odmenu. V krajnom prípade by sa tak mohlo stať, že pokiaľ by správca speňažil podnik za 331.939,19 €, prináležala by mu odmena vo výške 43.152,09 €, avšak pokiaľ by tento speňažil len o jeden cent drahšie, jeho odmena by bola vo výške 19.916,35 €.

V nadväznosti na vyššie uvedené tak je správca, v prípade výpočtu odmeny predstaveným správnym spôsobom, motivovaný speňažiť danú vec (súbor majetku) za najvyššiu možnú sumu, čím je vo väčšej miere zabezpečené dosiahnutie základného účelu speňažovania majetku v konkurze.


Mgr. Peter Hunák

LEGES Recovery k.s.

e-mail: recovery@leges.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Účelom speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk