22.11.2019
ID: 4638upozornenie pre užívateľov

Syndikované úverovanie

V máji 2019 Európska komisia publikovala finálny report zaoberajúci sa syndikovanými úvermi v EÚ a ich dopadmi na hospodársku súťaž na úverových trhoch („report“). Úplné znenie reportu je k dispozícii tu.

Report sa zameral na trh so syndikovanými úvermi v 6 krajinách EÚ, v ktorých je tento trh pomerne etablovaný a to vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku a Poľsku. Report sa zameral na syndikované financovanie LBO resp. M&A transakcií, projektové financovanie a financovanie infraštrukturálnych projektov a posúdenie správnosti a efektívnosti ich fungovania z pohľadu možného protisúťažného konania.


RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.oReport identifikoval niekoľko oblastí, v ktorých existuje potenciálne riziko protisúťažného konania. Ide predovšetkým o :

  •     výmenu informácií medzi veriteľmi,
  •     poskytovanie doplnkových služieb (napr. hedging) veriteľmi, ktorí sú súčasťou syndikátu,
  •     kombinácia poskytovania poradenských služieb a participácie na syndikovanom úvere,
  •     refinancovanie úveru.

Report sa osobitne zaoberal potenciálnymi rizikami protisúťažného konania v jednotlivých etapách syndikovaného úveru, a to v rámci:

A. konkurenčného ponukového konania na menovanie jednotlivých bánk do syndikátu


V tomto štádiu môže nadmerná výmena informácií v rámci trhu s úvermi spôsobiť kolúzne správanie veriteľov pri stanovovaní ponúk a podmienok poskytovania úveru v neprospech budúceho dlžníka. V tomto štádiu je jednoznačne odporúčané stanovenie jasných pravidiel dlžníkom pre obsah a rozsah informácií, ktoré majú byť pri príprave ponúk poskytnuté potenciálnym veriteľom, vrátane samotného vymedzenia subjektov, ktoré majú byť za účelom syndikovaného financovania kontaktované. Ako jedným z možných ochranných opatrení sa javí aj uzatvorenie zmluvy o mlčanlivosti, napriek možným komplikáciám pri jej vymáhaní.

B. následného dojednávania podmienok úverovania


V tejto etape by výmena informácií medzi veriteľmi mala byť limitovaná za účelom dojednania úverovej dokumentácie a stratégie syndikovaného úverovania. Zároveň však výmena informácií medzi veriteľmi môže viesť k odpozeraniu správania a stratégií jednotlivých veriteľov, čo následne umožňuje možnú koordináciu v postupe týchto veriteľov pri poskytovaní ďalších úverov v budúcnosti.

C. poskytovania doplnkových služieb


V niektorých prípadoch bolo poskytnutie úveru podmienené poskytnutím doplnkových služieb zo strany hlavného veriteľa (tzv. aranžéra). Napriek tomu, že takéto konanie nebolo posúdené ako protiprávne, môže mať negatívny dopad na dlžníka z pohľadu získania úveru za optimálnych trhových podmienok, vrátane samotného nastavenia adekvátnych cenových podmienok za takéto služby.

D. poskytovania poradenstva pri úverovaní a zapojenie do samotného úverovania


Využitie služieb poradenstva pri úverovaní od subjektu, ktorý bude zároveň participovať na syndikovanom úverovaní je pomerne rozšírenou praxou. V takýchto prípadoch je okrem iného potenciálne riziko, ak sa veriteľ v rámci poskytovania poradenstva snaží vo svoj prospech vplývať na dlžníka v súvislosti so stratégiou a štruktúrou financovania. V tomto prípade je odporúčané uplatňovanie tzv. „Chinese wall“ v rámci takéhoto veriteľa za účelom limitácie uvedeného rizika.  

E. koordinácie veriteľov na sekundárnom trhu úverov

F. refinancovania v prípade default-u dlžníka


Potenciálne riziko okrem iného z pohľadu protisúťažného konania prichádza do úvahy, v prípade, keď veritelia participujúci na syndikovanom úvere koordinujú ďalší postup pri refinancovaní vrátane poskytovania doplnkových služieb, ktorých poskytovanie v takom prípade nemusí zodpovedať reálnym trhovým podmienkam.   

Report napokon navrhuje 3 možné postupy, ktorými sa má zabezpečiť súlad resp. mitigácia nesúladu so súťažným právom v procese syndikovaného úverovania:

  •     Starostlivosť o klienta (dlžníka) hlavného veriteľa vystupujúceho v pozícii aranžéra, zahŕňajúce adekvátne interné postupy a tréning zamestnancov týkajúci sa identifikácie a manažmentu možného konfliktu záujmov a poskytnutia neutrálnej rady klientovi ohľadne stratégie a štruktúry financovania,
  •     Zamedzenie neoprávnenej výmene informácií medzi veriteľmi syndikovaného úveru majúcu negatívny dopad na podmienky úverovania a to prostredníctvom protokolov jasne upravujúcich rozsah a spôsob nakladania s informáciami,
  •     Podpora neviazanej cenovej konkurencie – požiadavka neviazať nesúvisiace doplnkové služby so syndikovaným úverom, ale umožniť dlžníkovi negociovať podmienky poskytovania takýchto služieb v rámci celého relevantné trhu,
Napriek tomu, že report neidentifikuje konkrétne porušenia protisúťažného práva v tejto oblasti, poukazuje na vybrané skutočnosti, ktoré môžu predstavovať potenciálne riziko takéhoto porušenia. Bude zaujímavé sledovať ďalší postup Európskej komisie a príslušných inštitúcií členských štátov, v akom rozsahu zohľadnia zistenia v reporte vo svojej ďalšej kontrolnej činnosti. Z predchádzajúcej praxe v činnosti týchto inštitúcii možno predpokladať, že zistenia reportu sa stanú predmetom detailnejšieho skúmania pri posudzovaní protisúťažného konania v rámci syndikovaného úverovania.      

Vzhľadom na to, že s mnohými z uvedených konaní sa bežne stretávame aj v podmienkach slovenského syndikovaného financovania, nie je možné vylúčiť, že pri detailnejšom skúmaní zo strany orgánov dohľadu by niektoré takéto konanie mohlo byť posúdené ako protisúťažné. Môžeme preto slovenským veriteľom aj dlžníkom v syndikovanom financovaní odporučiť prijať adekvátne opatrenia na ochranu pred negatívnymi dopadmi takýchto konaní, prípadne sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu RUŽIČKA AND PARTENRS, ktorá vám v tejto oblasti poskytne kvalifikované poradenstvo.

Ján Hanko,                                         
Senior Associate        

Ján Marták,   
Senior Lawyer     

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk