20.1.2015
ID: 2756upozornenie pre užívateľov

Superodpočet – novinka v zákone o dani z príjmov

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj si môže uplatniť právnická a fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je účtovnou jednotkou alebo vedie daňovú evidenciu. Daňovník si uplatní odpočet v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatneniu odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces. Prvýkrát si môže daňovník uplatniť odpočet pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 1.1.2015.

ZDP vymedzuje základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu. Ide predovšetkým o nasledovné podmienky:

  • daňovník uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého mu vznikajú výdavky (náklady) na výskum a vývoj,
  • v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty (u daňovníka fyzickej osoby – základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti po znížení o odpočet daňovej straty), pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac 4 zdaňovacích období,
  • výdavky (náklady), na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú zároveň daňovými výdavkami,
  • daňovníkovi nebola na tieto výdavky (náklady) poskytnutá podpora z verejných financií,
  • daňovník súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj.

Ak daňovník predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňoval odpočet, stráca nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období a zároveň je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočet uplatňoval.

Keďže odpočet je možné uplatniť na výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja, ZDP ustanovuje náležitosti tohto písomného dokumentu (projektu), ktorý je daňovník povinný predložiť správcovi dane po výzve pri daňovej kontrole. Projekt výskumu a vývoja sa nepredkladá ako príloha daňového priznania.
FR SR bude zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam daňových subjektov uplatňujúcich si tento odpočet.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk