30.6.2022
ID: 5467

Recenzia

0095175f87e5c0690edba7dac2991c78/shutterstock_56847412_w.jpg
Zdroj: shutterstock.com

ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., BOHUSLAV, L., NOVOTNÝ, O., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 1204 s.

Autorský kolektív podieľajúci sa na vytvorení obsahu deviateho vydania publikácie venovanej trestnému právu hmotnému pozostáva z prevažne členov katedry Univerzity Karlovej v Prahe a bol vedený prof. JUDr. Pavlom Šámalom, PhD. V rámci úvodu je vyjadrené poďakovanie prof. JUDr. Otovi Novotnému, CSc., JUDr. Marii Vanduchové, CSc. a doc. JUDr. Mgr. Jiřímu Herczegovi, Ph.D., ktorí boli súčasťou autorského kolektívu pri predchádzajúcich vydaniach. Publikácia reflektuje viaceré novelizácie trestného zákona, zákona o súdnictve vo veciach mládeže, zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konania voči nim, ako ja zákona č. 323/2016, č. 455/2016, č. 55/2017, č. 58/2017, č. 204/2017, č. 287/2018, č. 315/2019, č. 114/2020, č. 333/2020 a č. 220/2021.

Obsah publikácie je rozdelený do jedenástich, rozsiahlo spracovaných kapitol, ktoré na seba nadväzujú v logickej súvislosti, pričom každá z nich sa venuje jednotlivým trestnoprávnym inštitútom, ktoré sú charakteristické pre všeobecnú časť trestného zákona ako aj jednotlivým kategóriám trestných činov. Systematika publikácie odzrkadľuje systematiku trestného zákona v podmienkach Českej republiky. Konkrétne kapitoly poskytujú množstvo informácii na obohatenie sa s vytýčenou problematikou či už v rámci odbornej vedy ako aj pre účely laické. Veľké plus danej publikácia rozhodne spočíva v načrtnutí tém, ktoré sa netýkajú výhradne trestného zákona, ale ako bolo už aj vyššie spomenuté, autori tu zapracovali zmeny, ktoré priniesli novelizácie aj iných právnych predpisov, pričom je namieste vyzdvihnúť hlavne časti venujúce sa zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim a zákona o súdnictve vo veciach maloletých.

Dotknutá publikácia predstavuje prepracované a doplnené vydanie už predchádzajúcich textov, čo je odzrkadlené aj v jej členení na časť všeobecnú a špeciálnu, v rámci ktorých autori preukázali dostatočnú snahu nielen o poskytnutie teoretických poznatkov, ale snažili sa dané problematiky priblížiť aj praktickými výstupmi a to hlavne poukázaním na rozhodovaciu prax súdov, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni. Publikácia obsahuje podnetné úvahy, vďaka ktorým je možnosť otvoriť odbornú diskusiu a rozvíjať ich na akademickej úrovni. Význam publikácie pre prax je určite nespochybniteľný, keďže ponúka spracovanie zásadných novelizácií, s ktorými sa
2 dennodenne stretáva akademik ako aj človek z praxe. Publikácia je totiž nielen teoretickým prínosom, ale je nepochybne využiteľná aj v aplikačnej praxi, ktorá sa dennodenne zaoberá načrtnutými problémami. Okrem významu pre Českú republiku, je jej osoh badateľný aj pre Slovenskú republiku a to najmä časti venujúcej sa zodpovednosti právnických osôb, čo je pre náš právny poriadok problematika stále nachádzajúca sa v začiatkoch.

 

Publikácia má veľký potenciál osloviť odbornú aj laickú verejnosť nielen v Českej republike, ale i Slovenskej republike, prípadne v okolitých štátoch. Príspevky sú nesmierne aktuálne a prepájajú praktické problémy s teóriou. Vzhľadom na to, že v rámci publikácie je analyzovaných niekoľko problematických aspektov, možno ju vrelo odporučiť aj ako vhodný študijný materiál pri výučbe predmetov trestného práva hmotného alebo procesného, ako aj ďalších príbuzných odborov.


prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk