2.7.2013
ID: 424upozornenie pre užívateľov

Strašiak s názvom Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Sú nové americké daňové predpisy skutočnou hrozbou pre finančné inštitúcie na celom svete?

 
 Allen & Overy
 
Americké daňové orgány, U.S. Treasury Department a Internal Revenue Service (IRS), vydali začiatkom januára tohto roku finálne nariadenia v súvislosti s daňovým zákonom FATCA, ktorý je účinný od 1.1.2013 a v súčasnosti je jedným z najskloňovanejších právnych predpisov. Kontroverzia FATCA spočíva predovšetkým v extrateritorialite, pretože subjektom na celom svete nepodliehajúcim jurisdikcii Spojených štátov priamo ukladá komplexný balík povinností. Nezanedbateľným problémom sú rovnako náklady spojené s implementáciou týchto povinností, pričom pri nesúlade s FATCA hrozí uplatnenie sankčného mechanizmu v podobe 30% zrážkovej dane z transakcií priamo alebo nepriamo spojených so Spojenými štátmi. Ďalšou otázkou, ktorú ponecháva zjavná nejasnosť a neistota FATCA režimu nezodpovedanou, je aj ako presne bude vynucovaný.

Cieľom novej legislatívy je zamedziť daňovým únikom prostredníctvom získavania informácií o amerických daňovníkoch a vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov. Pre zahraničné banky a ďalšie dotknuté finančné inštitúcie to bude znamenať povinnosť zaregistrovať sa v systéme IRS (aktívny od 15. júla 2013). Následne budú musieť identifikovať, verifikovať a nahlasovať IRS údaje o bankových účtoch a ďalších druhoch aktív, pri ktorých existuje predpoklad, že sú vlastnené fyzickými alebo právnickými osobami zo Spojených štátov. Za takéto sú pritom považované aj aktíva, pri ktorých existuje minimálna spojitosť so Spojenými štátmi - napr. americké telefónne číslo uvedené v kontaktných údajoch. Limit na nahlasovanie začína pri fyzických osobách už na čiastke 50 000 USD a pri právnických osobách 250 000 USD v posledný deň zdaňovacieho obdobia.

Právnym základom pre FATCA na Slovensku bude medzivládna dohoda uzavretá medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, ktorá bude mať charakter prezidentskej zmluvy (teda pred ratifikáciou prezidentom sa bude vyžadovať súhlas Národnej rady SR). na základe ktorej budú povinné subjekty poskytovať informácie v potrebnom rozsahu bez toho, aby sa svojím konaním dostali do rozporu s platnou legislatívou. Účelom je zároveň zjednodušenie procesu implementácie a zníženie nákladov pre dotknuté inštitúcie. Podľa informácií z Ministerstva financií SR má Slovensko v úmysle uzavrieť tzv. Model I medzivládnej dohody, ktorý umožní nahlasovanie získaných údajov zo strany finančných inštitúcií IRS prostredníctvom kompetentných (daňových) orgánov SR. Model I je založený na princípe reciprocity, teda aj pre finančné inštitúcie USA by mal zaviesť povinnosť nahlasovať informácie v podobnom rozsahu o slovenských občanoch. Rovnaký postoj zaujala väčšina ďalších krajín, napr. Dánsko, Írsko, Veľká Británia či Mexiko, ktoré medzivládne dohody uzavreli už koncom roka 2012.

Povinnosť identifikovať amerických klientov sa bude týkať predovšetkým zahraničných finančných inštitúcií, ktorých definícia je veľmi široká a zahŕňa banky, poisťovne, private equity fondy, hedgové fondy, tzv. special purpose vehicles a ďalšie entity, ktoré investujú alebo obchodujú s finančnými aktívami. Popri zahraničných finančných inštitúciách FATCA zasiahne aj nefinančné zahraničné entity. Tieto sú definované ako zahraničné entity, ktoré nie sú finančnými inštitúciami a disponujú americkými investíciami alebo príjmu americký vklad, pričom budú povinné preukázať, že nie sú v podstatnej miere vlastnené americkými majiteľmi, respektíve poskytnúť identifikačné údaje takýchto majiteľov.

Prísnemu režimu FATCA nepodliehajú nasledovné subjekty a produkty:

  • vyňaté inštitúcie: štátne podniky, centrálne banky, medzinárodné organizácie, penzijné fondy (vrátane entít nimi vlastnených);
  • inštitúcie považované za spĺňajúce podmienky FATCA: malé finančné inštitúcie s lokálnou klientskou bázou, neziskové organizácie, niektoré prostriedky (vehicles) kolektívneho investovania;
  • vyňaté finančné produkty: niektoré dôchodkové účty, niektoré ďalšie daňovo zvýhodnené účty a produkty.

Konkrétny zoznam týchto inštitúcií a produktov bude súčasťou medzivládnej dohody ako jej Príloha II. Inštitúcie, ktoré požiadajú o zaradenie do zoznamu budú posudzované individuálne od prípadu k prípadu na základe bilaterálnych konzultácií medzi Spojenými štátmi a Slovenskou republikou.

Tridsaťpercentná zrážková daň sa uplatní na platby v prospech nezapojených zahraničných finančných inštitúcií, pokiaľ nie sú vyňaté z pôsobnosti FATCA alebo sa nepovažujú za spĺňajúce podmienky FATCA. Zasiahne rovnako aj nefinančné inštitúcie, ktoré neposkytnú informácie v potrebnom rozsahu – teda nepreukážu, že nemajú amerických spoločníkov (vlastníkov) alebo neposkytnú zoznam amerických spoločníkov (vlastníkov). Medzi dotknuté platby podliehajúce zrážkovej dani patria tzv. withholdable payments, ktoré pochádzajú zo Spojených štátov. Ide predovšetkým o výnosy z investícií z amerických zdrojov (zrážky sa uplatnia od 1. januára 2014) a hrubý výnos z predaja/ dispozíciou s aktívami vynášajúcimi úroky/ dividendy z amerických zdrojov (uplatnenie zrážky od 1. januára 2017). Druhou kategóriou platieb sú tzv. zahraničné passthru payments, ktorých definícia má byť v budúcnosti spresnená a stále podlieha diskusiám, keďže v tomto prípade by na vykonanie zrážky mali byť zaviazané inštitúcie mimo Spojených štátov. K uplatneniu týchto zahraničných zrážok nedôjde skôr ako od 1. januára 2017.

Široký režim FATCA zjavne spôsobí slovenským finančným inštitúciám významnú regulačnú záťaž. Do popredia zároveň vystupuje otázka ochrany osobných údajov amerických daňovníkov, ktoré budú prenášané do USA. Odpovede na viaceré nejasnosti režimu FATCA však prinesie zrejme až aplikačná prax.


Peter Jedinák

JUDr. Peter Jedinák, LL.M.,
advokát

Martina Kasemová

Mgr. Martina Kasemová,
advokátska koncipientka


Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5920 2400
Fax:  +421 2 5920 2424
e-mail: infobank.bratislava@allenovery.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk