29.9.2017
ID: 3824upozornenie pre užívateľov

Stanovenie podmienok účasti pri zákazkách zadávaných s využitím elektronického trhoviska

Úrad pre verejné obstarávanie pristúpil k vypracovaniu Výkladového stanoviska. Prax ukázala, že verejní obstarávatelia vyžadovali preukázanie splnenia viacerých podmienok nad rámec zákona.

   HMG Advisor Group  

Zo znenia platnej právnej úpravy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyplýva, že inštitút elektronického trhoviska bol zriadený za účelom obstarávania bežne dostupných, rýchloobrátkových tovarov, služieb, resp. stavebných prác, pri ktorých nie je potrebné posúdenie splnenia podmienok účasti zo strany verejného obstarávateľa.

Prax však ukázala, že verejní obstarávatelia vyžadovali, aby uchádzači v procese zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska preukazovali splnenie viacerých podmienok, týkajúcich sa ich finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. V mnohých prípadoch verejní obstarávatelia požadovali preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 a 34 ZVO  až po uzatvorení zmluvy, čo bolo v rozpore s platnou právnou úpravou.  

Z dôvodu nejasností pri aplikácii ZVO zo strany verejných obstarávateľov Úrad pre verejné obstarávanie  pristúpil k vypracovaniu Výkladového stanoviska č. 3/2017 s názvom „Elektronické trhovisko a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní“,  v ktorom  sa uvádza:

1. Pri zadávaní nadlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska je verejný obstarávateľ povinný vyhodnotiť splnenie podmienok účasti osobného postavenia;

2. Pri zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nie je povinný vyhodnocovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia po uzavretí zmluvy, a preto ani nie je oprávnený požadovať od hospodárskych subjektov predloženie dokladov, ktorými sa vo verejnom obstarávaní štandardne preukazuje splnenie týchto podmienok účasti;

Pre úplnosť uvádzame, že v zmysle zákonnej úpravy postupov zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska[1]  nie je upravená povinnosť uchádzačov spĺňať podmienky účasti osobného postavenia, ani povinnosť verejných obstarávateľov splnenie týchto podmienok účasti vyhodnocovať. Z uvedeného vyplýva, že na účely účasti v podlimitnom postupe zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska postačuje, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, hoci len v rozsahu skutočností podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 (zápis do zoznamu podnikateľov).

3. Pri zadávaní nadlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska a podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyhodnocovať splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, a to ani po uzavretí zmluvy, a preto ani nie je oprávnený požadovať od hospodárskych subjektov predloženie dokladov, ktorými sa vo verejnom obstarávaní štandardne preukazuje splnenie týchto podmienok účasti;

Z uvedeného vyplýva, že:
- pri zadávaní nadlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska má verejný obstarávateľ právo preveriť podmienky osobného postavenia uchádzača,  NIE však podmienky jeho finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, a to ani po uzavretí zmluvy,

- pri zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska ZVO  neumožňuje stanovovať podmienky účasti. Verejní obstarávatelia nie sú z tohto dôvodu oprávnení požadovať od zmluvných partnerov, aby po uzavretí zmluvy predložili doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Pre úplnosť však konštatujeme, že uchádzač musí spĺňať viaceré významné predpoklady, ktoré pre neho vyplývajú z obchodných podmienok elektronického trhoviska, sú to najmä kvalifikačné, odborné a technické predpoklady. Uchádzač musí byť zároveň držiteľom predpísaných povolení, licencií a skúšok. Ďalej je povinný spĺňať všetky požiadavky stanovené platnou právnou úpravou a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia a realizovať plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich takéto požiadavky. Ak verejný obstarávateľ zistí, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa všeobecných zmluvných podmienok, je oprávnený od zmluvy odstúpiť[2].


HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

______________________________
[1] § 109 až 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
[2] Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2017

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD., advokát


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk